Neidio i'r prif gynnwy

Ehangu Trefniadau Ymyrraeth wedi'i Thargedu

07/06/2022

Datganiad ar gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar ehangu Trefniadau Ymyrraeth wedi'i Thargedu:

Dywedodd Mark Polin, Cadeirydd a Jo Whitehead, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr:

"Mae sicrhau bod ein cleifion yn ddiogel a rhoi gofal o ansawdd uchel yn parhau i fod yn flaenoriaeth bennaf i ni, ac rydym yn benderfynol o wneud cynnydd cyson a chadarn er mwyn gwella eu profiadau a chanlyniadau, waeth ymhle yng Ngogledd Cymru maent yn byw.

"Sefydliad mawr a chymleth ydym ni ac mae ein timau wedi bod yn gweithio'n galed i wneud y gwelliannau angenrheidiol. Gwyddom fod gennym fwy i'w wneud ac rydym yn benderfynol o roi newid ar waith yn gynt ac i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel.

"Fel trigolion Sir Ddinbych, mae gennym fuddsoddiad personol yn Ysbyty Glan Clwyd; ein hysbyty lleol a'n hadran achosion brys agosaf ni ydy o ac rydym ni'n awyddus i gael yr un gwasanaethau diogel, o ansawdd uchel ar gyfer ein teuluoedd ag y mae pobl leol yn awyddus i'w cael. Rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod hyn yn digwydd."

Dywedodd Balasundaram Ramesh, Cyfarwyddwr Meddygol yn Ysbyty Glan Clwyd:

"Mae gennym staff cwbl ymroddedig yn Ysbyty Glan Clwyd sydd wedi gweithio'n ddiflino trwy gydol y pandemig, mewn amgylchiadau hynod anodd. Nid yw'r penderfyniad hwn yn feirniadaeth ohonynt hwy ac rydym yn parhau i fod yn hynod ddiolchgar am eu hymdrechion cyson.

"Rydym yn ymrwymedig i ddarparu'r sgiliau, yr offer a'r cymorth cywir ar gyfer eu timau er mwyn iddynt wella'n barhaus yn eu gwaith o ddydd i ddydd. Rydym eisoes wedi sefydlu tîm trawsnewid a gwella arbenigol ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda Gwelliant Cymru i fuddsoddi ymhellach mewn rhaglen addysg a chymorth ar garlam i wella sgiliau ein staff.

"Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi ymgysylltu'n helaeth â staff ar bob lefel i wrando ar eu safbwyntiau er mwyn ein helpu i wella pob elfen o'u profiad yn y gwaith. Byddwn yn adeiladu ar y sail gadarn hon i gryfhau cysylltiadau rhwng y ward a'r Bwrdd ymhellach.

"Rwyf i hefyd yn byw'n lleol gyda'm teulu ym Mae Colwyn ac rwy'n benderfynol, ynghyd â'm cydweithwyr, o barhau i wneud y gwelliannau i'n gwasanaethau y mae pobl leol yn eu haeddu."