Neidio i'r prif gynnwy

Ceisiadau Mynediad at Gofnodion Iechyd

Gwneud cais am fynediad i gofnodion iechyd

Mae'r ddeddfwriaeth diogelu data yn rhoi'r hawl i unigolion gael mynediad at gopïau o'u data personol a gedwir gan sefydliad. Caniateir un mis calendr i Fyrddau Iechyd o dderbyn cais i ddarparu copïau o gofnodion iechyd (ac eithrio cofnodion cleifion sydd wedi marw sy'n aros ar 40 diwrnod calendr).

Am fwy o wybodaeth, gweler y Gwefan y Comisiynydd Gwybodaeth Pwy yw'r awdurdod rheoleiddio ar gyfer diogelu data.

Os hoffech gael mynediad i'ch cofnod iechyd, cofnod ar ran rhywun arall neu berson sydd wedi marw, byddai'n ddefnyddiol pe gallech sicrhau bod y ffurflen gais gywir yn cael ei dewis o'r rhestr isod.  Bydd hyn yn helpu'r Tîm Mynediad at Gofnodion Iechyd i brosesu eich cais yn effeithiol.

Caiff ceisiadau eu rheoli'n electronig gan ein Tîm Mynediad at Gofnodion Iechyd pwrpasol ac ar ôl eu cwblhau, bydd ymgeiswyr yn derbyn ymateb i'w cais drwy e-bost diogel.

Cyn bo hir, byddwn yn lansio porth ar-lein a fydd yn caniatáu i unigolion a sefydliadau greu cyfrif ar-lein i gyflwyno unrhyw SAR a gofyn am ddiweddariadau ar eu cais. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu cyhoeddi ar ein gwefan.

Gofyn am fynediad i'ch cofnodion iechyd eich hun

Os hoffech gael mynediad i'ch cofnodion iechyd, gwnewch eich cais yn ddigidol gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein.

Ar ôl llenwi'r ffurflen gais, os gwelwch yn dda:

Byddwch yn benodol – helpwch ni i nodi'r union wybodaeth sydd ei hangen arnoch, er enghraifft, rhowch unrhyw gyfeirnodau y gellir eu defnyddio, megis rhif claf a hefyd unrhyw gyfnodau penodol o amser neu driniaethau y mae angen mynediad atynt;

Darparu prawf o'ch hunaniaeth – er enghraifft, pasbort neu drwydded yrru, ynghyd â gwybodaeth berthnasol arall a all gadarnhau eich cyfeiriad, e.e. bil cyfleustodau;

Rhowch eich manylion cyswllt – eich manylion cyswllt fel e-bost, cyfeiriad post a rhif ffôn os bydd angen cysylltu â chi i drafod eich cais ymhellach.

 

Gofyn am fynediad i gofnodion iechyd person arall (Person Byw)

Os ydych yn helpu rhywun i wneud cais am fynediad i'w cofnodion iechyd eu hunain, gwnewch eich cais yn ddigidol gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein

Ar ôl llenwi'r ffurflen gais, os gwelwch yn dda:

Byddwch yn benodol – helpwch ni i nodi'r union wybodaeth sydd ei hangen arnoch, er enghraifft, rhowch unrhyw gyfeirnodau y gellir eu defnyddio, megis rhif claf a hefyd unrhyw gyfnodau penodol o amser neu driniaethau y mae angen mynediad atynt;

Darparu prawf o'ch hunaniaeth – er enghraifft, pasbort neu drwydded yrru, ynghyd â gwybodaeth berthnasol arall a all gadarnhau eich cyfeiriad, e.e. bil cyfleustodau;

Darparu prawf o berthynas – os ydych yn gwneud cais ar ran person arall, rhowch ganiatâd ysgrifenedig gan y claf neu os nad ydych yn gwneud hynny, prawf o berthynas e.e. atwrneiaeth;

Rhowch eich manylion cyswllt – eich manylion cyswllt fel e-bost, cyfeiriad post a rhif ffôn os bydd angen cysylltu â chi i drafod eich cais ymhellach.

 

Gofyn am fynediad i gofnodion iechyd person arall (Unigolyn sydd wedi marw)

Os ydych yn gwneud cais am fynediad i gofnodion iechyd yr unigolyn sydd wedi marw, gwnewch eich cais yn ddigidol gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein

Byddwch yn benodol – helpwch ni i nodi'r union wybodaeth sydd ei hangen arnoch, er enghraifft, rhowch unrhyw gyfeirnodau y gellir eu defnyddio, megis rhif claf a hefyd unrhyw gyfnodau penodol o amser neu driniaethau y mae angen mynediad atynt;

Darparu prawf o'ch hunaniaeth – er enghraifft, pasbort neu drwydded yrru, ynghyd â gwybodaeth berthnasol arall a all gadarnhau eich cyfeiriad, e.e. bil cyfleustodau;

Darparu prawf o berthynas – er enghraifft, copi o'r ewyllys sy'n cadarnhau mai ysgutor ydych chi.

Rhowch eich manylion cyswllt – eich manylion cyswllt fel e-bost, cyfeiriad post a rhif ffôn os bydd angen cysylltu â chi i drafod eich cais ymhellach.

 

Gofyn am fynediad i gofnodion iechyd person arall (sefydliadau)

Os ydych chi'n drydydd parti ac mae gennych sail gyfreithiol dros ofyn am fynediad at gofnodion iechyd unigolyn, gwnewch eich cais yn ddigidol gan ddefnyddio'r ffurflen ar-lein berthnasol isod.

Gofyn am fynediad i'r cofnodion iechyd (Person Byw)

Gofyn am fynediad i'r cofnodion iechyd (Unigolyn sydd wedi marw)

 

Cais Hawliau Unigol

Mae'r ddeddfwriaeth diogelu data yn rhoi'r hawl i unigolion gywiro data personol anghywir neu eu cwblhau os yw'n anghyflawn a chaniateir un mis calendr i Fyrddau Iechyd o dderbyn cais i ymateb.

Am fwy o wybodaeth, gweler y Gwefan y Comisiynydd Gwybodaeth Pwy yw'r awdurdod rheoleiddio ar gyfer diogelu data.

Os ydych chi'n teimlo bod unrhyw un o'r data personol a gedwir yn eich cofnodion iechyd yn anghywir, gallwch gyflwyno cais am gywiro trwy lenwi ein ffurflen ar-lein. Bydd hyn yn helpu'r Tîm Mynediad at Gofnodion Iechyd i brosesu eich cais yn effeithiol.

 

Manylion Cyswllt

Gallwch gysylltu â'n Tîm Mynediad at Gofnodion Iechyd ar y manylion canlynol.  Mae ein swyddfeydd ar agor rhwng 9am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Mynediad at Gwasanaeth Cofnodion Iechyd, 

Ysbyty Cyffredinol Llandudno, Ffordd yr Ysbyty,

Llandudno, Conwy, LL30 1LB

Ffôn: 03000 852100

 

Fodd bynnag, nodwch os oes angen copi o'ch Cofnodion Iechyd Meddyg Teulu arnoch, bydd angen i chi gysylltu â'ch meddygfa yn uniongyrchol i'w phrosesu neu fel arall os yw ar gyfer copi o gofnod iechyd meddyg teulu sy'n ymwneud ag unigolyn sydd wedi marw, anfonwch eich cais/cais at:

Tŷ Cwmbrân, Stad Parc Mamhilad,

Pont-y-pŵl NP4 0XS

Ffôn: 01495 300730 Ebost: nwssp-primarycareservices@wales.nhs.uk