Neidio i'r prif gynnwy

Ailddechrau gofal wedi'i gynllunio

Mae pandemig COVID-19 wedi cael effaith sylweddol ar wasanaethau'r GIG ac yn anffodus ni fu hyn yn wahanol i ni yng Ngogledd Cymru a dros y 12 mis diwethaf. O ganlyniad rydym wedi gorfod gohirio cryn dipyn o driniaethau dewisol arferol er mwyn gofalu am bobl â COVID-19 ac i ofalu am bobl sydd ag amheuaeth o ganser neu ac sydd wedi cael diagnosis canser fel ein prif flaenoriaeth.

Rydym yn cydnabod bod hyn wedi cael effaith sylweddol ar lawer o bobl sy'n aros am apwyntiad neu driniaeth ac rydym yn ymddiheuro'n ddiffuant am hyn.

Gan fod y pwysau ar ein gwasanaethau wedi lleihau ac rydym yn gweld llai o achosion o COVID-19, rydym wedi gallu ailgychwyn llawer o'n hapwyntiadau dewisol. Pwrpas y wybodaeth hon yw rhoi gwybod i chi ein bod yn anelu at aildrefnu apwyntiadau / triniaethau dewisol cyn gynted ag y gallwn. Gan fod y pandemig wedi achosi cynnydd sylweddol i amseroedd aros i lawer o bobl, rydym yn gwybod y bydd yn cymryd cryn amser i ni weld a thrin pawb.

Beth fyddwn ni’n ei wneud

Er mwyn gwella'r sefyllfa cyn gynted â phosibl rydym yn gwneud nifer o bethau, sy'n cynnwys:

  • Gofyn i bobl a fyddent yn hapus i gael eu hapwyntiad neu driniaeth yn unrhyw un o'n tri ysbyty (Ysbyty Maelor Wrecsam, Ysbyty Glan Clwyd neu Ysbyty Gwynedd) i sicrhau'r amser aros byrraf posibl.
  • Defnyddio'r sector annibynnol (preifat) i'n helpu i ofalu am gleifion a lleihau rhestrau aros
  • Cynnig cefnogaeth i helpu pobl i ymdopi â chyfyngiadau eu cyflyrau, yn enwedig y rhai sy'n aros am driniaeth orthopaedig, megis cynnig sesiynau cyngor i helpu pobl i ymdopi â mwy o boen neu lai o symudiad a helpu i wneud dewisiadau ffordd o fyw cadarnhaol.
  • Defnyddio mwy o glinigau rhithwir, fel apwyntiadau ffôn a / neu fideo
  • Cysylltu â phobl eto i wirio a oes angen apwyntiad / triniaeth arnynt o hyd, fel y gallwn gefnogi pobl sydd angen eu triniaeth o hyd

Cwestiynau Cyffredin

Mae gennym Cwestiynau Cyffredin gofal wedi'i gynllunio gofal wedi'i gynllunio  o ran ail ddechrau ein gwasanaethau ar draws Gogledd Cymru. 

Gallwch ganfod sut mae ein gwasanaethau’n gweithredu ar hyn o bryd:

 

Rhannu: