Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor ar Aros yn Ddiogel yn yr Haul

Gofalwch amdanoch eich hun, eich teulu a’ch ffrindiau wrth dreulio amser y tu allan yn yr haul.

Awgrymiadau ar aros yn ddiogel yn yr haul

Mae’n bwysig i chi amddiffyn eich hunain rhag effeithiau niweidiol yr haul trwy ddilyn yr awgrymiadau hyn ar aros yn ddiogel yn yr haul:

Arhoswch allan o'r gwres

 • Ceisiwch aros dan do, yn enwedig rhwng canol dydd a 3pm 
 • Dylid osgoi gweithgareddau awyr agored egnïol fel chwaraeon, DIY neu arddio. Os na fydd hynny’n bosib, gwnewch hynny yn ystod adegau mwy claear o’r dydd 
 • Defnyddiwch hylif gwrth-haul neu floc haul i helpu i atal llosg haul 
 • Gorchuddiwch eich corff â chrys t neu ddillad llad eraill 
 • Gwisgwch het i gysgodi eich pen a sbectol haul i amddiffyn eich llygaid

Ymoerwch

 • Yfwch ddigon o ddŵr, o leiaf wyth gwydraid y dydd. Dylid osgoi alcohol, te a choffi gan y gallan nhw eich dadhydradu 
 • Cymrwch faddon neu gawod glaear, neu tasgwch eich wyneb â dŵr oer i ymoeri

Cadwch lygad ar eraill

 • Cadwch lygad ar bobl sydd ar eu pen eu hunain, yr oedrannus, y gwael neu’r ifanc iawn a gofalwch eu bod yn gallu cadw’n oer braf 
 • Gofalwch nad yw babanod, plant neu bobl oedrannus yn cael eu gadael ar eu pen eu hunain mewn ceir sefydlog 
 • Cadwch lygad ar gymdogion, teulu neu ffrindiau oedrannus neu wael bob dydd os yn bosib 
 • Byddwch yn wyliadwrus a ffoniwch y doctor neu’r gwasanaethau cymdeithasol os bydd rhywun yn wael neu os bydd angen help pellach

Os oes gennych broblem iechyd

 • Cadwch feddyginiaethau dan 25°C neu yn yr oergell (darllenwch y cyfarwyddiadau storio ar y pecyn 
 • Ceisiwch gyngor meddygol os byddwch yn dioddef cyflwr iechyd cronig/yn cymryd meddyginiaethau lluosog

Beth i’w wneud os byddwch chi’n teimlo’n sâl 

 • Ceisiwch gymorth os byddwch chi’n teimlo’n benysgafn, yn wan, yn bryderus neu os bydd gennych syched mawr a chur pen
 • Symudwch i fan oer cyn gynted â phosibl a mesurwch dymheredd eich corff
 • Yfwch ddŵr neu sudd ffrwythau i ailhydradu
 • Cymerwch saib ar unwaith mewn man oer os bydd gennych blyciau o boen yn y cyhyrau (yn enwedig yn y coesau, y breichiau neu’r stumog ar ôl gwneud ymarfer corff parhaus yn ystod tywydd poeth iawn, mewn llawer o achosion), ac yfwch hylifau ailhydradu sy’n cynnwys electrolytau
 • Bydd angen sylw meddygol os bydd crampiau gwres yn para’n hirach nag awr
 • Siaradwch â’ch meddyg os byddwch chi’n teimlo symptomau anarferol neu os bydd symptomau’n parhau

Gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol