Neidio i'r prif gynnwy

Brechiadau i oedolion a phobl hŷn

Mae oedolion a phobl hŷn yn gymwys i gael y brechiadau arferol canlynol:

 

Brechlynnau gaeaf

Os ydych chi'n 50 oed neu'n hŷn neu os oes gennych chi gyflwr iechyd sy'n bodoli eisoes, rydych chi'n gymwys i gael brechlyn ffliw tymhorol y GIG am ddim. Mae’r brechlyn hwn yn helpu i'ch amddiffyn chi rhag y ffliw a'r heintiau cyffredin sy’n gysylltiedig â’r ffliw. Mae hefyd yn amddiffyn aelodau eraill o’r teulu a’r gymuned ehangach sy’n agored i niwed.

Os ydych chi'n gymwys, byddwch fel arfer, yn cael eich galw i apwyntiad yn eich meddygfa yn yr hydref. Fel arall, gallwch hawlio eich brechlyn ffliw tymhorol am ddim yn y rhan fwyaf o fferyllfeydd cymunedol

Mae pobl 65 oed neu hŷn neu’r rhai sydd â chyflwr iechyd gwaelodol hefyd yn gymwys i gael brechlyn atgyfnerthu rhag COVID-19 yr hydref am ddim.

 

Brechlyn niwmococol (PPV)

Mae’r brechlyn niwmococol yn cael ei gynnig fel mater o drefn i bobl 65 oed a hŷn i helpu i’w hamddiffyn rhag haint niwmococol, a all achosi salwch difrifol fel sepsis a llid yr ymennydd.

Bydd y brechlyn fel arfer yn cael ei gynnig yn eich meddygfa.

 

Brechlyn yr eryr

Mae pobl hŷn yn fwy tuedduol o gael yr eryr, sef ail gychwyniad o'r feirws poenus sy'n cosi ac yn achosi brech yr ieir. Mewn canran fechan o achosion, mae'r eryr yn angheuol.

Cynnigir brechlyn yr eryr i unigolion sy'n 70 mlwydd oed ac yn hŷn (hyd at 80 oed) ac fel arfer caiff ei roi yn eich meddygfa.

 

Brechiad HPV

Mae'r brechlyn HPV yn gallu helpu atal amrywiaeth o ganserau a dafadennau gwenerol.

Mae'n bosibl i ddynion hoyw, deurywiol a dynion eraill sy'n cael rhyw gyda dynion gael brechlyn HPV trwy'r gwasanaethau iechyd rhywioll nes iddynt fod yn 45 mlwydd oed.

 

Brechiadau ar gyfer gwaith

Mae llawer o weithleoedd yn gofyn i weithwyr wneud yn siŵr eu bod wedi cael y brechiadau arferol i leihau'r risg o salwch neu afiechyd.

Mae rhai cyflogwyr yn gofyn i weithwyr gael brechiadau ychwanegol er mwyn cynyddu eu hamddiffyniad. Efallai y bydd angen rhagor o frechiadau ar gyfer rhai swyddi risg uwch.

Mae cyngor ar y brechiadau a argymhellir ar gyfer eich swydd ar gael gan eich cyflogwr neu’ch adran iechyd galwedigaethol.

 

Brechiadau eraill

Mae’n bosibl y bydd angen brechiadau ychwanegol, neu ddosau ychwanegol o rai brechiadau ar rai unigolion sydd â chyflyrau iechyd sy'n bodoli eisoes neu sy’n agored i risg uwch o glefyd, i’w hamddiffyn rhag mynd yn sâl.

Mae arweiniad a chymorth fesul achos ar gael i unigolion â chyflyrau sy'n bodoli eisoes neu ffactorau risg ychwanegol gan eich meddygfa neu dîm arbenigol.