Neidio i'r prif gynnwy
Dilynwch ni ar:

Gwasanaethau Ysbytai Anableddau Dysgu

Mae gennym Nyrsys Cyswllt Llym (ALNs) pwrpasol mewn Anableddau Dysgu sy'n gweithio ym mhob un o'n hysbytai cyffredinol dosbarth. Mae'r ALNs yn ei gwneud yn haws i gleifion sydd ag anableddau dysgu i fanteisio ar wasanaethau ysbyty.

Lle bo angen, maent yn bwynt cyswllt i deuluoedd a gofalwyr, yn ogystal â chynnig cyngor ac arweiniad i gleifion a staff sydd ynghlwm wrth ddarparu eu gofal. Mae ALNs yn rhoi cymorth i gleifion o ran cael cymaint o reolaeth dros eu triniaeth â phosibl trwy sicrhau eu bod yn deall eu diagnosis, opsiynau triniaeth a threfniadau ôl-ofal. Lle bo gan gleifion ddiffyg galluedd, maent yn sicrhau bod gofal a thriniaeth yn cael eu cynnig er eu lles pennaf a chaiff y Ddeddf Galluoedd Meddyliol ei dilyn.

Mae ALNs yn rhoi cymorth i oedolion sydd ag anableddau dysgu, eu teuluoedd/gofalwyr a staff ysbyty o ran:

  • Helpu oedolion sydd ag anabledd dysgu i gael gwell dealltwriaeth am eu hangenion iechyd a'u triniaeth.
  • Sicrhau bod addasiadau rhesymol angenrheidiol yn cael eu rhoi ar waith.
  • Eirioli i oedolion sydd ag anabledd dysgu o ran galluedd, cydsyniad, lles pennaf a mynd ati'n rhagweithiol i gadw at y ddeddf galluedd meddyliol.
  • Cysylltu â staff llym wardiau a gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol eraill i sicrhau gwasanaeth di-dor trwy dderbyn, trin a rhyddhau.
  • Gwella profiad cleifion a phrofiadau'r rheiny sy'n rhoi cymorth iddynt.
  • Adnabod a hyfforddi aelodau allweddol o staff ym mhob ward ac adran yn y lleoliad llym i fod yn bencampwr anableddau dysgu.
  • Cynnig a chyflwyno hyfforddiant cyffredinol o ran ymwybyddiaeth o anableddau dysgu i staff wardiau a lle bo angen, cyngor ar faterion unigol yn ymwneud â chleifion.
  • Darparu gwybodaeth Hawdd ei Darllen ar asesu, diagnosis, triniaethau ac ôl-ofal.
  • Sicrhau bod pobl sydd ag anabledd dysgu'n derbyn triniaeth brydlon a phriodol a'u bod yn parhau i fod yn ddiogel.
Cysylltu â'n Nyrsys Cyswllt Anableddau Dysgu Llym

Ysbyty Maelor Wrecsam

Ffôn: 07919302312

Llinell tir: 01978 725547

Ysbyty Gwynedd

Ffôn: 07833634492

Llinell tir: 01248 384384 (est. 8077)

Ysbyty Glan Clwyd

Ffôn: 07900052095

Llinell tir: 01745 448788 (est. 3825)
 

Mae ALNs ar gael o 9.00am - 5.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.