Achosion Covid-19 yng Ngogledd Cymru

Mae’r wybodaeth a gyhoeddir ar y dudalen hon yn ymwneud yn benodol ag achosion COVID-19 yn ein hysbytai ar draws gogledd Cymru ac fe’i diweddarir pan fydd gwybodaeth newydd i’w hadrodd.  Am wybodaeth ynghylch niferoedd wythnosol o achosion, parhewch i ymweld â dangosfwrdd gwyliadwriaeth COVID-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

Ceisiwch osgoi ymweld â’n hysbytai os oes gennych symptomau sy’n gysylltiedig â COVID-19, gellir cael gwybodaeth a chyngor pellach yn adran Cyngor COVID-19 i Gleifion ar ein gwefan.  

Parhewch i fynychu unrhyw apwyntiadau ysbyty sydd gennych, fodd bynnag, rydym yn ceisio cyfyngu ar y niferoedd o ymwelwyr â’n hysbytai ac mae ymweliadau ysbyty yn parhau i fod wedi’u hatal.  Gofynnwn i chi beidio dod â hebryngydd oni bai bydd wir angen.   Os na allwch fynychu, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl. 

Rydym hefyd yn gofyn i bobl o fewn ein cymunedau i barhau gyda hylendid dwylo da a chadw at ganllawiau ymbellhau cymdeithasol

Mae’r achosion yn Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan ac Ysbyty Gwynedd, Bangor a’n hysbytai cymuned, yn parhau’n isel ar hyn o bryd, ond bydd unrhyw newidiadau’n cael eu cynnwys fel diweddariad isod.

Diweddariadau Diwrnod Gwaith


16/10/20

Dr Kate Clark, Dirprwy Gyfarwyddwr Meddygol Gweithredol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: "Y bore 'ma, rydym yn gofalu am 25 o gleifion sydd â haint COVID-19 fel rhan o'r achosion sy'n gysylltiedig ag ysbytai yn ardal y Canol. Mae hyn yn cynnwys Ysbyty Glan Clwyd a'n hysbytai cymunedol. Mae'r rhan fwyaf o'r cleifion hyn wedi derbyn gofal am fwy na 15 diwrnod yn ein hysbytai ac maent yn gwella.

“Er bod achosion yn Ysbyty Gwynedd yn parhau i fod yn isel, rydym yn gweld cynnydd yn nifer y cleifion â COVID-19 sy'n cael eu derbyn i Ysbyty Maelor Wrecsam. 

“Mae'n bwysicach nag erioed erbyn hyn bod y cyhoedd yn parhau i ddilyn canllawiau'r llywodraeth a'r cyfyngiadau lleol sydd ar waith yn eu hardaloedd er mwyn helpu i atal rhag lledu COVID-19.

“Rydym yn parhau i ofyn i bobl feddwl yn ofalus p'un a oes gwir angen ymweld ag un o'n hysbytai. Mae cyfyngiadau'n dal i fod ar waith ac eithrio mewn rhai amgylchiadau arbennig, ac mae manylion am y rhain i'w gweld ar ein gwefan.

"Cefnogi teuluoedd neu ffrindiau sy'n agored i niwed, neu fanteisio ar wasanaethau gofal iechyd, ddylai fod yr unig resymau y dylai unrhyw un ar wahân i staff ddod i'r safle.

“Os oes arnoch angen cymorth meddygol neu'ch bod yn teimlo'n sâl, ystyriwch p'un a fyddai cymorth gan fferyllwyr neu feddyg teulu, neu fynd i un o'n Hunedau Mân Anafiadau (MIU), yn ffordd gynt a mwy priodol o gael manteisio ar ofal."

 

09/10/20

Dywedodd Debra Hickman, Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro Nyrsio a Bydwreigiaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: “Y bore yma, roeddem yn darparu gofal i 24 o gleifion â COVID-19 fel rhan o’r clwstwr o achosion sy’n ymwneud ag ysbytai yn ardal y Canol. Mae hyn yn cynnwys Ysbyty Glan Clwyd, Ysbyty Bae Colwyn ac Ysbyty Llandudno. Mae 19 o’r cleifion hyn wedi bod yn cael gofal am dros 15 diwrnod yn ein hysbytai ac maent yn gwella. 

“Mae nifer yr achosion yn Ysbyty Gwynedd ac Ysbyty Maelor Wrecsam, a’n hysbytai cymuned yn y Dwyrain a’r Gorllewin yn parhau yn isel ar hyn o bryd. Fodd bynnag, ni ddylem adael i hynny ein twyllo. Gwyddom fod oedi o bythefnos rhwng cynnydd mewn achosion yn y gymuned a derbyniadau ysbyty.

“Hoffwn ddiolch i bobl ar draws Gogledd Cymru am barhau i ddilyn y cyngor a’r arweiniad a osodwyd gan Lywodraeth Cymru. Yn benodol, diolch i bawb sy’n ymweld â’n hysbytai ac sy’n dilyn yr arweiniad ar wisgo masg neu orchudd wyneb.

“Rydym yn parhau i ofyn i bobl feddwl yn galed iawn a yw taith i un o’n hysbytai yn wirioneddol angenrheidiol. Mae ymweld â’n wardiau yn dal wedi ei wahardd heblaw am rai amgylchiadau cyfyngedig, mae’r manylion ar ein gwefan.Mae’n bwysig bod pobl yn dal i fynychu unrhyw apwyntiadau a gynlluniwyd oni ddywedir yn wahanol wrthynt, hyd yn oed gyda’r cyfyngiadau teithio sydd ar waith.  

“I gefnogi perthnasau neu ffrindiau bregus, neu i ddefnyddio gwasanaethau gofal iechyd, yw’r unig resymau y dylai unrhyw un heblaw staff fynd ar y safle.

“Os oes arnoch angen cymorth meddygol, neu os ydych yn sâl, ystyriwch a fyddai cefnogaeth gan fferyllydd neu feddyg teulu, neu ymweld ag un o’n Unedau Mân Anafiadau, yn gynt ac yn ffordd fwy priodol o gael gafael ar ofal.”


02/10/20

Dywedodd Debra Hickman, Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro Nyrsio a Bydwreigiaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: “Y bore yma, roeddem yn darparu gofal i 22 o gleifion â COVID-19 fel rhan o’r clwstwr o achosion sy’n ymwneud ag ysbytai yn ardal y Canol. Mae hyn yn cynnwys Ysbyty Glan Clwyd, Ysbyty Bae Colwyn ac Ysbyty Llandudno. Mae 13 o’r cleifion hyn wedi bod yn cael gofal am dros 15 diwrnod yn ein hysbytai ac maent yn gwella. 

“Mae nifer yr achosion yn Ysbyty Gwynedd ac Ysbyty Maelor Wrecsam, a’n hysbytai cymuned yn y Dwyrain a’r Gorllewin yn parhau yn isel ar hyn o bryd. Fodd bynnag, ni ddylem adael i hynny ein twyllo. Gwyddom fod oedi o bythefnos rhwng cynnydd mewn achosion yn y gymuned a derbyniadau ysbyty.

Mae gan bawb ran i’w chwarae i reoli lledaeniad y firws. Helpwch ni i barhau i leihau’r perygl o drosglwyddo drwy ymweld â’n hysbytai dim ond os oes gwirioneddol raid. Dim ond i gefnogi teulu neu ffrindiau bregus, neu i gael gafael ar wasanaethau gofal iechyd y dylai unrhyw un heblaw staff fynd i’r safle.

“Er bod cyfyngiadau lleol i Gonwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam wedi dod i rym ddoe, mae’n bwysig bod pobl yn parhau i fynd i unrhyw apwyntiadau a drefnwyd oni ddywedir yn wahanol wrthynt, hyd yn oed gyda’r cyfyngiadau teithio.

“Rydym hefyd yn gofyn i gleifion sy’n mynd i’n Hunedau Mân Anafiadau yn Ysbyty Llandudno, Ysbyty Dinbych ac Ysbyty Treffynnon ffonio'r uned cyn ei mynychu fel y gallwn reoli galw a chefnogi ymbellhau cymdeithasol.”


25/09/20

Dywedodd Debra Hickman, Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro Nyrsio a Bydwreigiaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: “Y bore yma, roeddem yn darparu gofal i 21 o gleifion â COVID-19 fel rhan o’r clwstwr o achosion sy’n ymwneud ag ysbytai yn ardal y Canol. Mae hyn yn cynnwys Ysbyty Glan Clwyd, Ysbyty Bae Colwyn ac Ysbyty Llandudno. Mae 9 o’r cleifion hyn wedi bod yn cael gofal am dros 15 diwrnod yn ein hysbytai ac maent yn gwella. 

“Mae tîm rheoli amlasiantaethol yn parhau i adolygu mesurau rheoli sy’n cynnwys glanhau amgylcheddol ychwanegol, profi staff, cydymffurfiaeth â’r holl fesurau atal haint a gwersi ychwanegol a ddysgwyd o’r clwstwr diweddar o achosion yn Ysbyty Maelor Wrecsam sydd bellach wedi dod i ben. 

“Mae nifer yr achosion yn Ysbyty Gwynedd ac Ysbyty Maelor Wrecsam, a’n hysbytai cymuned yn y Dwyrain a’r Gorllewin yn parhau yn isel ar hyn o bryd.

“Helpwch ni i barhau i leihau’r perygl o drosglwyddo drwy ymweld â’n hysbytai dim ond os oes gwirioneddol raid. Dim ond i gefnogi teulu neu ffrindiau bregus, neu i gael gafael ar wasanaethau gofal iechyd y dylai unrhyw un heblaw staff fynd i’r safle.

“Mae gan bawb rôl i chwarae wrth reoli lledaeniad y firws. Daliwch ati i ddilyn yr arweiniad a osodwyd gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae hyn yn cynnwys cadw 2 fetr ar wahân, golchi eich dwylo’n rheolaidd, gwisgo gorchudd wyneb pan fo angen, dim ond cyfarfod â 6 o bobl o’ch cartref estynedig dan do, a dim ond teithio pan fo angen."

Rhaid i staff ac ymwelwyr wisgo masg mewn mannau cyhoeddus yn ein hysbytai, os nad ydynt yn cael eu heithrio oherwydd:
•    Salwch corfforol neu feddyliol, neu oherwydd anabledd neu amhariad
•    Os ydych gyda rhywun sy’n dibynnu ar ddarllen gwefusau i gyfathrebu
•    Os oes gennych reswm priodol arall i beidio gwisgo masg neu orchudd wyneb.


21/09/20

Dywedodd Dr Kate Clark, Cyfarwyddwr Meddygol Gofal Eilaidd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: “Ers 31 Awst, 2020 rydym wedi dynodi 23 claf ag achos wedi eu cadarnhau o COVID-19 yn gysylltiedig â chlwstwr o achosion ar draws ysbytai yn ardal y Canol.

“Y bore yma, mae 18 o’r cleifion â COVID-19 sy’n ymwneud â’r clwstwr hwn yn parhau yn ein hysbytai.

“Mae tîm rheoli amlasiantaethol wedi cael ei sefydlu i adolygu mesurau rheoli sy’n cynnwys glanhau amgylcheddol ychwanegol, profi staff, cydymffurfiaeth â’r holl fesurau atal haint a gwersi ychwanegol a ddysgwyd o’r clwstwr diweddar o achosion yn Ysbyty Maelor Wrecsam sydd bellach wedi dod i ben. 

“Mae nifer yr achosion yn Ysbyty Gwynedd ac Ysbyty Maelor Wrecsam, a’n hysbytai cymuned yn y Dwyrain a’r Gorllewin yn parhau yn isel ar hyn o bryd.

“Helpwch ni i barhau i leihau’r perygl o drosglwyddo drwy ymweld â’n hysbytai dim ond os oes gwirioneddol raid. Dim ond i gefnogi teulu neu ffrindiau bregus, neu i gael gafael ar wasanaethau gofal iechyd y dylai unrhyw un heblaw staff fynd i’r safle.

“Daliwch ati i ddilyn yr arweiniad a osodwyd gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.”

Rhaid i staff ac ymwelwyr wisgo masg mewn mannau cyhoeddus yn ein hysbytai, os nad ydynt yn cael eu heithrio oherwydd:

 • Salwch corfforol neu feddyliol, neu oherwydd anabledd neu amhariad
 • Os ydych gyda rhywun sy’n dibynnu ar ddarllen gwefusau i gyfathrebu
 • Os oes gennych reswm priodol arall i beidio gwisgo masg neu orchudd wyneb.

18/09/2020

Dywedodd Dr Kate Clark, Cyfarwyddwr Meddygol Gofal Eilaidd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: “Mae bellach yn 28 diwrnod ers i unrhyw achosion positif newydd o COVID-19 gael eu dynodi fel rhan o’r clwstwr o achosion yn ardal y Dwyrain, yn cynnwys Ysbyty Maelor Wrecsam. O’r herwydd, rydym wedi datgan fod y clwstwr wedi dod i ben.

“Mae grŵp darparu amlddisgyblaethol wedi ei sefydlu i sicrhau bod gwersi a ddysgwyd yn parhau i gael eu rhannu a’u hymgorffori ar draws y sefydliad. Mae adroddiad llawn, yn cynnwys data ar yr holl achosion a marwolaethau yn cael ei lunio ar hyn o bryd gan gydweithwyr ar draws y Bwrdd Iechyd.  

“Y nod yw y bydd hwn yn cael ei gyflwyno i Bwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad y Bwrdd ar 3 Tachwedd i gael ei archwilio a’i drafod.

“Hoffem ddiolch i’n staff a’n partneriaid am eu cefnogaeth, eu proffesiynoldeb a’u diwydrwydd i helpu i reoli’r achosion.

“Rydym ar hyn o bryd yn rheoli 13 achos wedi eu cadarnhau o COVID-19 yn Ysbyty Glan Clwyd, yn ogystal â nifer fechan yn Ysbytai Bae Colwyn a Llandudno.

“Helpwch ni i barhau i leihau’r risg o drosglwyddo drwy ymweld â’n hysbytai dim ond os oes gwirioneddol raid. Dim ond i gefnogi teulu neu ffrindiau bregus neu i gael gafael ar wasanaethau gofal iechyd y dylai unrhyw un heblaw staff fynd ar ein safleoedd.

“Mae COVID-19 yn dal yn risg sylweddol, fel y gwelwyd gan y cynnydd mewn achosion mewn cymunedau ledled y Deyrnas Unedig, sy’n ein hatgoffa bod y bygythiad yn dal yma. Byddwn yn parhau’n effro a chadw at safonau atal haint llym bob amser yn ein holl safleoedd i gadw cleifion a staff yn ddiogel.

“Daliwch ati i ddilyn yr arweiniad a osodwyd gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae’n orfodol i wisgo masg neu orchudd wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do yng Nghymru bellach. Rhaid i staff ac ymwelwyr wisgo masg mewn mannau cyhoeddus, os nad ydynt yn cael eu heithrio oherwydd:

 • Salwch corfforol neu feddyliol, neu oherwydd anabledd neu amhariad
 • Os ydych gyda rhywun sy’n dibynnu ar ddarllen gwefusau i gyfathrebu
 • Os oes gennych reswm priodol arall i beidio gwisgo masg neu orchudd wyneb.

11/09/2020

Dywedodd Debra Hickman, Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro Nyrsio a Bydwreigiaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: “Nid ydym wedi cael unrhyw achosion newydd fel rhan o’r clwstwr ymhlith cleifion mewnol yn Ysbyty Maelor Wrecsam yn ystod y 35 diwrnod diwethaf. Y bore yma, roedd naw claf yn gwella o COVID-19 yn yr ysbyty. 

“Rydym wedi gweld cynnydd mewn achosion yn Ysbyty Glan Clwyd yn ystod yr wythnos ddiwethaf. Rydym ar hyn o bryd yn rheoli 14 achos wedi eu cadarnhau o COVID-19 yno, yn ogystal â nifer fechan yn Ysbytai Bae Colwyn a Llandudno.

“Mae rhaglen o brofi staff a chleifion ar y gweill. Mae sgrinio cyffredinol yn ei le ar gyfer yr holl gleifion a dderbynnir i’r ysbyty. Mae pob claf sydd wedi profi’n bositif yn cael eu hynysu’n briodol, yn unol â pholisi Iechyd Cyhoeddus Cymru ar fesurau atal a rheoli haint.

“Wrth i ni barhau â rhaglen o brofion ychwanegol ar y ddau safle, rydym yn disgwyl darganfod mwy o achosion mewn cleifion a staff nad ydynt yn dangos unrhyw symptomau ar hyn o bryd. Bydd yr agwedd hon yn ein helpu i adeiladu darlun cywir o’r sefyllfa bresennol, a’n galluogi i reoli cleifion yn ddiogel ac atal unrhyw drosglwyddo diarwybod.

“Helpwch ni i barhau i leihau’r risg o drosglwyddo drwy ymweld â’n hysbytai dim ond os oes gwirioneddol raid. Dim ond i gefnogi teulu neu ffrindiau bregus neu i gael gafael ar wasanaethau gofal iechyd y dylai unrhyw un heblaw staff fynd ar ein safleoedd.

“Daliwch ati i ddilyn yr arweiniad a osodwyd gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Rydym yn annog cleifion ac ymwelwyr yn gryf i wisgo masg neu orchudd wyneb yn ein hysbytai ac yn disgwyl i staff wneud hynny i leihau’r risg o drosglwyddo’r haint a chadw’r naill a’r llall yn ddiogel.”

Nodiadau pellach:

 • Oherwydd y risg o adnabod cleifion, ni fyddwn yn rhoi niferoedd penodol ar gyfer y dau safle ysbyty cymunedol.
 • Rhoddir niferoedd yr achosion wythnosol sydd wedi dechrau yn yr ysbyty fesul Bwrdd Iechyd ar ddangosfwrdd arolygu COVID-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru.

04/09/2020

Dywedodd Gill Harris, Prif Weithredwr Dros Dro Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, “Y bore yma, roedd 9  achos o COVID-19 wedi'u cadarnhau yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

“O’r naw claf yn ein hysbyty, does yr un ohonynt yn cael gofal dwys a gwyddom fod pob un ohonynt yn awr wedi bod yn cael gofal am dros 15 diwrnod yn yr ysbyty ac maent yn gwella.

“Nid ydym wedi cael unrhyw achosion newydd o COVID-19 yn y clwstwr yn y pedair wythnos diwethaf ymhlith cleifion mewnol.

Mae nifer yr achosion yn Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan, Ysbyty Gwynedd, Bangor a’n hysbytai cymuned yn dal yn isel ar hyn o bryd, yn unol â gweddill Cymru.

“Gofynnwn i chi barhau i’n helpu i leihau'r risg o drosglwyddo'r haint trwy ymweld â’n hysbytai dim ond os oes gwir angen i chi wneud hynny. Cefnogi teulu neu ffrindiau sy'n agored i niwed, neu i gael mynediad at wasanaethau gofal iechyd, yw'r unig resymau pam y dylai unrhyw un ar wahân i staff fynd i'r safle.

“Dylech barhau i ddilyn canllawiau a bennir gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Rydym yn annog ein cleifion ac ymwelwyr yn gryf ac yn disgwyl i’n staff wisgo masg neu orchudd wyneb yn ein hysbytai i leihau’r risg o drosglwyddo’r firws a chadw’n gilydd yn ddiogel.”


28/08/2020

Dywedodd Dr Kate Clark, Cyfarwyddwr Meddygol Gofal Eilaidd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: “Y bore yma, roedd 15 o achosion o COVID-19 wedi'u cadarnhau yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

“O’r 15 claf yn ein hysbyty, does yr un ohonynt yn cael gofal dwys a gwyddom fod pob un ohonynt yn awr wedi bod yn cael gofal am dros 15 diwrnod yn yr ysbyty ac maent yn gwella.

“Nid ydym wedi cael unrhyw achosion newydd o COVID-19 yn y clwstwr yn y tair wythnos diwethaf ymhlith cleifion mewnol.

Mae nifer yr achosion yn Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan, Ysbyty Gwynedd, Bangor a’n hysbytai cymuned yn dal yn isel ar hyn o bryd, yn unol â gweddill Cymru.

“Gofynnwn i chi barhau i’n helpu i leihau'r risg o drosglwyddo'r haint trwy ymweld â’n hysbytai dim ond os oes gwir angen i chi wneud hynny. Cefnogi teulu neu ffrindiau sy'n agored i niwed, neu i gael mynediad at wasanaethau gofal iechyd, yw'r unig resymau pam y dylai unrhyw un ar wahân i staff fynd i'r safle.

“Dylech barhau i ddilyn canllawiau a bennir gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Rydym yn annog ein cleifion ac ymwelwyr yn gryf ac yn disgwyl i’n staff wisgo masg neu orchudd wyneb yn ein hysbytai i leihau’r risg o drosglwyddo’r firws a chadw’n gilydd yn ddiogel.”


21/08/2020

Dywedodd Gill Harris, Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: “Y bore yma, roedd 26 o achosion o COVID-19 wedi'u cadarnhau yn Ysbyty Maelor Wrecsam, mae’r rhan fwyaf o’r cleifion hyn yn awr wedi bod yn cael gofal am dros 15 diwrnod yn yr ysbyty ac maent yn gwella.

“Mae nifer yr achosion yn Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan, Ysbyty Gwynedd, Bangor a’n hysbytai cymuned yn dal yn isel ar hyn o bryd, yn unol â gweddill Cymru.

“Gofynnwn i chi ein helpu i leihau'r risg o drosglwyddo'r haint trwy ymweld â safle Ysbyty Maelor dim ond os oes gwir angen i chi wneud hynny. Cefnogi teulu neu ffrindiau sy'n agored i niwed, neu i gael mynediad at wasanaethau gofal iechyd, yw'r unig resymau pam y dylai unrhyw un ar wahân i staff fynd i'r safle.

“Dylech barhau i ddilyn canllawiau a bennir gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Rydym yn annog ein cleifion ac ymwelwyr yn gryf ac yn disgwyl i’n staff wisgo masg neu orchudd wyneb yn ein hysbytai i leihau’r risg o drosglwyddo’r firws a chadw’n gilydd yn ddiogel.

“Oherwydd ein bod bellach bron i’r bumed wythnos o glwstwr o achosion ac mae bron i bythefnos wedi pasio ers yr achos positif diwethaf ymhlith cleifion, byddwn yn symud i roi diweddariad bob wythnos ar ddydd Gwener. Byddwn yn adolygu hyn a byddwn yn rhoi diweddariadau mwy aml os bydd cynnydd mewn achosion yn gysylltiedig â hyn.”

Sylwer:

 • Mae mesurau i leihau’r risg o drosglwyddo yn Ysbyty Maelor Wrecsam yn cynnwys sgrinio’r holl gleifion. Mae gan yr holl staff fynediad at y PPE priodol, ac mae staff sydd wedi gweithio mewn amgylchedd lle rydym wedi cadarnhau achos positif hefyd wedi cael eu profi, yn unol â chanllawiau cenedlaethol.
 • Gall unrhyw un sydd â phryderon am anwyliaid yn ein hysbytai gysylltu â’r Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion
 • Caiff niferoedd wythnosol o achosion sy'n codi yn yr ysbyty eu darparu gan y Bwrdd Iechyd ar ddangosfwrdd arolygu COVID-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru

20/08/2020

Dywedodd Dr Kate Clark, Cyfarwyddwr Meddygol Gofal Eilaidd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: “Y bore yma, roedd 28 o achosion o COVID-19 wedi'u cadarnhau yn Ysbyty Maelor Wrecsam, mae’r rhan fwyaf o’r cleifion hyn yn awr wedi bod yn cael gofal am dros 15 diwrnod yn yr ysbyty ac maent yn gwella.

“Mae nifer yr achosion yn Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan, Ysbyty Gwynedd, Bangor a’n hysbytai cymuned yn dal yn isel ar hyn o bryd, yn unol â gweddill Cymru.

“Gofynnwn i chi ein helpu i leihau'r risg o drosglwyddo'r haint trwy ymweld â safle Ysbyty Maelor dim ond os oes gwir angen i chi wneud hynny. Cefnogi teulu neu ffrindiau sy'n agored i niwed, neu i gael mynediad at wasanaethau gofal iechyd, yw'r unig resymau pam y dylai unrhyw un ar wahân i staff fynd i'r safle.

“Dylech barhau i ddilyn canllawiau a bennir gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Rydym yn annog ein cleifion ac ymwelwyr yn gryf ac yn disgwyl i’n staff wisgo masg neu orchudd wyneb yn ein hysbytai i leihau’r risg o drosglwyddo’r firws a chadw’n gilydd yn ddiogel.”  

Sylwer:

 • Mae mesurau i leihau’r risg o drosglwyddo yn Ysbyty Maelor Wrecsam yn cynnwys sgrinio’r holl gleifion. Mae gan yr holl staff fynediad at y PPE priodol, ac mae staff sydd wedi gweithio mewn amgylchedd lle rydym wedi cadarnhau achos positif hefyd wedi cael eu profi, yn unol â chanllawiau cenedlaethol.
 • Gall unrhyw un sydd â phryderon am anwyliaid yn ein hysbytai gysylltu â’r Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion
 • Caiff niferoedd wythnosol o achosion sy'n codi yn yr ysbyty eu darparu gan y Bwrdd Iechyd ar ddangosfwrdd arolygu COVID-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru

19/08/2020

Dywedodd Gill Harris, Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: “Y bore yma, roedd 28 o achosion o COVID-19 wedi'u cadarnhau yn Ysbyty Maelor Wrecsam, mae’r rhan fwyaf o’r cleifion hyn yn awr wedi bod yn cael gofal am dros 15 diwrnod yn yr ysbyty ac maent yn gwella.

“Mae nifer yr achosion yn Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan, Ysbyty Gwynedd, Bangor a’n hysbytai cymuned yn dal yn isel ar hyn o bryd, yn unol â gweddill Cymru.

“Gofynnwn i chi ein helpu i leihau'r risg o drosglwyddo'r haint trwy ymweld â safle Ysbyty Maelor dim ond os oes gwir angen i chi wneud hynny. Cefnogi teulu neu ffrindiau sy'n agored i niwed, neu i gael mynediad at wasanaethau gofal iechyd, yw'r unig resymau pam y dylai unrhyw un ar wahân i staff fynd i'r safle.

“Dylech barhau i ddilyn canllawiau a bennir gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Rydym yn annog ein cleifion ac ymwelwyr yn gryf ac yn disgwyl i’n staff wisgo masg neu orchudd wyneb yn ein hysbytai i leihau’r risg o drosglwyddo’r firws a chadw’n gilydd yn ddiogel.”  

Sylwer:

 • Mae mesurau i leihau’r risg o drosglwyddo yn Ysbyty Maelor Wrecsam yn cynnwys sgrinio’r holl gleifion. Mae gan yr holl staff fynediad at y PPE priodol, ac mae staff sydd wedi gweithio mewn amgylchedd lle rydym wedi cadarnhau achos positif hefyd wedi cael eu profi, yn unol â chanllawiau cenedlaethol.
 • Gall unrhyw un sydd â phryderon am anwyliaid yn ein hysbytai gysylltu â’r Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion
 • Caiff niferoedd wythnosol o achosion sy'n codi yn yr ysbyty eu darparu gan y Bwrdd Iechyd ar ddangosfwrdd arolygu COVID-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru

18/08/2020

Dywedodd Dr Kate Clark, Cyfarwyddwr Meddygol Gofal Eilaidd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: "Y bore yma, roedd 29 o achosion o COVID-19 wedi'u cadarnhau yn Ysbyty Maelor Wrecsam, mae’r rhan fwyaf o’r cleifion hyn yn awr wedi bod yn cael gofal am dros 15 diwrnod yn yr ysbyty ac maent yn gwella.

“Mae nifer fach o achosion yn dal i fod yn Ysbyty Cymuned Glannau Dyfrdwy ac Ysbyty Cymuned yr Wyddgrug.

“Mae nifer yr achosion yn Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan, Ysbyty Gwynedd, Bangor a’n hysbytai cymuned yn dal yn isel ar hyn o bryd, yn unol â gweddill Cymru.

“Gofynnwn i chi ein helpu i leihau'r risg o drosglwyddo'r haint trwy ymweld â safle Ysbyty Maelor dim ond os oes gwir angen i chi wneud hynny. Cefnogi teulu neu ffrindiau sy'n agored i niwed, neu i gael mynediad at wasanaethau gofal iechyd, yw'r unig resymau pam y dylai unrhyw un ar wahân i staff fynd i'r safle.

“Dylech barhau i ddilyn canllawiau a bennir gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru ac rydym yn eich annog i wisgo masg neu orchudd wyneb os byddwch yn dod i unrhyw un o’n hysbytai.

Sylwer:

 • Oherwydd y risg y bydd modd adnabod cleifion, ni fyddwn yn darparu niferoedd penodol ar gyfer Ysbyty Cymuned Glannau Dyfrdwy.
 • Mae mesurau i leihau’r risg o drosglwyddo yn Ysbyty Maelor Wrecsam yn cynnwys sgrinio’r holl gleifion. Mae gan yr holl staff fynediad at y PPE priodol, ac mae staff sydd wedi gweithio mewn amgylchedd lle rydym wedi cadarnhau achos positif hefyd wedi cael eu profi, yn unol â chanllawiau cenedlaethol.
 • Gall unrhyw un sydd â phryderon am anwyliaid yn ein hysbytai gysylltu â’r Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion
 • Caiff niferoedd wythnosol o achosion sy'n codi yn yr ysbyty eu darparu gan y Bwrdd Iechyd ar ddangosfwrdd arolygu COVID-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru

17/08/2020

Dywedodd Dr Kate Clark, Cyfarwyddwr Meddygol Gofal Eilaidd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: "Y bore yma, roedd 31 o achosion o COVID-19 wedi'u cadarnhau yn Ysbyty Maelor Wrecsam, mae’r rhan fwyaf o’r cleifion hyn yn awr wedi bod yn cael gofal am dros 15 diwrnod yn yr ysbyty ac maent yn gwella.

“Mae nifer fach o achosion yn dal i fod yn Ysbyty Cymuned Glannau Dyfrdwy.

“Mae nifer yr achosion yn Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan, Ysbyty Gwynedd, Bangor a’n hysbytai cymuned yn dal yn isel ar hyn o bryd, yn unol â gweddill Cymru.

“Gofynnwn i chi ein helpu i leihau'r risg o drosglwyddo'r haint trwy ymweld â safle Ysbyty Maelor dim ond os oes gwir angen i chi wneud hynny. Cefnogi teulu neu ffrindiau sy'n agored i niwed, neu i gael mynediad at wasanaethau gofal iechyd, yw'r unig resymau pam y dylai unrhyw un ar wahân i staff fynd i'r safle.

“Dylech barhau i ddilyn canllawiau a bennir gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru ac rydym yn eich annog i wisgo masg neu orchudd wyneb os byddwch yn dod i unrhyw un o’n hysbytai.

Sylwer:

 • Oherwydd y risg y bydd modd adnabod cleifion, ni fyddwn yn darparu niferoedd penodol ar gyfer Ysbyty Cymuned Glannau Dyfrdwy.
 • Mae mesurau i leihau’r risg o drosglwyddo yn Ysbyty Maelor Wrecsam yn cynnwys sgrinio’r holl gleifion. Mae gan yr holl staff fynediad at y PPE priodol, ac mae staff sydd wedi gweithio mewn amgylchedd lle rydym wedi cadarnhau achos positif hefyd wedi cael eu profi, yn unol â chanllawiau cenedlaethol.
 • Gall unrhyw un sydd â phryderon am anwyliaid yn ein hysbytai gysylltu â’r Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion
 • Caiff niferoedd wythnosol o achosion sy'n codi yn yr ysbyty eu darparu gan y Bwrdd Iechyd ar ddangosfwrdd arolygu COVID-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru.

16/08/2020

Dywedodd Gill Harris, Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr:"Y bore yma, roedd 30 o achosion o COVID-19 wedi'u cadarnhau yn Ysbyty Maelor Wrecsam, mae’r rhan fwyaf o’r cleifion hyn yn awr wedi bod yn cael gofal am dros 15 diwrnod yn yr ysbyty ac maent yn gwella.

“Nid ydym wedi cael unrhyw achosion newydd o COVID-19 yn yr ysbyty yn ystod y wyth diwrnod diwethaf.

“Mae nifer fach o achosion yn dal i fod yn Ysbyty Cymuned Glannau Dyfrdwy.

“Gofynnwn i chi ein helpu i leihau'r risg o drosglwyddo'r haint trwy ymweld â safle Ysbyty Maelor dim ond os oes gwir angen i chi wneud hynny. Cefnogi teulu neu ffrindiau sy'n agored i niwed, neu i gael mynediad at wasanaethau gofal iechyd, yw'r unig resymau pam y dylai unrhyw un ar wahân i staff fynd i'r safle.

“Dylech barhau i ddilyn canllawiau a bennir gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru ac rydym yn eich annog i wisgo masg neu orchudd wyneb os fyddwch yn dod i unrhyw un o’n hysbytai.

Sylwer:

 • Oherwydd y risg y bydd modd adnabod cleifion, ni fyddwn yn darparu niferoedd penodol ar gyfer Ysbyty Cymuned Glannau Dyfrdwy.
 • Mae mesurau i leihau’r risg o drosglwyddo yn Ysbyty Maelor Wrecsam yn cynnwys sgrinio’r holl gleifion. Mae gan yr holl staff fynediad at y PPE priodol, ac mae staff sydd wedi gweithio mewn amgylchedd lle rydym wedi cadarnhau achos positif hefyd wedi cael eu profi, yn unol â chanllawiau cenedlaethol.
 • Gall unrhyw un sydd â phryderon am anwyliaid yn ein hysbytai gysylltu â’r Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion
 • Caiff niferoedd wythnosol o achosion sy'n codi yn yr ysbyty eu darparu gan y Bwrdd Iechyd ar ddangosfwrdd arolygu COVID-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru.

15/08/2020

Dywedodd Gill Harris, Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr:"Y bore yma, roedd 30 o achosion o COVID-19 wedi'u cadarnhau yn Ysbyty Maelor Wrecsam, mae’r rhan fwyaf o’r cleifion hyn yn awr wedi bod yn cael gofal am dros 15 diwrnod yn yr ysbyty ac maent yn gwella.

“Nid ydym wedi cael unrhyw achosion newydd o COVID-19 yn yr ysbyty yn ystod y saith diwrnod diwethaf.

“Mae nifer fach o achosion yn dal i fod yn Ysbyty Cymuned Glannau Dyfrdwy.

“Gofynnwn i chi ein helpu i leihau'r risg o drosglwyddo'r haint trwy ymweld â safle Ysbyty Maelor dim ond os oes gwir angen i chi wneud hynny. Cefnogi teulu neu ffrindiau sy'n agored i niwed, neu i gael mynediad at wasanaethau gofal iechyd, yw'r unig resymau pam y dylai unrhyw un ar wahân i staff fynd i'r safle.

“Dylech barhau i ddilyn canllawiau a bennir gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru ac rydym yn eich annog i wisgo masg neu orchudd wyneb os fyddwch yn dod i unrhyw un o’n hysbytai.

Sylwer:

 • Oherwydd y risg y bydd modd adnabod cleifion, ni fyddwn yn darparu niferoedd penodol ar gyfer Ysbyty Cymuned Glannau Dyfrdwy.
 • Mae mesurau i leihau’r risg o drosglwyddo yn Ysbyty Maelor Wrecsam yn cynnwys sgrinio’r holl gleifion. Mae gan yr holl staff fynediad at y PPE priodol, ac mae staff sydd wedi gweithio mewn amgylchedd lle rydym wedi cadarnhau achos positif hefyd wedi cael eu profi, yn unol â chanllawiau cenedlaethol.
 • Gall unrhyw un sydd â phryderon am anwyliaid yn ein hysbytai gysylltu â’r Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion
 • Caiff niferoedd wythnosol o achosion sy'n codi yn yr ysbyty eu darparu gan y Bwrdd Iechyd ar ddangosfwrdd arolygu COVID-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru.

14/08/2020

Dywedodd Gill Harris, Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr:"Y bore yma, roedd 31 o achosion o COVID-19 wedi'u cadarnhau yn Ysbyty Maelor Wrecsam, mae’r rhan fwyaf o’r cleifion hyn yn awr wedi bod yn cael gofal am dros 15 diwrnod yn yr ysbyty ac maent yn gwella.

“Nid ydym wedi cael unrhyw achosion newydd o COVID-19 yn yr ysbyty yn ystod y chwe diwrnod diwethaf.

“Mae nifer fach o achosion yn dal i fod yn Ysbyty Cymuned Glannau Dyfrdwy.

“Gofynnwn i chi ein helpu i leihau'r risg o drosglwyddo'r haint trwy ymweld â safle Ysbyty Maelor dim ond os oes gwir angen i chi wneud hynny. Cefnogi teulu neu ffrindiau sy'n agored i niwed, neu i gael mynediad at wasanaethau gofal iechyd, yw'r unig resymau pam y dylai unrhyw un ar wahân i staff fynd i'r safle.

“Dylech barhau i ddilyn canllawiau a bennir gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru ac rydym yn eich annog i wisgo masg neu orchudd wyneb os fyddwch yn dod i unrhyw un o’n hysbytai.

Sylwer:

 • Oherwydd y risg y bydd modd adnabod cleifion, ni fyddwn yn darparu niferoedd penodol ar gyfer Ysbyty Cymuned Glannau Dyfrdwy.
 • Mae mesurau i leihau’r risg o drosglwyddo yn Ysbyty Maelor Wrecsam yn cynnwys sgrinio’r holl gleifion. Mae gan yr holl staff fynediad at y PPE priodol, ac mae staff sydd wedi gweithio mewn amgylchedd lle rydym wedi cadarnhau achos positif hefyd wedi cael eu profi, yn unol â chanllawiau cenedlaethol.
 • Gall unrhyw un sydd â phryderon am anwyliaid yn ein hysbytai gysylltu â’r Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion
 • Caiff niferoedd wythnosol o achosion sy'n codi yn yr ysbyty eu darparu gan y Bwrdd Iechyd ar ddangosfwrdd arolygu COVID-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru.

13/08/2020

Dywedodd Gill Harris, Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr:"Y bore yma, roedd 32 o achosion o COVID-19 wedi'u cadarnhau yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

“Nid ydym wedi cael unrhyw achosion newydd o COVID-19 yn yr ysbyty yn ystod y pum niwrnod diwethaf.

“Mae nifer fach o achosion yn dal i fod yn Ysbyty Cymuned Glannau Dyfrdwy.

Dylech barhau i ddilyn canllawiau a bennir gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru a gwisgo masg neu orchudd wyneb pan fyddwch yn dod i unrhyw un o’n safleoedd.

“Mae arwyddion i edrych amdanynt yn cynnwys peswch parhaus newydd, tymheredd uchel a cholli neu newid o ran eich synnwyr arferol i flasu neu arogli."

Sylwer:

 • Oherwydd y risg y bydd modd adnabod cleifion, ni fyddwn yn darparu niferoedd penodol ar gyfer Ysbyty Cymuned Glannau Dyfrdwy.
 • Mae mesurau i leihau’r risg o drosglwyddo yn Ysbyty Maelor Wrecsam yn cynnwys sgrinio’r holl gleifion. Mae gan yr holl staff fynediad at y PPE priodol, ac mae staff sydd wedi gweithio mewn amgylchedd lle rydym wedi cadarnhau achos positif hefyd wedi cael eu profi, yn unol â chanllawiau cenedlaethol.
 • Gall unrhyw un sydd â phryderon am anwyliaid yn ein hysbytai gysylltu â’r Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion
 • Caiff niferoedd wythnosol o achosion sy'n codi yn yr ysbyty eu darparu gan y Bwrdd Iechyd ar ddangosfwrdd arolygu COVID-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru.gatr

12/08/2020

Dywedodd Dr Kate Clark, Cyfarwyddwr Meddygol Gofal Eilaidd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: "Y bore yma, roedd 33 o achosion o COVID-19 wedi'u cadarnhau yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

“Nid ydym wedi cael unrhyw achosion newydd o COVID-19 yn yr ysbyty yn ystod y pedwar diwrnod diwethaf.

 “Mae nifer fach o achosion yn dal i fod yn Ysbyty Cymuned Glannau Dyfrdwy.

“Rydym yn annog trigolion ar draws Gogledd Cymru i barhau i ddilyn canllawiau a bennir gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 “Mae arwyddion i edrych amdanynt yn cynnwys peswch parhaus newydd, tymheredd uchel a cholli neu newid o ran eich synnwyr arferol i flasu neu arogli."

Sylwer:

 • Oherwydd y risg y bydd modd adnabod cleifion, ni fyddwn yn darparu niferoedd penodol ar gyfer Ysbyty Cymuned Glannau Dyfrdwy.
 • Mae mesurau i leihau’r risg o drosglwyddo yn Ysbyty Maelor Wrecsam yn cynnwys sgrinio’r holl gleifion. Mae gan yr holl staff fynediad at y PPE priodol, ac mae staff sydd wedi gweithio mewn amgylchedd lle rydym wedi cadarnhau achos positif hefyd wedi cael eu profi, yn unol â chanllawiau cenedlaethol.
 • Gall unrhyw un sydd â phryderon am anwyliaid yn ein hysbytai gysylltu â’r Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion
 • Caiff niferoedd wythnosol o achosion sy'n codi yn yr ysbyty eu darparu gan y Bwrdd Iechyd ar ddangosfwrdd arolygu COVID-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru.

11/08/2020

Dywedodd Dr Kate Clark, Cyfarwyddwr Meddygol Gofal Eilaidd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: "Yn ystod y 72 awr diwethaf, nid ydym wedi cael unrhyw achosion newydd wedi’u cadarnhau o COVID-19 yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

“Y bore yma, roedd 36 o achosion o COVID-19 wedi'u cadarnhau yn yr ysbyty.

 “Mae nifer fach o achosion yn dal i fod yn Ysbyty Cymuned Glannau Dyfrdwy, Ysbyty'r Waun, ac Ysbyty Cymuned Yr Wyddgrug.

“Rydym yn annog trigolion ar draws Gogledd Cymru i barhau i ddilyn canllawiau a bennir gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 “Mae arwyddion i edrych amdanynt yn cynnwys peswch parhaus newydd, tymheredd uchel a cholli neu newid o ran eich synnwyr arferol i flasu neu arogli."

Sylwer:

 • Oherwydd y risg y bydd modd adnabod cleifion, ni fyddwn yn darparu niferoedd penodol ar gyfer y tri safle ysbyty cymunedol.
 • Mae mesurau i leihau’r risg o drosglwyddo yn Ysbyty Maelor Wrecsam yn cynnwys sgrinio’r holl gleifion. Mae gan yr holl staff fynediad at y PPE priodol, ac mae staff sydd wedi gweithio mewn amgylchedd lle rydym wedi cadarnhau achos positif hefyd wedi cael eu profi, yn unol â chanllawiau cenedlaethol.
 • Gall unrhyw un sydd â phryderon am anwyliaid yn ein hysbytai gysylltu â’r Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion
 • Caiff niferoedd wythnosol o achosion sy'n codi yn yr ysbyty eu darparu gan y Bwrdd Iechyd ar ddangosfwrdd arolygu COVID-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru.

10/08/2020

Dywedodd Dr Kate Clark, Cyfarwyddwr Meddygol Gofal Eilaidd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: "Yn ystod y 48 awr diwethaf, nid ydym wedi cael unrhyw achosion newydd wedi’u cadarnhau o COVID-19 yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

“Y bore yma, roedd 41 o achosion o COVID-19 wedi'u cadarnhau yn yr ysbyty.

 “Mae nifer fach o achosion yn dal i fod yn Ysbyty Cymuned Glannau Dyfrdwy, Ysbyty'r Waun, ac Ysbyty Cymuned Yr Wyddgrug.

“Rydym yn annog trigolion ar draws Gogledd Cymru i barhau i ddilyn canllawiau a bennir gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 “Mae arwyddion i edrych amdanynt yn cynnwys peswch parhaus newydd, tymheredd uchel a cholli neu newid o ran eich synnwyr arferol i flasu neu arogli."

Sylwer:

 • Oherwydd y risg y bydd modd adnabod cleifion, ni fyddwn yn darparu niferoedd penodol ar gyfer y tri safle ysbyty cymunedol.
 • Mae mesurau i leihau’r risg o drosglwyddo yn Ysbyty Maelor Wrecsam yn cynnwys sgrinio’r holl gleifion. Mae gan yr holl staff fynediad at y PPE priodol, ac mae staff sydd wedi gweithio mewn amgylchedd lle rydym wedi cadarnhau achos positif hefyd wedi cael eu profi, yn unol â chanllawiau cenedlaethol.
 • Gall unrhyw un sydd â phryderon am anwyliaid yn ein hysbytai gysylltu â’r Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion
 • Caiff niferoedd wythnosol o achosion sy'n codi yn yr ysbyty eu darparu gan y Bwrdd Iechyd ar ddangosfwrdd arolygu COVID-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru.

09/08/2020

Dywedodd Dr Kate Clark, Cyfarwyddwr Meddygol Gofal Eilaidd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: "Yn ystod y 24 awr diwethaf, nid ydym wedi cael unrhyw achosion newydd wedi’u cadarnhau o COVID-19 yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

“Y bore yma, roedd 43 o achosion o COVID-19 wedi'u cadarnhau yn yr ysbyty.

 “Mae nifer fach o achosion yn dal i fod yn Ysbyty Cymuned Glannau Dyfrdwy, Ysbyty'r Waun, ac Ysbyty Cymuned Yr Wyddgrug.

“Rydym yn annog trigolion ar draws Gogledd Cymru i barhau i ddilyn canllawiau a bennir gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 “Mae arwyddion i edrych amdanynt yn cynnwys peswch parhaus newydd, tymheredd uchel a cholli neu newid o ran eich synnwyr arferol i flasu neu arogli."

Sylwer:

 • Oherwydd y risg y bydd modd adnabod cleifion, ni fyddwn yn darparu niferoedd penodol ar gyfer y tri safle ysbyty cymunedol.
 • Mae mesurau i leihau’r risg o drosglwyddo yn Ysbyty Maelor Wrecsam yn cynnwys sgrinio’r holl gleifion. Mae gan yr holl staff fynediad at y PPE priodol, ac mae staff sydd wedi gweithio mewn amgylchedd lle rydym wedi cadarnhau achos positif hefyd wedi cael eu profi, yn unol â chanllawiau cenedlaethol.
 • Gall unrhyw un sydd â phryderon am anwyliaid yn ein hysbytai gysylltu â’r Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion
 • Caiff niferoedd wythnosol o achosion sy'n codi yn yr ysbyty eu darparu gan y Bwrdd Iechyd ar ddangosfwrdd arolygu COVID-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru.

08/08/2020

Dywedodd Dr Kate Clark, Cyfarwyddwr Meddygol Gofal Eilaidd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: "Mae 44 o achosion COVID-19 wedi'u cadarnhau yn yr ysbyty. Mae llawer o'r cleifion hyn wedi derbyn gofal am fwy am 15 diwrnod yn yr ysbyty ac maen nhw’n gwella.

 “Mae nifer fach o achosion yn dal i fod yn Ysbyty Cymuned Glannau Dyfrdwy, Ysbyty'r Waun, ac Ysbyty Cymuned Yr Wyddgrug.

“Rydym yn annog trigolion ar draws Gogledd Cymru, nid yn unig yn ardal Wrecsam, i barhau i ddilyn canllawiau a bennir gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 “Mae arwyddion i edrych amdanynt yn cynnwys peswch parhaus newydd, tymheredd uchel a cholli neu newid o ran eich synnwyr arferol i flasu neu arogli."

Sylwer:

 • Oherwydd y risg y bydd modd adnabod cleifion, ni fyddwn yn darparu niferoedd penodol ar gyfer y tri safle ysbyty cymunedol.
 • Mae mesurau i leihau’r risg o drosglwyddo yn Ysbyty Maelor Wrecsam yn cynnwys sgrinio’r holl gleifion. Mae gan yr holl staff fynediad at y PPE priodol, ac mae staff sydd wedi gweithio mewn amgylchedd lle rydym wedi cadarnhau achos positif hefyd wedi cael eu profi, yn unol â chanllawiau cenedlaethol.
 • Gall unrhyw un sydd â phryderon am anwyliaid yn ein hysbytai gysylltu â’r Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion
 • Caiff niferoedd wythnosol o achosion sy'n codi yn yr ysbyty eu darparu gan y Bwrdd Iechyd ar ddangosfwrdd arolygu COVID-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru.

07/08/2020

Dywedodd Dr Kate Clark, Cyfarwyddwr Meddygol Gofal Eilaidd: "Mae 50 o achosion COVID-19 wedi'u cadarnhau yn yr ysbyty. Mae llawer o'r cleifion hyn wedi derbyn gofal am fwy am 15 diwrnod yn yr ysbyty ac maen nhw’n gwella.

 “Mae nifer fach o achosion yn dal i fod yn Ysbyty Cymuned Glannau Dyfrdwy, Ysbyty'r Waun, ac Ysbyty Cymuned Yr Wyddgrug.

“Rydym yn annog trigolion ar draws Gogledd Cymru, nid yn unig yn ardal Wrecsam, i barhau i ddilyn canllawiau a bennir gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 “Mae arwyddion i edrych amdanynt yn cynnwys peswch parhaus newydd, tymheredd uchel a cholli neu newid o ran eich synnwyr arferol i flasu neu arogli."

Sylwer:

 • Oherwydd y risg y bydd modd adnabod cleifion, ni fyddwn yn darparu niferoedd penodol ar gyfer y tri safle ysbyty cymunedol.
 • Mae mesurau i leihau’r risg o drosglwyddo yn Ysbyty Maelor Wrecsam yn cynnwys sgrinio’r holl gleifion. Mae gan yr holl staff fynediad at y PPE priodol, ac mae staff sydd wedi gweithio mewn amgylchedd lle rydym wedi cadarnhau achos positif hefyd wedi cael eu profi, yn unol â chanllawiau cenedlaethol.
 • Gall unrhyw un sydd â phryderon am anwyliaid yn ein hysbytai gysylltu â’r Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion
 • Caiff niferoedd wythnosol o achosion sy'n codi yn yr ysbyty eu darparu gan y Bwrdd Iechyd ar ddangosfwrdd arolygu COVID-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru.

06/08/2020

Dywedodd Gill Harris, Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: "Y bore yma cawsom un achos newydd o COVID-19 yn Ysbyty Maelor Wrecsam. 

"Mae 54 o achosion COVID-19 wedi'u cadarnhau yn yr ysbyty. Mae llawer o'r cleifion hyn wedi derbyn gofal am fwy am 15 diwrnod yn yr ysbyty.

 “Mae nifer fach o achosion yn dal i fod yn Ysbyty Cymuned Glannau Dyfrdwy, Ysbyty'r Waun, ac Ysbyty Cymuned Yr Wyddgrug.

“Rydym yn annog trigolion ar draws Gogledd Cymru, nid yn unig yn ardal Wrecsam, i barhau i ddilyn canllawiau a bennir gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 “Mae arwyddion i edrych amdanynt yn cynnwys peswch parhaus newydd, tymheredd uchel a cholli neu newid o ran eich synnwyr arferol i flasu neu arogli."


05/08/2020

Dywedodd Gill Harris, Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: “Y bore 'ma, nid oedd gennym unrhyw achosion newydd o COVID-19 yn Ysbyty Maelor Wrecsam. Mae 56 o achosion o COVID-19 wedi'u cadarnhau yn yr ysbyty ac mae nifer fach o achosion yn dal i fod yn Ysbyty Cymuned Glannau Dyfrdwy, Ysbyty'r Waun, ac Ysbyty Cymuned Yr Wyddgrug.

“Gofynnwn i chi ein helpu i leihau'r risg o drosglwyddo'r haint trwy ymweld â safle Ysbyty Maelor dim ond os oes gwir angen i chi wneud hynny. Cefnogi teulu neu ffrindiau sy'n agored i niwed, neu i gael mynediad at wasanaethau gofal iechyd, yw'r unig resymau pam y dylai unrhyw un ar wahân i staff fynd i'r safle.  

Mae gan ein Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion wasanaeth Llythyrau at Anwyliaid ar gael i'ch helpu i gysylltu â ffrindiau a theulu sydd yn yr ysbyty heb angen i chi ymweld.

“Rydym yn annog trigolion ar draws Gogledd Cymru, nid yn unig yn ardal Wrecsam, i barhau i ddilyn canllawiau a bennir gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 “Mae arwyddion i edrych amdanynt yn cynnwys peswch parhaus newydd, tymheredd uchel a cholli neu newid o ran eich synnwyr arferol i flasu neu arogli."

Sylwer:

 • Oherwydd y risg y bydd modd adnabod cleifion, ni fyddwn yn darparu niferoedd penodol ar gyfer y tri safle ysbyty cymunedol.
 • Mae mesurau i leihau’r risg o drosglwyddo yn Ysbyty Maelor Wrecsam yn cynnwys sgrinio’r holl gleifion. Mae gan yr holl staff fynediad at y PPE priodol, ac mae staff sydd wedi gweithio mewn amgylchedd lle rydym wedi cadarnhau achos positif hefyd wedi cael eu profi, yn unol â chanllawiau cenedlaethol.
 • Gall unrhyw un sydd â phryderon am anwyliaid yn ein hysbytai gysylltu â’r Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion
 • Caiff niferoedd wythnosol o achosion sy'n codi yn yr ysbyty eu darparu gan y Bwrdd Iechyd ar ddangosfwrdd arolygu COVID-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru.

04/08/2020

Dywedodd Gill Harris, Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: “Y bore 'ma, nid oedd gennym unrhyw achosion newydd o COVID-19 yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

“Mae 59 o achosion o COVID-19 wedi'u cadarnhau yn Ysbyty Maelor Wrecsam ac mae nifer fach o achosion yn dal i fod yn Ysbyty Cymuned Glannau Dyfrdwy, Ysbyty'r Waun, ac Ysbyty Cymuned Yr Wyddgrug.

“Gofynnwn i chi ein helpu i leihau'r risg o drosglwyddo'r haint trwy ymweld â safle Ysbyty Maelor dim ond os oes gwir angen i chi wneud hynny. Cefnogi teulu neu ffrindiau sy'n agored i niwed, neu i gael mynediad at wasanaethau gofal iechyd, yw'r unig resymau pam y dylai unrhyw un ar wahân i staff fynd i'r safle.  

“Mae gan ein Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion wasanaeth Llythyrau at Anwyliaid ar gael i'ch helpu i gysylltu â ffrindiau a theulu sydd yn yr ysbyty heb angen i chi ymweld.

“Rydym yn annog trigolion ar draws Gogledd Cymru, nid yn unig yn ardal Wrecsam, i barhau i ddilyn canllawiau a bennir gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 “Mae arwyddion i edrych amdanynt yn cynnwys peswch parhaus newydd, tymheredd uchel a cholli neu newid o ran eich synnwyr arferol i flasu neu arogli."

Sylwer:

 • Oherwydd y risg y bydd modd adnabod cleifion, ni fyddwn yn darparu niferoedd penodol ar gyfer y tri safle ysbyty cymunedol.
 • Mae mesurau i leihau’r risg o drosglwyddo yn Ysbyty Maelor Wrecsam yn cynnwys sgrinio’r holl gleifion. Mae gan yr holl staff fynediad at y PPE priodol, ac mae staff sydd wedi gweithio mewn amgylchedd lle rydym wedi cadarnhau achos positif hefyd wedi cael eu profi, yn unol â chanllawiau cenedlaethol.
 • Gall unrhyw un sydd â phryderon am anwyliaid yn ein hysbytai gysylltu â’r Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion
 • Caiff niferoedd wythnosol o achosion sy'n codi yn yr ysbyty eu darparu gan y Bwrdd Iechyd ar ddangosfwrdd arolygu COVID-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru.

03/08/2020

Dywedodd Gill Harris, Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: “Y bore 'ma, roedd 59 o achosion o COVID-19 wedi'u cadarnhau yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

“Mae nifer fach o achosion yn dal i fod yn Ysbyty Cymuned Glannau Dyfrdwy, Ysbyty'r Waun, ac Ysbyty Cymuned Yr Wyddgrug.

“Gofynnwn i chi ein helpu i leihau'r risg o drosglwyddo'r haint trwy ymweld â safle Ysbyty Maelor dim ond os oes gwir angen i chi wneud hynny. Cefnogi teulu neu ffrindiau sy'n agored i niwed, neu i gael mynediad at wasanaethau gofal iechyd, yw'r unig resymau pam y dylai unrhyw un ar wahân i staff fynd i'r safle.

“O heddiw, rydym hefyd yn gofyn i bobl sy’n ymweld â’n safleoedd wisgo masg neu orchudd wyneb.

“Mae gan ein Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion wasanaeth Llythyrau at Anwyliaid ar gael i'ch helpu i gysylltu â ffrindiau a theulu sydd yn yr ysbyty heb angen i chi ymweld.

“Rydym yn annog trigolion ar draws Gogledd Cymru, nid yn unig yn ardal Wrecsam, i barhau i ddilyn canllawiau a bennir gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

“Mae arwyddion i edrych amdanynt yn cynnwys peswch parhaus newydd, tymheredd uchel a cholli neu newid o ran eich synnwyr arferol i flasu neu arogli."

Sylwer:

 • Oherwydd y risg y bydd modd adnabod cleifion, ni fyddwn yn darparu niferoedd penodol ar gyfer y tri safle ysbyty cymunedol.
 • Mae mesurau i leihau’r risg o drosglwyddo yn Ysbyty Maelor Wrecsam yn cynnwys sgrinio’r holl gleifion. Mae gan yr holl staff fynediad at y PPE priodol, ac mae staff sydd wedi gweithio mewn amgylchedd lle rydym wedi cadarnhau achos positif hefyd wedi cael eu profi, yn unol â chanllawiau cenedlaethol.
 • Gall unrhyw un sydd â phryderon am anwyliaid yn ein hysbytai gysylltu â’r Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion
 • Caiff niferoedd wythnosol o achosion sy'n codi yn yr ysbyty eu darparu gan y Bwrdd Iechyd ar ddangosfwrdd arolygu COVID-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru.

02/08/2020

Dywedodd Gill Harris, Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: “Y bore 'ma, mae 61 o achosion o COVID-19 wedi'u cadarnhau yn Ysbyty Maelor Wrecsam. Rydym yn disgwyl i'r nifer yma godi a gostwng wrth i ganlyniadau profion ddod i law ac wrth i gleifion newydd gael eu derbyn i'r ysbyty. Mae nifer fach o achosion yn dal i fod yn Ysbyty Cymuned Glannau Dyfrdwy, Ysbyty'r Waun, ac Ysbyty Cymuned Yr Wyddgrug.

“Fel rhan o ymagwedd ragweithiol yn Ysbyty Maelor Wrecsam, rydym yn parhau i sgrinio’r holl gleifion. Mae gan yr holl staff fynediad at y PPE priodol, ac mae staff sydd wedi gweithio mewn amgylchedd lle rydym wedi cadarnhau bod clwstwr positif hefyd wedi cael eu profi, yn unol â chanllawiau cenedlaethol.

“Wrth i ni barhau gyda'r ymagwedd ragweithiol hon, rydym yn disgwyl canfod mwy o achosion ymhlith cleifion a staff nad ydynt yn dangos symptomau ar hyn o bryd. Mae hyn yn hollbwysig gan y bydd yn cynnig darlun tryloyw a manwl-gywir o'r sefyllfa bresennol, gan ein galluogi i reoli cleifion yn ddiogel ac i atal unrhyw drosglwyddo diarwybod posibl.

“Gofynnwn i chi ein helpu i leihau'r risg o drosglwyddo'r haint trwy ymweld â safle Ysbyty Maelor dim ond os oes gwir angen i chi wneud hynny. Cefnogi teulu neu ffrindiau sy'n agored i niwed, neu i gael mynediad at wasanaethau gofal iechyd, yw'r unig resymau pam y dylai unrhyw un ar wahân i staff fynd i'r safle. Mae gan ein Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion wasanaeth Llythyrau at Anwyliaid ar gael i'ch helpu i gysylltu â ffrindiau a theulu sydd yn yr ysbyty heb angen i chi ymweld.

“Gall unrhyw un sydd â phryderon am anwyliaid yn ein hysbytai gysylltu â’r Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion.

“Rydym yn annog trigolion ar draws Gogledd Cymru, nid yn unig yn ardal Wrecsam, i barhau i ddilyn canllawiau a bennir gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

“Mae arwyddion i edrych amdanynt yn cynnwys peswch parhaus newydd, tymheredd uchel a cholli neu newid o ran eich synnwyr arferol i flasu neu arogli."

Sylwer:

 • Oherwydd y risg y bydd modd adnabod cleifion, ni fyddwn yn darparu niferoedd penodol ar gyfer y tri safle ysbyty cymunedol.
 • Caiff niferoedd wythnosol o achosion sy'n codi yn yr ysbyty eu darparu gan y Bwrdd Iechyd ar ddangosfwrdd arolygu COVID-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru.

01/08/2020

Dywedodd Gill Harris, Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: “Y bore 'ma, mae 64 o achosion o COVID-19 wedi'u cadarnhau yn Ysbyty Maelor Wrecsam. Rydym yn disgwyl i'r nifer yma godi a gostwng wrth i ganlyniadau profion ddod i law ac wrth i gleifion newydd gael eu derbyn i'r ysbyty. Mae nifer fach o achosion yn dal i fod yn Ysbyty Cymuned Glannau Dyfrdwy, Ysbyty'r Waun, ac Ysbyty Cymuned Yr Wyddgrug.

“Fel rhan o ymagwedd ragweithiol yn Ysbyty Maelor Wrecsam, rydym yn parhau i sginio'r holl gleifion. Mae gan yr holl staff fynediad at y PPE priodol, ac mae staff sydd wedi gweithio mewn amgylchedd lle rydym wedi cadarnhau bod clwstwr positif hefyd wedi cael eu profi, yn unol â chanllawiau cenedlaethol.

“Wrth i ni barhau gyda'r ymagwedd ragweithiol hon, rydym yn disgwyl canfod mwy o achosion ymhlith cleifion a staff nad ydynt yn dangos symptomau ar hyn o bryd. Mae hyn yn hollbwysig gan y bydd yn cynnig darlun tryloyw a manwl-gywir o'r sefyllfa bresennol, gan ein galluogi i reoli cleifion yn ddiogel ac i atal unrhyw achosion anhysbys posibl rhag cael eu trosglwyddo.

“Gofynnwn i chi ein helpu i leihau'r risg o drosglwyddo'r haint trwy ymweld â safle Ysbyty Maelor dim ond os oes gwir angen i chi wneud hynny dros y penwythnos. Cefnogi teulu neu ffrindiau sy'n agored i niwed, neu fanteisio ar wasanaethau gofal iechyd, yw'r unig resymau pam y dylai unrhyw un ar wahân i staff fynd i'r safle. Mae gan ein Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion wasanaeth Llythyrau at Anwyliaid ar gael i'ch helpu i gysylltu â ffrindiau a theulu sydd yn yr ysbyty heb angen i chi ymweld.

“Gall unrhyw un sydd â phryderon am anwyliaid yn ein hysbytai gysylltu â’r Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion ar 03000 851 234 neu anfonwch e-bost at: BCU.PALS@wales.nhs.uk.  

“Heddiw yw'r diwrnod olaf y bydd canolfannau profi symudol ym Mharc Caia a Hightown yn Wrecsam yn weithredol. Rydw i am ddiolch i'r gymuned leol ac i bob un sydd wedi dewis galw heibio am brawf. Rydym yn annog trigolion ar draws Gogledd Cymru, nid yn unig yn Ardal Wrecsam, i barhau i ddilyn canllawiau a bennir gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

“Mae arwyddion i edrych amdanynt yn cynnwys peswch parhaus newydd, tymheredd uchel a cholli neu newid o ran eich synnwyr arferol i flasu neu arogli."

Rhagor o nodiadau:

 • Oherwydd y risg y bydd modd adnabod cleifion, ni fyddwn yn darparu niferoedd penodol ar gyfer y tri safle ysbyty cymunedol.
 • Caiff niferoedd wythnosol o achosion sy'n codi yn yr ysbyty eu darparu gan y Bwrdd Iechyd ar ddangosfwrdd arolygu COVID-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru.

31/07/2020

Dywedodd Gill Harris, Cyfarwyddwr Nyrsio a Bydwreigiaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: “Fore heddiw, roedd 59 achos wedi ei gadarnhau o COVID-19 yn Ysbyty Maelor Wrecsam. Fodd bynnag, disgwylir i’r nifer hwn amrywio drwy gydol y dydd wrth i ni gael canlyniadau profion. Mae gennym hefyd nifer fechan o hyd o achosion wedi eu cadarnhau yn Ysbyty Cymuned Glannau Dyfrdwy, Ysbyty’r Waun ac Ysbyty Cymuned yr Wyddgrug.

“Rydym wedi cael nifer uchel o gleifion sydd wedi dal COVID-19 yn yr ysbyty yn ystod yr wythnosau diwethaf, ac mae pobl yn bryderus am hyn. Rydym yn hyderus bod y mesurau atal haint rydym wedi eu rhoi yn eu lle yn helpu i leihau trosglwyddiad yn yr ysbyty. Mae mwyafrif yr achosion a ddynodwyd yn y dyddiau diwethaf wedi digwydd o ganlyniad i drosglwyddo’r clefyd yn y gymuned

“Helpwch ni i barhau i leihau’r risg o drosglwyddiad drwy ymweld ag Ysbyty Maelor Wrecsam os yw’n gwbl angenrheidiol dros y penwythnos. Yr unig resymau y dylai unrhyw un arall heblaw am staff gael mynediad at y safle yw er mwyn cefnogi teulu neu ffrindiau bregus, neu i gael mynediad at wasanaethau gofal iechyd. 

“Mae staff wrth law i ddarparu PPE i ymwelwyr sy’n dod i’r safle, ond rydym eisiau i bobl feddwl yn hir ac yn galed p’un a yw taith i Ysbyty Maelor Wrecsam yn angenrheidiol rŵan. Mae gan ein Gwasanaeth Cyngor a Chefnogaeth i Gleifion wasanaeth Letters to Llythyr i Anwyliaid ar waith i’ch helpu chi gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu sydd yn yr ysbyty heb i chi orfod ymweld.

“Gall unrhyw un sydd â phryderon am anwyliaid gysylltu â’n Gwasanaeth Cyngor a Chefnogaeth i Gleifion ar 03000 851 234 neu e-bostio:: PBC.PALS@wales.nhs.uk.  

“Yn yr un modd, rydym yn annog trigolion ar draws Gogledd Cymru, nid yn unig ardal Wrecsam i barhau i ddilyn yr arweiniad ac sydd wedi ei osod gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

“Mae canolfannau profi yn parhau ar gael heddiw a fory (dydd Sadwrn 1 Awst) yng Nghanolfan Iechyd Parc Caia (Ffordd y Tywysog Siarl) a Chanolfan Adnoddau Cymunedol Hightown (Fusilier Way). Gall trigolion gael prawf heb drefnu ymlaen llaw drwy fynd i un o’r canolfannau rhwng 9am a 6pm, a bydd canlyniadau ar gael cyn pen 48-72 awr.

“Mae arwyddion y dylech edrych allan amdanynt yn cynnwys  peswch newydd parhaus, gwres uchel a newid mewn synnwyr blas neu arogl arferol.

Mae’r mesurau a gymerwyd i leihau trosglwyddiadau ysbyty yn cynnwys:

 • Sgrinio byd cyffredinol ar gyfer yr holl gleifion ar y ward ble mae gennym neu efallai bod gennym glaf sydd wedi cael canlyniad COVID-19 positif
 • Prawf sgrinio bob claf sy’n cael ei dderbyn i’r ysbyty.
 • Mae’r holl gleifion sy’n cael canlyniad positif yn cael eu hynysu’n briodol ac mae’r holl fesurau atal a rheoli haint ar waith. 
 • Mae gan yr holl staff fynediad at PPE priodol, ac mae’r staff sydd wedi gweithio mewn amgylchedd ble mae clwstwr o achosion positif hefyd wedi cael eu profi, yn unol â’r arweiniad cenedlaethol.
 • Wrth i ni barhau gyda’r dull rhagweithiol hwn, rydym yn disgwyl gweld mwy o achosion ymysg cleifion a staff nad ydynt yn symptomatig ar hyn o bryd. Mae hyn yn hanfodol gan y bydd yn darparu darlun tryloyw a chywir o’r sefyllfa bresennol, gan ein galluogi ni i reoli cleifion yn ddiogel ac osgoi unrhyw drosglwyddiad posibl.

Y cyngor a’r arweiniad cyffredinol o hyd yw:

 • Parhau i ddilyn arweiniad Iechyd Cyhoeddus o amgylch golchi dwylo’n aml a dilyn canllaw ymbellhau cymdeithasol i atal y firws rhag trosglwyddo.

Nodiadau pellach:

 • Oherwydd y perygl o adnabod cleifion, ni fyddwn yn rhoi niferoedd penodol ar gyfer y tri ysbyty cymuned.
 • Darperir niferoedd wythnosol o achosion sy'n dechrau yn yr ysbyty gan y Bwrdd Iechyd ar ddangosfwrdd gwyliadwriaeth COVID-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru.

30/07/2020

Dywedodd Gill Harris, Cyfarwyddwr Nyrsio a Bydwreigiaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: “Fore heddiw, roedd 63 achos wedi ei gadarnhau o COVID-19 yn Ysbyty Maelor Wrecsam. Fodd bynnag, disgwylir i’r nifer hwn amrywio drwy gydol y dydd wrth i ni gael canlyniadau profion.

“Rydym wedi cael nifer uchel o gleifion sydd wedi dal COVID-19 yn yr ysbyty yn ystod yr wythnosau diwethaf, ac mae pobl yn bryderus am hyn, sy’n ddealladwy. Byddem yn annog unrhyw un sy’n bryderus i gysylltu â’n Gwasanaeth Cyngor a Chefnogaeth i Gleifion ar 03000 851 234 neu ebostio: BCU.PALS@wales.nhs.uk. Rydym yn hyderus bod y mesurau atal haint rydym wedi eu rhoi yn eu lle yn helpu i leihau trosglwyddiad yn yr ysbyty. Mae mwyafrif yr achosion a ddynodwyd yn y dyddiau diwethaf wedi digwydd o ganlyniad i drosglwyddo’r clefyd yn y gymuned.

“Mae gennym hefyd nifer fechan o hyd o achosion wedi eu cadarnhau yn Ysbyty Cymuned Glannau Dyfrdwy, Ysbyty’r Waun ac Ysbyty Cymuned yr Wyddgrug. Oherwydd y perygl o adnabod cleifion, ni fyddwn yn rhoi niferoedd penodol ar gyfer y tri safle hwn. Mae nifer o fesurau wedi eu rhoi ar waith i helpu’r ysbytai cymuned hyn reoli risg COVID-19. 

 “Fel rhan o agwedd ragweithiol yn Ysbyty Maelor Wrecsam, rydym wedi dechrau proses o sgrinio pob claf ar wardiau ble mae’n bosibl, neu ble rydym wedi cael cleifion sydd wedi profi’n bositif am COVID-19. Mae hyn yn ychwanegol i sgrinio pob claf sy’n dod i’n hysbytai. Mae pob claf sy’n profi’n bositif yn cael eu hynysu’n briodol ac mae’r holl fesurau atal a rheoli haint yn eu lle. Mae gan yr holl staff fynediad at PPE priodol ac mae staff sydd wedi gweithio mewn amgylchedd ble maen nhw wedi cael clwstwr positif hefyd wedi cael eu profi, yn unol ag arweiniad cenedlaethol.

“Wrth i ni barhau gyda’r agwedd ragweithiol hon, rydym yn disgwyl cael mwy o achosion mewn cleifion a staff nad ydynt yn dangos symptomau ar hyn o bryd. Mae hyn yn hanfodol gan y bydd yn rhoi darlun clir a chywir o’r sefyllfa bresennol, gan ein galluogi i reoli cleifion yn ddiogel ac atal unrhyw drosglwyddo diarwybod posibl.

“Rydym yn dal i ofyn am help y cyhoedd i reoli lledaeniad COVID-19 yn ein cymunedau. Mae arnom eisiau cyfyngu ar nifer yr ymwelwyr i’n hysbytai ac wrth fod ymweliadau ysbyty yn dal wedi ei ohirio rydym yn gofyn i chi ddod â rhywun gyda chi dim ond os oes angen. Os nad ydych yn gallu mynychu apwyntiad, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl. 

“Daliwch ati i ddilyn yr arweiniad iechyd cyhoeddus am olchi dwylo’n rheolaidd a dilyn arweiniad ymbellhau cymdeithasol i helpu i atal lledaeniad y feirws.

 “Rydym yn dal i ofyn i gleifion, y cyhoedd a staff wisgo masgiau neu orchuddion wyneb ym mannau cyhoeddus ein hysbytai.

“Mae canolfannau profi symudol yn dal i fod ar gael yng Nghanolfan Iechyd Parc Caia (Ffordd y Tywysog Siarl) a Chanolfan Adnoddau Cymunedol Hightown (Fusilier Way).  Gall pobl gael prawf heb drefnu ymlaen llaw, drwy fynd i un o’r safleoedd hyn rhwng 9am a 6pm dros y dyddiau nesaf. Dylai unrhyw un sy’n bryderus bod ganddynt symptomau COVID-19, waeth pa mor ysgafn, gael eu profi.

“Bydd profi yn ein helpu i ddynodi achosion positif o COVID-19 yn ein cymunedau, a chefnogi pobl i hunan ynysu i atal lledaeniad y feirws. Os nad oes gennych symptomau COVID-19, gallwch wneud eich rhan drwy barhau i ddilyn yr arweiniad ar hylendid dwylo, ymbellhau cymdeithasol a’r cyngor diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru

Nodiadau pellach

 Mae niferoedd wythnosol yr achosion sydd wedi dechrau mewn ysbytai yn cael eu darparu gan y Bwrdd Iechyd ar ddangosfwrdd COVID-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru.


29/07/2020

Dywedodd Gill Harris, Cyfarwyddwr Nyrsio a Bydwreigiaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: “Ar hyn o bryd, mae gennym rhwng 60 a 70 achos wedi ei gadarnhau o COVID-19 yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

“Mae gennym hefyd nifer fechan o hyd o achosion wedi eu cadarnhau yn Ysbyty Cymuned Glannau Dyfrdwy, Ysbyty’r Waun ac Ysbyty Cymuned yr Wyddgrug. Oherwydd y perygl o adnabod cleifion, ni fyddwn yn rhoi niferoedd penodol ar gyfer y tri safle hwn.  Mae nifer o fesurau wedi eu rhoi ar waith i helpu’r ysbytai cymuned hyn reoli risg Covid-19.

“Fel rhan o agwedd ragweithiol yn Ysbyty Maelor Wrecsam, rydym wedi dechrau proses o sgrinio pob claf ar wardiau ble mae’n bosibl, neu ble rydym wedi cael cleifion sydd wedi profi’n bositif am COVID-19. Mae hyn yn ychwanegol i sgrinio pob claf sy’n dod i’n hysbytai. Mae pob claf sy’n profi’n bositif yn cael eu hynysu’n briodol ac mae’r holl fesurau atal a rheoli haint yn eu lle. Mae gan yr holl staff fynediad at PPE priodol ac mae staff sydd wedi gweithio mewn amgylchedd ble maen nhw wedi cael clwstwr positif hefyd wedi cael eu profi, yn unol ag arweiniad cenedlaethol.

“Rydym yn dal i ofyn am help y cyhoedd i reoli lledaeniad COVID-19 yn ein cymunedau. Mae arnom eisiau cyfyngu ar nifer yr ymwelwyr i’n hysbytai ac wrth fod ymweliadau ysbyty yn dal wedi ei ohirio rydym yn gofyn i chi ddod â rhywun gyda chi dim ond os oes angen. Os nad ydych yn gallu mynychu apwyntiad, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl. 

“Daliwch ati i ddilyn yr arweiniad iechyd cyhoeddus am olchi dwylo’n rheolaidd a dilyn arweiniad ymbellhau cymdeithasol i helpu i atal lledaeniad y feirws.

“Mae dwy ganolfan brofi symudol wedi cael eu sefydlu yn Wrecsam heddiw i helpu i reoli achosion o COVID-19 yn y gymuned. Maen nhw yng Nghanolfan Iechyd Parc Caia (Ffordd y Tywysog Siarl) a Chanolfan Adnoddau Cymunedol Hightown (Fusilier Way). Gall pobl gael prawf heb drefnu ymlaen llaw, drwy fynd i un o’r safleoedd hyn rhwng 9am a 6pm dros y dyddiau nesaf.

“Rydym yn dal i ofyn i gleifion, y cyhoedd a staff sy’n ymweld ag Ysbyty Maelor i wisgo masgiau neu orchuddion wyneb ym mannau cyhoeddus ein hysbytai.”

Nodiadau pellach

Gan y bydd nifer yr achosion yn amrywio fesul diwrnod neu fesul awr, ni fyddwn yn gallu rhoi manylion cywir am nifer yr achosion heblaw am y wybodaeth a roddir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae niferoedd wythnosol yr achosion sydd wedi dechrau mewn ysbytai yn cael eu darparu gan y Bwrdd Iechyd ar ddangosfwrdd COVID-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru.


28/07/2020

Dywedodd Gill Harris, Cyfarwyddwr Nyrsio a Bydwreigiaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: “Ar hyn o bryd, mae gennym rhwng 70 a 80 achos wedi ei gadarnhau o COVID-19 yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

“Mae nifer fechan o achosion wedi eu cadarnhau hefyd yn Ysbyty Cymuned Glannau Dyfrdwy, Ysbyty’r Waun ac Ysbyty Cymuned yr Wyddgrug. Oherwydd y perygl o adnabod cleifion, ni fyddwn yn rhoi niferoedd penodol ar gyfer y tri safle hwn.  

“Fel rhan o agwedd ragweithiol yn Ysbyty Maelor Wrecsam, rydym wedi dechrau proses o sgrinio pob claf ar wardiau ble mae’n bosibl, neu ble rydym wedi cael cleifion sydd wedi profi’n bositif am COVID-19. Mae hyn yn ychwanegol i sgrinio pob claf sy’n dod i’n hysbytai. Mae pob claf sy’n profi’n bositif yn cael eu hynysu’n briodol ac mae’r holl fesurau atal a rheoli haint yn eu lle.  

“Rydym yn dal i ofyn am help y cyhoedd i reoli lledaeniad COVID-19 yn ein cymunedau. Mae arnom eisiau cyfyngu ar nifer yr ymwelwyr i’n hysbytai ac wrth fod ymweliadau ysbyty yn dal wedi ei ohirio rydym yn gofyn i chi ddod â rhywun gyda chi dim ond os oes angen. Os nad ydych yn gallu mynychu apwyntiad, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl. 

“Daliwch ati i ddilyn yr arweiniad iechyd cyhoeddus am olchi dwylo’n rheolaidd a dilyn arweiniad ymbellhau cymdeithasol i helpu i atal lledaeniad y feirws.

“Bydd dwy ganolfan brofi symudol yn cael eu sefydlu yn Wrecsam yfory i helpu i reoli achosion o COVID-19 yn y gymuned. Byddant yng Nghanolfan Iechyd Parc Caia (Ffordd y Tywysog Siarl) a Chanolfan Adnoddau Cymunedol Hightown (Fusilier Way).  Gall pobl gael prawf heb drefnu ymlaen llaw, drwy fynd i un o’r safleoedd hyn rhwng 9am a 6pm dros y dyddiau nesaf.

“Rydym yn dal i ofyn i gleifion, y cyhoedd a staff sy’n ymweld ag Ysbyty Maelor i wisgo masgiau neu orchuddion wyneb ym mannau cyhoeddus ein hysbytai.”

Nodiadau pellach

Gan y bydd nifer yr achosion yn amrywio fesul diwrnod neu fesul awr, ni fyddwn yn gallu rhoi manylion cywir am nifer yr achosion heblaw am y wybodaeth a roddir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae niferoedd wythnosol yr achosion sydd wedi dechrau mewn ysbytai yn cael eu darparu gan y Bwrdd Iechyd ar ddangosfwrdd COVID-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Rydym yn annog cleifion, y cyhoedd a staff i wisgo masgiau neu orchuddion wyneb ym mannau cyhoeddus ein hysbytai.


27/07/2020

Gallwn gadarnhau bod rhwng 60-70 o achosion COVID-19 wedi’u cadarnhau ar hyn o bryd yn Ysbyty Maelor Wrecsam. 

Meddai Gill Harris, Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr:

“Rydym yn weithredol brofi staff a chleifion ar draws ein hysbytai, gan gynnwys yr holl dderbyniadau brys a’r rhai sydd ar fin dod i mewn ar gyfer llawdriniaethau wedi’u cynllunio, cyn iddynt gael eu derbyn i’r ysbyty.  Felly rydym yn disgwyl gweld mwy o achosion o COVID-19.

“Darperir gwybodaeth am y niferoedd o achosion sydd â symptomau dechreuol neu wedi’u sgrinio’n bositif yn yr ysbyty gan y Bwrdd Iechyd ar ddangosfwrdd gwyliadwriaeth COVID-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

 “Gofynnwn i bobl barhau i osgoi dod i’n hysbytai gyda symptomau COVID-19 ac i osgoi ymweld ag Adran Achosion Brys Ysbyty Maelor Wrecsam oni bai bod hyn yn hollol angenrheidiol.

“Rydym yn weithredol annog cleifion, y cyhoedd a staff i wisgo gorchuddion neu fygydau wyneb mewn mannau cyhoeddus yn ein hysbytai.

“Dymunwn apelio ar y cyhoedd am eu cefnogaeth, gan ein bod ni oll â’n rhan i rwystro lledaeniad yr haint.  Gofynnwn i’n cymunedau barhau i gadw at hylendid dwylo da a chadw at ganllawiau ymbellhau cymdeithasol.”

Rhannu: