Neidio i'r prif gynnwy

Nyrsio Ysgol

Mae'r Gwasanaeth Nyrsio Ysgol yn cynnig cymorth a chyngor i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd neu ofalwyr i helpu i sicrhau eu bod yn cyrraedd eu llawn botensial yn ystod eu blynyddoedd oed ysgol a thu hwnt.

Mae'r nyrsys ysgol yn dîm o nyrsys Cofrestredig gyda sgiliau arbenigol a all ddarparu cyngor iechyd cyhoeddus arbenigol i blant rhwng 4 a 18 oed.

Yr ystod oedran a gwmpesir yw 4 hyd at 18. Gall plant a phobl ifanc ddefnyddio'r gwasanaeth p'un a ydynt yn mynychu'r ysgol neu'n cael eu haddysgu fel arall.

Beth mae'r gwasanaeth hwn yn ei wneud/yn ei ddarparu:

Mae Nyrsys Ysgol yn ymwneud ag anghenion iechyd a lles plant unwaith y byddant yn 4 oed ac yn cymryd drosodd y gofal gan yr Ymwelydd Iechyd.

Gellir cynnig cyngor a chymorth cyfrinachol ar gyfer ystod eang o faterion:

 • Hyrwyddo ffyrdd iach o fyw ar gyfer plant oed ysgol gynradd
 • Hyrwyddo ffyrdd iach o fyw, perthnasoedd a dewisiadau ffordd o fyw iach ar gyfer y glasoed ac oedolion ifanc, gobeithio, gyda'r nod o alluogi dewisiadau gwybodus.
 • Rhieni yn poeni am eu plentyn
 • Iechyd a Lles Emosiynol,
 • Imiwneiddiadau
 • Cyngor cyffredinol am gyflyrau iechyd
 • Helpu sicrhau bod plant a phobl ifanc ag anghenion iechyd cymhleth yn gallu cael mynediad i addysg.
 • Gwlychu'r gwely a rhwymedd
 • Perthnasoedd iach ac iechyd rhywiol
 • Cefnogi plant a phobl ifanc mewn angen neu mewn perygl o niwed
 • Twf a datblygiad iach

Mae Nyrsys Ysgol yn cynnal y Rhaglen Mesur Plant a phrawf golwg a chlyw ar gyfer plant yn eu blwyddyn gyntaf yn yr ysgol.

Mae imiwneiddiadau mewn ysgolion uwchradd hefyd yn cael eu darparu gan y Gwasanaeth Nyrsio Ysgolion.

Mewn ysgolion uwchradd gall pobl ifanc ddefnyddio'r gwasanaeth Nyrsio Ysgol i gael cymorth a chyngor yn annibynnol tra byddant yn yr ysgol.

Mae Nyrsys Ysgol yn gweithio'n agos gydag ysgolion, Ymwelwyr Iechyd, Meddygon Teulu, Gweithwyr Cymdeithasol a Gwasanaethau Pediatrig Cymunedol.

Ble mae'r gwasnaeth(au) hyn yn cael eu darparu?

Mae Nyrs Ysgol wedi'i neilltuo i bob ysgol uwchradd o fewn BIPBC. Yn gyffredinol, mae'r un nyrs yn gofalu am yr ysgolion cynradd sy'n bwydo i'r ysgol uwchradd honno.

Mae Nyrsys Ysgol wedi'u lleoli mewn amrywiaeth o leoliadau gan gynnwys ysbytai cymunedol, meddygfeydd a Chlinigau Cymunedol.  Maent i gyd wedi neilltuo amser yn yr ysgolion uwchradd ar gyfer eu clinigau "Galw Heibio" yn yr ysgol.  

Mae Nyrsys Ysgol yn darparu Clinigau Galw Heibio mewn ysgolion uwchradd y gall pobl ifanc gael mynediad annibynnol iddynt tra byddant yn yr ysgol.

Gall rhieni a gofalwyr plant a phobl ifanc gysylltu â Nyrs Ysgol eu hardal.   

Os nad yw plant neu bobl ifanc yn mynychu'r ysgol, mae ganddynt hawl o hyd i gael mynediad at y Nyrs Ysgol sy'n gwasanaethu eu hardal.

Sut ydw i'n cael mynediad i'r gwasanaeth?

Pryd yw'r gwasanaeth ar gael?

Mae'r Gwasanaeth Nyrsio Ysgolion ar gael yn bennaf o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am i 5pm (ac eithrio gwyliau banc). 

Mae'r Gwasanaeth Nyrsio Ysgol ar gael yn ystod y gwyliau ysgol.

Mae rhai Nyrsys Ysgol yn rhan-amser felly efallai y bydd eich galwadau'n cael eu dychwelyd ar eu diwrnod gwaith nesaf.

Beth i'w wneud y tu allan i oriau?

Os yw eich galwad yn ymwneud â phlentyn neu berson ifanc sy'n sâl, yna cysylltwch â’ch Meddyg Teulu neu Galw Iechyd Cymru ar 0845 4647

Os yw eich galwad yn ymwneud â phlentyn neu berson ifanc sydd mewn perygl o niwed, cysylltwch â'ch awdurdod lleol.