Neidio i'r prif gynnwy
Dilynwch ni ar:

Gwybodaeth am y brechlyn COVID-19

Diwrnod olaf pigiadau atgyfnerthu'r gwanwyn

Yn unol ag arweiniad cenedlaethol, mae cynnig rhaglen y pigiad atgyfnerthu ar gyfer y Gwanwyn wedi dod i ben ar 30 Mehefin 2022. Bydd hyn yn caniatáu i'r sawl sy'n cael pigiad atgyfnerthu yn ystod y gwanwyn i gael digon o amser rhwng dosys os bydd y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) yn ystyried eu bod yn gymwys i gael pigiad atgyfnerthu yn ystod hydref 2022.

Oedi oherwydd heintiadau

Os bydd rhywun sy'n gymwys i gael un o bigiadau atgyfnerthu'r gwanwyd wedi dal heintiad COVID-19 yn ddiweddar, bydd yn rhaid iddynt ddisgwyl 28 diwrnod wedi dyddiad eu prawf positif cyn y gallant gael eu brechu. Byddant yn dal yn gallu cael eu brechu ar ôl 30 Mehefin fel rhan o'r ymgyrch hon os bydd yn rhaid iddynt ohirio.  Ffoniwch ein Canolfan Gyswllt Brechu COVID-19 ar 03000 840004.

Mae meini prawf cymhwyster ar gyfer ail bigiadau atgyfnerthu wedi cael eu diffinio gan y Cydbwyllor ar Imiwneiddio a Brechu.

plant 5-11 mlwydd oed

Rydym yn annog rhieni a phlant i wneud penderfyniad gwybodus ynghylch a ddylid bwrw ymlaen â brechu, yn seiliedig ar y wybodaeth ddiweddaraf o ffynonellau dibynadwy. Yr wythnos hon mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi gwybodaeth ar eu gwefan i gefnogi hyn.

Rydym yn deall y gallai rhai plant ifanc fod yn bryderus ynghylch dod i leoliad anghyfarwydd i gael eu brechu. Bydd ein clinigau plant gryn dipyn yn dawelach na’r clinigau atgyfnerthu a gynhaliwyd yn ystod diwedd 2021, a gall ein staff profiadol gymryd yr amser i gefnogi plant a’u gwneud yn gartrefol, cyn iddynt dderbyn eu brechlyn. I drefnu eich brechiad rhag COVID-19, ffoniwch ein Canolfan Gyswllt ar 03000 840004 neu ewch i un o’n clinigau galw heibio brechu rhag COVID-19.

Mae’r brechlyn COVID-19 eisoes wedi’i gynnig i bob plentyn rhwng 5 ac 11 mlwydd oed sydd mewn grŵp risg clinigol, neu sy’n byw gyda rhywun sydd â system imiwnedd wannach. Gwahoddir y rhai sydd eto i dderbyn y cynnig hwn i ffonio ein Canolfan Gyswllt Brechu COVID-19 ar 03000 840004. 

Mae gan blant a phobl ifanc rhwng 5 a 17 oed sydd â chyflyrau iechyd penodol risg uwch o gymhlethdodau oherwydd COVID-19 ac argymhelllir y dylent gael dau ddos o'r brechlyn rhag COVID-19. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am gymhwyster ar gyfer y brechlyn ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

Pigiadau atgyfnerthu i bobl ifanc rhwng 16 a 17 oed

Mae'r holl blant rhwng 16 a 17 oed bellach yn derbyn dosiau atgyfnerthu o'r brechlyn yn dilyn argymhelliad a wnaed gan JCVI.

Dylid cynnig y dos atgyfnerthu heb fod yn gynt na thri mis  ar ôl cwblhau'r cwrs cychwynnol.

I drefnu eich brechiad rhag COVID-19, ffoniwch ein Canolfan Gyswllt ar 03000 840004 neu ewch i un o’n clinigau galw heibio brechu rhag COVID-19.

Ail ddosiau i bobl ifanc rhwng 12 a 15 oed

Rydym bellach yn cynnig ail ddosiau i bobl ifanc rhwng 12 a 15 oed yn dilyn cyngor gan y Cydbwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) yn seiliedig ar y dystiolaeth ddiweddaraf.

I drefnu eich brechiad rhag COVID-19, ffoniwch ein Canolfan Gyswllt ar 03000 840004.

Llythyr i ferched beichiog

Unwaith eto, rydym yn apelio at ferched beichiog i ddod atom i dderbyn eu brechlyn rhag COVID-19. I unrhyw ddarpar fam, mae derbyn eu dos cyntaf, ail ddos a'u dos atgyfnerthu o'r brechlyn rhag COVID-19 yn un o'r pethau pwysicaf y gallant ei wneud i amddiffyn eu hunain a'u baban heb ei eni rhag y coronafeirws ac, yn benodol rhag amrywiolyn newydd Omicron.

Yn seiliedig ar y data'n ymwneud â diogelwch, ynghyd â risg gynyddol COVID-19, mae JCVI wedi cynghori y dylai merched beichiog gael eu hystyried yn grŵp risg glinigol.

I drefnu eich brechiad rhag COVID-19, ffoniwch ein Canolfan Gyswllt ar 03000 840004.

Trydydd dosiau a phigiadau atgyfnerthu ar gyfer y rhai sydd â system imiwnedd wannach

Mae'r Cydbwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) wedi cyhoeddi'n flaenorol y dylai unigolion sydd â system imiwnedd wannach dderbyn trydydd dos cychwynnol o'r brechiad.

Rydym wedi bod yn gweithio'n agos gyda chlinigwyr i ganfod unigolion perthnasol ac i benderfynu pa un a oes angen i drydydd dos neu ddos atgyfnerthu gael ei roi ar adeg benodol o fewn eu cylchoedd triniaeth, neu p'un a oes angen peri oedi i feddyginiaeth er mwyn sicrhau'r adwaith imiwnaidd mwyaf positif i'r brechlyn.

Nid oes angen i’r rhan fwyaf o'r rhai a restrir adeg benodol i dderbyn eu pigiad a byddant yn derbyn llythyr apwyntiad ar gyfer eu trydydd dos cychwynnol.

Os ydynt eisoes wedi derbyn pigiad atgyfnerthu, caiff hyn ei ddiwygio ar eu cofnod i drydydd dos cychwynnol a chânt eu gwahodd ar gyfer pigiad atgyfnerthu o leiaf 3 mis yn ddiweddarach.

Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'n clinigwyr i wahodd y rhai y mae arnynt angen adeg benodol yn seiliedig ar eu hamserlen triniaeth a/neu feddyginiaeth.

Dewch atom i dderbyn eich pigiad heddiw - peidiwch ag oedi ymhellach

Mae croeso bob amser i chi newid eich meddwl i ddod atom ac i gael eich brechu, mae'r staff yn dal i fod ar waith gennym ac mae brechlynnau ar gael i bobl nad ydynt wedi derbyn eu dos cyntaf, ail ddos, trydydd dos neu bigiad atgyfnerthu. Mae'n bwysig sicrhau eich bod yn amddiffyn chi'ch hun, eich teuluoedd a gwasanaethau'r GIG rhag COVID-19 felly byddem yn annog pobl i drefnu eu hapwyntiadau cyn gynted â phosibl.

Os ydych yn gymwys i dderbyn eich dos cyntaf, eich ail ddos neu'ch pigiad atgyfnerthu, gallwch ffonio ein Canolfan Gyswllt Brechu COVID-19 ar 03000 840004 neu ewch i un o’n clinigau galw heibio brechu rhag COVID-19.