Neidio i'r prif gynnwy

Imiwneiddio

Croeso i dudalen we Imiwneiddio Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Mae yma wybodaeth ar yr amrywiaeth o frechiadau rheolaidd sydd ar gael i helpu i’ch cadw chi, eich teulu a’ch cymuned leol yn ddiogel ac yn iach.

Pam mae imiwneiddio’n bwysig?

Mae imiwneiddio’n achub bywydau. Yn fyd-eang, amcangyfrifir bod tair miliwn o fywydau’n cael eu hachub bob blwyddyn drwy imiwneiddio.

Mae brechlynnau yn eich amddiffyn chi a’ch teulu rhag llawer o glefydau difrifol a all fod yn farwol. Maen nhw’n atal y clefydau rhag lledaenu i aelodau mwy bregus y gymuned, gan gynnwys babanod sy’n rhy ifanc i gael eu himiwneiddio, neu’r rheini sydd â chyflyrau meddygol yn barod.

Mae brechlynnau yn ddiogel ac yn effeithiol i’r grwpiau hynny sydd yn gymwys i’w derbyn.  

Mae clefydau y gellir eu hatal drwy frechiadau yn parhau i fod yn risg mawr i iechyd pobl Gogledd Cymru. Pan fyddwn yn gweld cyfraddau imiwneiddio yn gostwng, mae’n gallu arwain at nifer fawr o achosion o rai clefydau yn cael eu canfod ar yr un pryd.

Mae enghreifftiau’n cynnwys y nifer fawr o achosion o’r frech goch yng Nghymru yn 2012 a 2013, ac eto’n fwy diweddar mewn rhannau o Ewrop, Gogledd America a Samoa, lle bu farw llawer o blant oherwydd y clefyd. Mae hyn yn ein hatgoffa, er mwyn bod mor effeithiol â phosib, mae imiwneiddio yn dibynnu ar bob un ohonom yn cymryd y cyfle i gael ein brechu.

Dyma’r Pediatregydd Ymgynghorol Dr Mair Parry yn egluro pam mae imiwneiddio mor bwysig i’n cadw ni’n ddiogel ac yn iach.

Rydym eich angen chi!

Mae’r tudalennau gwe hyn wedi'u llunio i’ch helpu chi i gael gwybodaeth bwysig am imiwneiddio, gan gynnwys a ydych chi’n gymwys i gael brechiad am ddim. Ond, os na allwch ddod o hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano, os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, neu os ydych chi’n meddwl eich bod chi, eich plentyn neu aelod arall o’ch teulu wedi methu brechlyn, cysylltwch â’ch Meddyg Teulu neu eich Ymwelydd Iechyd i gael rhagor o wybodaeth a chyngor.

Er ei bod yn bwysig bod brechlynnau’n yn cael eu rhoi ar amser er mwyn sicrhau eu bod yn eich amddiffyn i’r graddau mwyaf posibl, gallwch ddal i fyny os ydych yn eu methu.