Ysbyty Alltwen, Tremadog

Cyfeiriad: Tremadog, Gwynedd, LL49 9AQ
Rhif ffôn: 03000 850 027

Mae hwn yn safle di-fwg. Peidiwch ag ysmygu yn y drysau, yn yr adeiladau nac ar y tir os gwelwch yn dda 

Cyfleusterau Ysbyty Alltwen 

 • Ward 18 gwely ar gyfer Gofal yr Henoed a Chleifion Meddygon Teulu
 • Adran Cleifion Allanol
 • Gwasanaeth Estyn Allan i Ofalwyr
 • Profion Wroleg wedi'u Harwain gan Nyrsys
 • Ystafell Cemotherapi a Thrallwysiadau Gwaed 
 • Uned Archwiliadau Dydd
 • Ffisiotherapi
 • Therapi Galwedigaethol
 • Podiatreg (Trin Traed)
 • Therapi Iaith a Lleferydd
 • Tîm Datblygiad Plant
 • Tîm Iechyd Meddwl 
 • Gwasanaeth Meddygon Teulu Tu Allan i Oriau (meddyg drwy apwyntiad yn unig drwy ffonio 0300 123 5566
 • Adran Pelydr-X 

Amseroedd agor yr Adran Pelydr-X:

Dydd Llun 9am - 11.45am

Dydd Mawrth 1.45pm - 4pm

Dydd Mercher 8.30am - 11.45am

Dydd Iau 9am - 12pm

Dydd Gwener 9am - 12pm


Uned Mân Anafiadau (MIUs)
Ar agor 24/7 tan fis Mawrth 2020
Rhif ffôn: 03000 850 027

Gall Unedau Mân Anafiadau (MIU) helpu gydag anafiadau llai difrifol fel:

 • Streifiadau
 • Briwiau neu grafiadau
 • Llosgiadau
 • Rhywbeth yn y llygad
 • Brathiadau a phigiadau pryfed
 • Mân anafiadau i'r pen

Nid oes angen apwyntiad, ac fel arfer, gallant gynnig amseroedd aros byrrach o lawer na'n prif adrannau achosion brys sy'n gorfod blaenoriaethu'r cleifion sydd wedi'u hanafu'n fwy difrifol.

Mae Unedau Mân Anafiadau yn ein hysbytai cymuned ategol ar draws Gogledd Cymru, yng Nghaergybi, Pwllheli, Dolgellau, Tremadog, Tywyn, Llandudno, Dinbych, Treffynnon a'r Wyddgrug

Llwythwch yr ap 'Live Wait Times' i lawr 
Gallwch weld yr amseroedd aros byw a chael gwybodaeth am eich Uned Mân Anafiadau agosaf yng Ngogledd Cymru drwy lwytho’r ap 'Live Wait Times' i lawr am ddim ar eich ffôn clyfar neu’ch dyfais tabled. Mae’r ap ar gael ar gyfer dyfeisiau Android ac Apple

Eich gwasanaethau iechyd lleol 
Mae cyngor a gwybodaeth am eich gwasanaethau iechyd lleol a lle i fynd os nad ydych chi’n siŵr ar gael yma.

Galw Iechyd Cymru
Gwefan: 
www.nhsdirect.wales.nhs.uk
Rhif Ffôn: 0845 46 47
Mae’r gwasanaeth yma’n cynnig gwybodaeth a chyngor cyfrinachol am iechyd, 24 awr y dydd

Mae gwybodaeth, cyngor a llinellau cymorth hefyd ar gael yma ar gyfer iechyd meddwl, alcohol, dementia a mwy. 

 

 

Rhannu: