Rhyddid Gwybodaeth

Methu dod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano. Ewch i'r hen wefan: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/page/39134/ 

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (y Ddeddf) yn adlewyrchu ymrwymiad y llywodraeth i sicrhau bod awdurdodau cyhoeddus yn fwy agored. Pwrpas y Ddeddf yw sicrhau bod pob rhan o gyrff cyhoeddus, gan gynnwys y GIG, yn agored ac yn dryloyw, gan sicrhau ei bod hi'n haws cael gafael ar ragor o wybodaeth am wasanaethau cyhoeddus.  

Mae Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr (y Bwrdd Iechyd) yn cydnabod bod gan y cyhoedd hawl i wybod sut mae gwasanaethau'r Bwrdd Iechyd yn cael eu trefnu a'u rhoi ar waith. Mae ganddyn nhw'r hawl i wybod pa wasanaethau sy'n cael eu darparu, y safonau gwasanaeth a ddisgwylir, y targedau sy'n cael eu gosod a'r canlyniadau a gyflawni, ynghyd â faint mae'n ei gostio i ddarparu'r gwasanaethau'n mae'n eu cynnig.

Cynllun Cyhoeddi

I helpu'r cyhoedd i gael gafael ar wybodaeth o'r fath ac i gydymffurfio â'r Ddeddf, mae'r Bwrdd Iechyd wedi llunio Cynllun Cyhoeddi. Mae hwn yn ganllaw cyflawn i'r wybodaeth mae'r Bwrdd Iechyd yn ei chyhoeddi'n arferol, i gydymffurfio â'r Cynllun Cyhoeddi Model a baratowyd gan y Comisiynydd Gwybodaeth. 

Hawl Mynediad Cyffredinol

Mae'r Bwrdd Iechyd hefyd yn rhoi hawl i'r cyhoedd gael mynediad at wybodaeth nad yw'n dod dan y Cynllun Cyhoeddi. Isod ceir crynodeb o sut gall aelodau o'r cyhoedd wneud ceisiadau am wybodaeth i'r Bwrdd Iechyd a'r math o wybodaeth sydd ar gael iddyn nhw.

Does dim ond modd darparu gwybodaeth petai'r wybodaeth honno'n cael ei rhoi i unrhyw un sydd wedi gofyn amdani, neu y byddai'n addas i'r cyhoedd ei gweld. Nid yw'n ystyried pwy sy'n gofyn am yr wybodaeth na pham eu bod nhw eisiau ei gweld. 

Gall aelodau o'r cyhoedd ofyn am unrhyw wybodaeth maen nhw'n meddwl a allai fod gan y Bwrdd Iechyd er bydd rhywfaint o wybodaeth wedi'i heithrio, er enghraifft, ni fyddai'n deg datgelu manylion personol rhywun arall.

Rhaid i geisiadau am wybodaeth gael eu gwneud yn ysgrifenedig, er enghraifft, mewn llythyr neu neges e-bost, gan ddarparu eich enw a chyfeiriad post neu e-bost er mwyn i'r Bwrdd Iechyd allu ymateb. Mae ein tudalen Cysylltu â Ni yn rhoi'r manylion gohebu a'n gwasanaeth ceisiadau ar-lein.

Wrth wneud cais am wybodaeth, byddwch mor glir â phosib drwy nodi'r union wybodaeth rydych chi ei hagen er mwyn helpu'r Bwrdd Iechyd i ymateb i'r cais. Cadarnhewch ym mha fformat y byddai'n well gennych chi dderbyn yr wybodaeth, er enghraifft, yn electronig neu mewn copi caled.

Bydd y Bwrdd Iechyd yn ymateb i geisiadau cyn pen 20 diwrnod gwaith. Efallai bydd yn:

  •      darparu'r wybodaeth roeddech chi wedi gofyn amdani;
  •      rhoi gwybod nad ydy'r wybodaeth ar gael;
  •      rhoi gwybod os ydy'r wybodaeth gan gorff cyhoeddus arall;
  •      rhoi 'Hysbysiad Ffioedd’ sy'n rhoi gwybod bod Ffioedd yn berthnasol i'r math penodol hwn o gais am wybodaeth;
  •      gwrthod darparu'r wybodaeth, ac yn egluro'r rhesymau pam;
  •      rhoi gwybod bod angen rhagor o amser ar y Bwrdd Iechyd i ystyried y prawf lles y cyhoedd, a chadarnhau pryd dylid disgwyl ymateb

Ceisiadau Mynediad at Gofnodion Iechyd

I gael gwybodaeth am sut mae gwneud cais am gopïau o gofnodion meddygol cliciwch yma.

Cwynion

Os nad ydych yn hapus â'r modd y trafodwyd eich cais gan y Bwrdd Iechyd, mae gennych hawl i gwyno trwy Gysylltu â Ni.

Bydd pob cwyn yn cael ei thrafod yn unol â 'Pholisi Cwynion Rhyddid Gwybodaeth / Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol' y Bwrdd Iechyd. Os nad ydych yn fodlon ag ymateb y Bwrdd Iechyd i'ch cwyn, mae gennych yr hawl wedyn i gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. 

Cofrestr Datgeliadau 

Mae'r ceisiadau am wybodaeth sydd wedi cael eu rhoi i Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 wedi cael eu rhoi mewn Cofrestr Datgeliadau. Mae hyn yn galluogi'r cyhoedd i weld y mathau o geisiadau sydd wedi cael eu cyflwyno a'r wybodaeth a gafodd ei rhoi mewn ymateb i'r ceisiadau hyn.

Mae manylion ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth a'r ymatebion cysylltiedig ar gael isod: 

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

Mae BIPBC yn cyhoeddi detholiad o ymatebion i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth blaenorol a wneir o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth Act 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004.  

Proses: Mae'r broses o ddewis yr hyn a gyhoeddwn yn cael ei gwneud drwy ystyried a ydym yn credu y gallai fod budd ehangach i'r cyhoedd, pan ofynnir am wybodaeth yn gyson, neu pan nad ydy'r wybodaeth ar gael yn rhywle arall yn barod. Bydd hyn yn cael ei wneud yn fisol er mwyn gallu ystyried unrhyw ddiweddariadau neu newidiadau i ymatebion a gyhoeddwyd (o ganlyniad i adolygiad mewnol). Ni fydd manylion personol fel enwau, cyfeiriadau ac ati yn cael eu cynnwys er mwyn diogelu preifatrwydd.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am y gofrestr datgeliadau, neu i gyflwyno Cais Rhyddid Gwybodaeth newydd, anfonwch e-bost i BCU.FOI@wales.nhs.uk

Cofiwch: Cafodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ei greu ar 1af Hydref 2009 drwy gyfuno Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Cymru (Ymddiriedolaeth GIG Conwy a Sir Ddinbych ac Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Ddwyrain Cymru gynt), Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Orllewin Cymru a chwe Bwrdd Iechyd Lleol Gogledd Cymru.

Rhannu: