Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth Dos atgyfnerthu brechlyn COVID-19

Argymhellodd y Cyd-bwyllgor ar Frechiadau ac Imiwneiddiadau (JCVI) gynnig brechlyn atgyfnerthu i rai grwpiau oedran er mwyn gostwng achosion o COVID-19 ymhellach ac uchafu amddiffyniad ymysg y rhai sydd fwyaf bregus i haint difrifol, yn barod am fisoedd y gaeaf.  

Mae’r JCVI yn argymell y dylai’r unigolion canlynol gael cynnig trydydd dos o’r brechlyn atgyfnerthu COVID-19, os oes o leiaf chwe mis wedi mynd heibio ers eu hail ddos:.  

 

  • Y rhai sy’n byw mewn cartrefi gofal preswyl ar gyfer oedolion hŷn
  • Pob oedolyn dros 50 oed
  • Gweithwyr rheng flaen iechyd a gofal cymdeithasol
  • Pawb rhwng 16 a 49 oed gyda chyflwr iechyd isorweddol sy’n eu rhoi mewn risg uwch o COVID-19 difrifol (fel yr amlinellir yn y Llyfr Gwyrdd), a gofalwyr oedolion.  
  • Oedolion sydd â chysylltiad ag unigolion â system imiwnedd gwan

Rydym ni wedi cychwyn anfon llythyrau gwahoddiad a negeseuon testun i atgoffa at y sawl sy’n gymwys. Os ydych chi’n gymwys, cofiwch na fyddwch chi’n gallu mynd i’n clinigau galw heibio heb apwyntiad, ac nid oes angen i chi gysylltu â ni i drefnu apwyntiad. Fe gewch chi wahoddiad trwy lythyr pan ddaw eich tro chi.

Yn unol ag arweiniad JCVI, byddwn yn gwahodd y rhai sy’n gymwys i gael pigiad atgyfnerthu yn seiliedig ar yr un drefn flaenoriaeth â’r cam cyntaf, cyn belled â bod o leiaf chwe mis wedi pasio ers yr ail ddos.

Bydd y brechlyn Pfizer-BioNTech yn cael ei gynnig, waeth pa frechlyn y mae’r rhai sy’n gymwys wedi’i dderbyn eisoes.  

Bydd brechlynnau atgyfnerthu yn cael eu rhoi gan ddefnyddio cymysgedd o dimau gofal cychwynnol a chanolfannau brechu.  

Rydym yn gofyn i’r rhai sy’n gymwys i fod yn amyneddgar a chofio nad oes angen iddynt gysylltu â ni i drefnu apwyntiad. Bydd rhywun yn cysylltu â chi’n uniongyrchol pan ddaw eich tro chi.

Ni fydd yn drefn arferol i roi’r brechlynnau Ffliw ac atgyfnerthu COVID-19 yr un pryd, ond fe all fod nifer fechan o achosion lle bydd amseru ac ymarferoldeb yn caniatáu i ni wneud hyn.

Gan y bydd y rhan fwyaf o oedolion iau dim ond newydd dderbyn eu hail ddos o’r brechlyn COVID-19 yn hwyr yn yr haf, bydd y buddion o frechlyn atgyfnerthu yn y grŵp hwn yn cael ei ystyried yn hwyrach ymlaen, gan y JCVI, pan fydd mwy o wybodaeth ar gael.  

Gweler ein cwestiynau cyffredin ynghylch y rhaglen atgyfnerthu brechiad COVID-19 am fwy o wybodaeth.

Rhannu: