Polisi Amseroedd Ymweld

Mae ymweld â holl ysbytai Gogledd Cymru wedi’i wahardd er mwyn helpu i atal rhag ymledu COVID-19. Mae mwy o fanylion i'w gweld yma.

Yn awr, mae gan y Bwrdd Iechyd  polisi amseroedd ymweld agored newydd

Mae'r polisi newydd yn ffurfio rhan o'n huchelgais i wneud ein wardiau mewnol yn fwy cyfeillgar i ofalwyr drwy roi'r cyfle i berthnasau, ffrindiau a gofalwyr dreulio mwy o amser gyda'r claf y maent yn ymweld ar amser sydd yn gyfleus iddyn nhw. Mae'r polisi'n hyrwyddo bod teulu, gofalwyr a ffrindiau'n chwarae rôl yng ngofal y claf yn ystod eu hamser yn yr ysbyty.

Y gred yw bod cefnogaeth gan ffrindiau, teulu neu ofalwyr yn cael effaith gadarnhaol ar adferiad claf, ac mae hyn yn arbennig o wir i gleifion sydd â dementia. Mae amseroedd ymweld agored yn rhoi cyfle i ofalwyr dreulio mwy o amser gyda'u hanwyliaid, a bod yn rhan weithredol o'u gofal ble bo'n briodol yn ystod amser anodd a dryslyd.

Cyn y lansiad hwn roedd ein hymwelwyr yn cael mynediad ar y wardiau i ymweld â ffrindiau a theulu ar adegau penodol yn y prynhawn a gyda'r nos yn unig.  Yn awr mae mynediad ar gael ar unrhyw amser o'r dydd drwy drafodaeth gyda staff y ward. Fodd bynnag,  bydd achlysuron ble bydd angen i ni, am resymau clinigol ofyn i chi ddychwelyd yn nes ymlaen neu symud i ran arall o'r ward am gyfnod byr. Gofynnir i ymwelwyr gadw at nifer synhwyrol o ymwelwyr o amgylch gwely'r claf a byddant yn cael eu gwahodd i hyrwyddo amser prydau  wedi'i gefnogi yn ystod cyfnod amseroedd prydau wedi'i neilltuo.

Mae hefyd yn bwysig nodi bod amseroedd ymweld agored yn caniatáu mynediad haws i deuluoedd a gofalwyr at staff clinigol, gwella cyfleoedd cyfathrebu ac yn gyfle i berthnasau a gofalwyr gymryd rhan yn y gofal os mai dyma ddymuniad y claf a'r teulu. Mae hyn yn arbennig o bwysig o ran gofalu am gleifion â dementia wrth i ni barhau i sicrhau ein bod yn gweithio tuag at amgylchedd sy’n gyfeillgar i ddementia.

Ar gyfer mannau clinigol sydd angen diogelwch ychwanegol, er enghraifft gwasanaethau mamolaeth a phlant, bydd y mannau hyn yn parhau i hyrwyddo amseroedd ymweld agored gyda dim newid i weithdrefnau diogelwch a fydd yn parhau   a rhaid cadw atynt.

Rydym yn gobeithio bydd pawb yn gweld y newid yn y polisi hwn yn gadarnhaol gan ei fod yn darparu gofal sy'n canolbwyntio ar y claf a byddwn yn gofyn am adborth gan gleifion, gofalwyr a ymwelwyr dros yr wythnosau nesaf.

Edrychwch ar ein hamseroedd ymweld yma