Llawdriniaeth â chymorth robot am fod o fudd i gleifion canser yng Ngogledd Cymru

Bydd ffurf chwyldroadol o lawfeddygaeth, sy'n defnyddio robot modern i dynnu tiwmorau, ar gael yn fuan ar gyfer cleifion canser wrolegol yng Ngogledd Cymru.

Mae'r robot Da Vinci yn ei gwneud hi'n bosib i lawfeddygon berfformio llawdriniaeth sy'n creu archoll mor fach â phosib gyda mwy o gywirdeb a rheolaeth. 

Mae'n defnyddio offer bychan iawn, a reolir o bell gan y llawfeddyg sy'n eistedd wrth gonsol.  Mae gan y llawfeddyg fanteision golwg 3D a rheolyddion llaw a thraed i reoli'r llawdriniwr-micro, sydd ag ystod fwy o symudiad na dwylo dynol.

Caiff y robot ei osod yn Ysbyty Gwynedd, ac mae'r gwasanaeth yn darparu gofal i gleifion ar draws Gogledd Cymru. 

Cyrhaeddiad y robot llawfeddygol yw'r datblygiad diweddaraf o fewn Wroleg i gynnig gwasanaeth o safon fyd-eang ar gyfer cleifion canser wrolegol.

Yn ystod mis Medi, ailddechreuodd llawfeddygaeth systectomi yng Ngogledd Cymru, sydd bellach yn atal cleifion rhag gorfod teithio i ysbytai eraill yn y DU i dderbyn y math yma o lawdriniaeth.

Dywedodd Mr Kyriacos Alexandrou, Llawfeddyg Ymgynghorol Wrolegol yn Ysbyty Gwynedd a'r Arweinydd Clinigol ar gyfer Wroleg ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: "Ymdrech enfawr ar ran y tîm sydd wedi arwain at gael technoleg robotig ar gyfer y bwrdd iechyd. 

"Gyda phenodiad diweddar o ddau arbenigwr canser Wrolegol arall, sydd wedi eu recriwtio i weithredu'r dechnoleg newydd, byddwn yn gallu darparu gofal o ansawdd uchel yn lleol i'n cleifion. 

"Bydd hefyd, yn y dyfodol, yn help i osgoi teithiau hir i ysbytai eraill yn Lloegr i gael triniaethau canser."

Dywedodd yr Athro Iqbal Shergill, Llawfeddyg Ymgynghorol Wrolegol yn Ysbyty Maelor Wrecsam y bydd y dechnoleg newydd yn ategu'r triniaethau eraill sydd ar gael o fewn y Bwrdd Iechyd.

Dywedodd: "Bydd cyflwyno llawfeddygaeth robotig yn caniatáu inni gyflawni'r strategaeth i berfformio mwy a mwy o lawdriniaethau sy'n creu archoll mor fach â phosib i gleifion canser, gyda chyn lleied â phosib o sgîl-effeithiau.

"Bydd yn ategu cyflwyniad ein rhaglen therapi ffocal, sy'n cynnwys Rhewdriniaeth a thriniaeth Uwchsain â Ffocws Dwysedd Uchel, yn Ysbyty Maelor Wrecsam ar gyfer canser y brostad.

"Mae'n newyddion gwych a bydd yn ein galluogi i barhau i gynnig triniaethau canser sy'n creu archoll mor fach â phosib i gleifion Gogledd Cymru yng Ngogledd Cymru."

Mae'r Athro Kingsley Ekwueme, Llawfeddyg Wrolegol Robotig, wedi bod yn cynnal llawfeddygaeth robotig ar gleifion Gogledd Cymru yn Lerpwl hyd yn hyn ac mae wedi croesawu'r newyddion y gellir cynnig y math yma o lawdriniaeth yn agosach at gartrefi ei gleifion bellach.

Dywedodd yr Athro Ekwueme: "Mae cael y robot Da Vinci yn gam enfawr ymlaen tuag at drawsffurfio gwasanaethau canser o fewn ein Bwrdd Iechyd. 

"Rwy'n falch iawn ar ran ein cleifion canser a fydd yn elwa o welliant sylweddol yn y canlyniadau oncoleg ac ymarferol y mae llawfeddygaeth â chymorth robot yn eu darparu.

"Fel llawfeddyg robotig, rwyf wedi cyffroi am ddyfodol llawdriniaethau sy'n creu archoll mor fach â phosib yng Ngogledd Cymru."

Mae gosod y robot wedi'i gynllunio ar gyfer diwedd mis Rhagfyr.

Dywedodd Gill Harris, Prif Weithredwr Dros Dro Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: "Bydd y robot llawfeddygol Da Vinci yn dod â budd sylweddol i'n cleifion. 

"Yn ogystal â buddion i’n cleifion, bydd gweithredu rhaglen robotig lwyddiannus hefyd yn sicrhau ein bod mewn sefyllfa i ddenu’r hyfforddeion gorau a llawfeddygon y dyfodol o bob rhan o’r DU a thu hwnt.

"Mae hwn yn ddatblygiad sylweddol i'n bwrdd iechyd a, dros amser, bydd y robot yn cael ei ddefnyddio nid yn unig i drin cleifion canser wrolegol ond hefyd i drin canser y colon a'r rhefr a chanser gynaecolegol."