Gorchuddion Wyneb a Masgiau

Yn dilyn yr arweiniad diweddaraf ar orchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus, mae’n rhaid i staff, cleifion ac ymwelwyr wisgo gorchudd wyneb ym mhob man cyhoeddus dan do. Mae hyn yn cynnwys pob man ble darperir gofal iechyd a phob coridor, ystafell aros, derbynfeydd a siopau ar ein safleoedd.

Rydym wedi bod yn annog pawb i wisgo masgiau neu orchuddion wyneb ar draws ein lleoliadau gofal iechyd ers tro i helpu i atal trosglwyddo COVID-19.

Beth mae hyn yn ei olygu i mi?

Fe allwn ni i gyd chwarae rôl i leihau lledaeniad y COVID-19 ac i gadw ein hysbytai yn ddiogel. Os ydych chi'n ymweld â ni, rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb neu fasg bob amser. Mae hyn er eich diogelwch chi a diogelwch cleifion a staff eraill.

Gall gorchuddion wyneb fod o glwt a/neu wedi'u gwneud gartref, a gellir cael cyngor ar sut i wisgo a gwneud gorchudd wyneb ar wefan y llywodraeth. Yma yng Nghymru, mae'n rhaid i orchuddion wyneb fod o dri haen o leiaf. Mae gorchuddion wyneb a wisgir fel rhan o gredoau crefyddol neu arfer diwylliannol hefyd yn dderbyniol, ar yr amod nad ydynt yn rhydd a'u bod yn gorchuddio'r geg a'r trwyn.

Os nad oes gennych orchudd wyneb neu fasg pan fyddwch yn dod i leoliad gofal iechyd, siaradwch â ni a byddwn yn hapus i roi un i chi.

Os ydych yn cysgodi ar hyn o bryd ac wedi cael masg wyneb llawfeddygol ar gyfer eich apwyntiadau, parhewch i'w ddefnyddio. Os nad ydych wedi cael masg wyneb llawfeddygol, dylech wisgo gorchudd wyneb.

Gall gwisgo gorchudd wyneb fod yn anodd i rai pobl, oherwydd cyflyrau corfforol neu iechyd meddwl. Yn yr amgylchiadau hyn, ystyrir mesurau eraill ar sail fesul achos, er enghraifft, apwyntiadau wedi'u hamseru a chael eich gweld cyn gynted â'ch bod yn cyrraedd. 

Os ydych yn fyddar neu gyda nam ar y clyw, mae gan ein staff ystod o opsiynau cyfathrebu i sicrhau y gallant gyfathrebu'n effeithiol gyda chi. Gall hyn gynnwys defnyddio masgiau clir (ble bo'n bosibl), yn ogystal â chymhorthion gweledol megis ysgrifennu pethau, apiau testun i leferydd ac iaith arwyddion.

Disgwylir i bob ymwelydd gydymffurfio â mesurau ymbellhau cymdeithasol a hylendid dwylo cyfredol tra mewn lleoliad gofal iechyd.

Ble allaf gael mwy o wybodaeth?

Os oes gennych fwy o gwestiynau ynghylch y newidiadau rydym wedi'u gwneud ar draws y Bwrdd Iechyd, siaradwch ag aelod o staff.

Gyda'n gilydd, fe allwn gadw Cymru'n ddiogel.

Rhannu: