Neidio i'r prif gynnwy

Ceisiadau Mynediad at Gofnodion Iechyd

Mae deddfwriaeth Diogelu Data yn rhoi'r hawl i unigolion gael mynediad at gofnodion iechyd. Mae ysbytai'n cael 1 mis calendr ar ôl derbyn cais i ddarparu copïau o'r cofnodion meddygol y gwnaed cais amdanyn nhw. I gael rhagor o wybodaeth dilynwch y ddolen ganlynol i safle'r Comisiynydd Gwybodaeth https://ico.org.uk/for-the-public/personal-information/

Gwneud Cais am Fynediad at Gofnodion Iechyd

Os ydych chi eisiau cael mynediad at eich cofnod iechyd, cofnod ar ran rhywun arall neu rywun sydd wedi marw, byddai'n ddefnyddiol petai modd i chi lenwi'r ffurflen gais ganlynol, a bydd angen i chi ei hanfon i Adran Mynediad at Gofnodion Iechyd eich ysbyty lleol. Gallwch naill ai lenwi'r ffurflen yn electronig drwy ddefnyddio'r E-ffurflen neu gallwch ysgrifennu eich cais â llaw drwy ddefnyddio'r fersiwn o'r ffurflen mae modd ei argraffu.

Wrth lenwi'r ffurflen gais:

Byddwch yn benodol – helwch ni i wybod yn union pa wybodaeth rydych chi'n chwilio amdani, er enghraifft, ydych chi'n gofyn am eich cofnod iechyd chi neu gofnod iechyd rhywun arall. Os yw'n bosib, rhowch unrhyw gyfeirnodau mae modd eu defnyddio, fel rhif claf ac unrhyw gyfnodau penodol neu driniaethau penodol dan sylw;

Darparwch brawf o bwy ydych chi – er enghraifft, pasbort, trwydded yrru neu dystysgrif geni gyda gwybodaeth berthnasol arall sy'n gallu cadarnhau eich cyfeiriad, ee bil cyfleustodau;

Darparwch brawf o'r berthynas – os ydy'r wybodaeth am rywun arall, darparwch brawf o'r berthynas ac unrhyw ganiatâd angenrheidiol. Bydd hefyd angen i chi nodi'r rheswm pan rydych chi angen yr wybodaeth os ydy'r person wedi marw;

A rhowch eich manylion cyswllt – eich cyfeiriad ar gyfer gohebiaeth a'ch rhif ffôn rhag ofn bydd angen cysylltu â chi i drafod eich cais ymhellach.

Os hoffech chi ragor o wybodaeth edrychwch ar y dudalen canllawiau Nodiadau i Ymgeiswyr ar gefn y Ffurflen Gais. Fel arall, cysylltwch â'ch Adran Mynediad at Gofnodion Iechyd leol, a bydd aelod o'r tîm yn gallu eich helpu gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych.

Manylion Cyswllt

Gallwch chi gysylltu/anfon eich Ffurflen Gais i'ch Adran Mynediad at Gofnodion Iechyd leol yn:

Adran Mynediad at Gofnodion Iechyd, Ysbyty Cyffredinol Llandudno, Ffordd yr Ysbyty
Llandudno, Conwy, LL30 1LB

Ffôn: 03000 852100                  E-bost:  BCU.ATHRService@wales.nhs.uk

Fodd bynnag, os byddwch chi angen mynediad at wybodaeth nad yw yn eich cofnodion ysbyty, bydd angen i chi gysylltu â'r gwasanaethau canlynol:

  • Os oes angen gwybodaeth bersonol arnoch chi, nad yw'n rhan o gofnod iechyd, cyflwynwch gais ysgrifenedig i'r Adran Llywodraethu Gwybodaeth;

  • Os ydych chi eisiau cofnodion iechyd meddyg teulu, bydd angen i chi gysylltu'n uniongyrchol â'ch meddygfa i gael copi o'ch cofnod iechyd.

  • Neu pan fydd cais am gopi o gofnod iechyd meddyg teulu sy'n ymwneud ag unigolyn sydd wedi marw, anfonwch eich cais i:

Tŷ Cwmbrân, Ystâd Parc Mamhilad, Pont-y-pŵl NP4 0XS 

Ffôn: 01495 300 370    E-bost: nwssp-primarycareservices@wales.nhs.uk.