Neidio i'r prif gynnwy

Ymdopi â'ch Babi'n Crio

Mae’r wybodaeth ganlynol yn dod gan yr NSPCC.

Eich helpu i aros yn ddigynnwrf a thawelu eich babi 

Gall bod yn rhiant fod yn brofiad anhygoel ac un sy’n peri straen ar yr un pryd. Mae aros yn ddigynnwrf a gallu tawelu eich babi sy’n crio yn gwneud gwahaniaeth mawr. Gall gymryd amser i chi ddod i adnabod personoliaeth eich babi a’r hyn y mae’n ei hoffi. I’ch helpu, rydym wedi rhestru pethau y gallwch roi cynnig arnynt i dawelu eich babi pan fydd yn crio.

Nodwch os gwelwch chi’n dda na ddylai babi gysgu ar gobennydd hyd nes eu bod yn 1 oed neu drosodd.

Symudwch y babi’n ysgafn

Pan fydd eich babi wedi cynhyrfu neu’n crio, ceisiwch ei siglo’n ysgafn:

 • yn eich breichiau
 • mewn sling neu gariwr babi
 • mewn coets neu bram.

Mae babanod yn wastad yn symud o gwmpas yn y groth, felly gall symudiadau araf ac ymlaciol roi llawer o gysur iddynt.  

Daliwch eich babi mewn gosodiadau gwahanol

Mae pob babi’n wahanol, felly rhowch gynnig ar bethau gwahanol i weld beth mae’ch babi yn ei hoffi.

Gallwch ei ddal:

 • yn eich breichiau
 • ar draws eich brest
 • ar hyd un fraich neu wedi gorffwys ar eich ysgwydd.

Bydd cadw eich babi’n agos atoch yn ei helpu i deimlo’n ddiogel.

Ewch i gerdded neu am dro yn y car

Os yw eich babi’n aflonydd neu’n crio, ewch ag ef allan am dro bach. Weithiau bydd babanod yn hoffi teimlo’r aer ar eu hwynebau. Gall taith fer yn y car neu fynd ar fws fod yn ymlaciol hefyd. 

Tawelwch eich babi gyda sŵn

Mae babanod wedi arfer clywed synau ysgafn a rhythmig y tu mewn i’r groth, felly er mwyn helpu i dawelu’ch babi gallwch:

 • ganu
 • chwarae cerddoriaeth ysgafn
 • siarad yn ysgafn iddo.

Aros yn ddigynnwrf  

Os yw clywed eich babi’n crio’n dechrau mynd yn ormodol:

 • rhowch eich babi i lawr yn rhywle diogel fel crud neu bram ac ewch i ystafell arall
 • ewch i ffwrdd am 5 i 10 munud.  

Cyn belled a bod eich babi’n ddiogel, canolbwyntiwch ar aros yn ddigynnwrf. Ewch yn ôl dim ond ar ôl i’ch babi fynd yn dawel yn sydyn. Ni ddylech adael eich babi ar ei ben ei hun yn rheolaidd, ond weithiau mae’n bwysicach rhoi amser i chi dawelu.

Gofynnwch am gymorth

Os ydych yn cael trafferth ymdopi, siaradwch â rhieni eraill, ffrindiau neu aelodau o’ch teulu. Weithiau gall clywed llais cyfeillgar neu gael syniadau newydd fod yr oll sydd ei angen arnoch.

 • Gallwch hefyd siarad â’ch:
 • ymwelydd iechyd
 • bydwraig
 • Gweithiwr Canolfan Plant
 • Meddyg Teulu. Byddant yn gallu rhoi cyngor a chefnogaeth i chi.

Am fwy o wybodaeth a chyngor, ewch i wefan NSPCC.

Gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol

 • Siarad gyda fi | LLYW.CYMRU - Gwefan Llywodraeth Cymru yn cynnwys adnoddau defnyddiol i helpu gyda datblygiad ymennydd eich plentyn.