Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Dysffagia Anableddau Dysgu Oedolion

Rydym yn darparu gwasanaeth ar gyfer oedolion sydd ag anableddau dysgu sydd â phroblemau bwyta, yfed a llyncu. Ein nod yw sicrhau dewis ac urddas a bod pobl yn ddiogel, yn cael digon o faeth ac yn bwysicaf oll, eu bod yn mwynhau eu bwyd. Mae gan y Bwrdd Iechyd Nyrs Arbenigol Dysffagia bwrpasol sy'n gyfrifol am ardal Gogledd-orllewin Cymru.

Mae'r gwasanaeth yn darparu system gyfeirio agored a phwynt cyswllt sy'n cynnig cyngor ac arweiniad yn ymwneud â phroblemau bwyta a llyncu. Mae hyn yn golygu bod pobl yn gallu cysylltu â'r gwasanaeth hwn yn uniongyrchol yn hytrach na chyfeirio trwy feddyg teulu.

Mae ein nyrsys dysffagia'n rhoi cymorth trwy;

  • Ddarparu asesiadau bwyta, yfed a llyncu cynhwysfawr. Heb asesiadau a dulliau rheoli priodol, mae risg o besychu, tasgu, allsugno, diffyg hylif, haint resbiradol, maethiad gwael, colli pwysau, iechyd gwael/iechyd y geg gwael, pryder, gofid, derbyn i'r ysbyty neu arhosiad estynedig yn yr ysbyty a marwolaeth.
  • Rhoi cyngor arbenigol er mwyn sicrhau bod bwyta ac yfed yn ddigonol a bod pobl yn derbyn maeth digonol mewn ffordd sy'n dderbyniol iddynt.
  • Casglu a rhannu gwybodaeth hollbwysig am anghenion gofal unigol.
  • Trefnu mentrau addysg a hyfforddiant er mwyn gwella gwybodaeth am y cyflwr trwy sesiynau hyfforddiant rheolaidd.
  • Cynnig hyfforddiant pwrpasol lle bo angen.
  • Eirioli dros bobl sydd ag anabledd dysgu o ran helpu gyda galluedd, cydsyniad, lles pennaf a mynd ati'n rhagweithiol i gadw at y ddeddf galluedd meddyliol.
  • Gweithredu fel anodd i staff llym a Therapyddion Iaith a Lleferydd i ddarparu gwasanaeth trwy driniaeth a rhyddhau.
  • Darparu gwybodaeth Hawdd ei Darllen ar gyfer unigolion rydym yn eu cynorthwyo, eu teuluoedd a'u gofalwyr.
  • Pwyso unigolion nad ydynt yn gallu defnyddio clorian safonol i gael cofnodion manwl-gywir o bwysau.
Cysylltu â'n Gwasanaeth Dysffagia Anableddau Dysgu Oedolion

Ffôn: 07900052085 neu 03000 852666

Ar gael o 9.00am - 5.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rhannu: