Neidio i'r prif gynnwy

Ein Hymrwymiad

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi ymrwymo i amddiffyn a gwella iechyd cymunedau Gogledd Cymru drwy helpu pawb ddylai gael brechlyn i’w dderbyn, ar yr amser cywir.

“Imiwneiddio yw un o’r ymyriadau iechyd cyhoeddus mwyaf cost effeithiol – maen nhw’n helpu i’n cadw ni’n iach, ac yn gallu achub bywydau. Mae’r Bwrdd Iechyd a’n partneriaid ym maes Gofal Sylfaenol yn cynnig ystod o raglenni brechu drwy gydol bywyd sy’n helpu i atal llawer o wahanol glefydau a all achosi niwed mawr i’n hiechyd.

Felly, mae’n bwysig ein bod yn annog cymaint o bobl gymwys ag sy’n bosibl i gael eu brechu er mwyn amddiffyn eu hiechyd a’u llesiant nhw, eu teuluoedd a’u cymunedau. Mae ein Cynllun Imiwneiddio Strategol yn amlinellu sut byddwn yn parhau i wella ein cyfraddau brechu a lleihau’r amrywiaeth lle mae’n bodoli, gan ganolbwyntio’n benodol ar MMR a’r ffliw.

Rwy’n annog pawb i fael eu brechu pan fydd yn cael ei gynnig, gan fod hyn yn sicrhau eich bod chi’n cael eich amddiffyn i’r graddau mwyaf posibl. Ond, peidiwch â phoeni os ydych chi’n meddwl eich bod wedi methu brechiad. Gofynnwch i’ch Meddyg                                            Teulu neu Ymwelydd Iechyd gan y gallwch bob amser ddal i fyny”.
Teresa Owen, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus

Mae ein Cynllun Imiwneiddio Strategol (2019-22) yn amlinellu sut rydym yn bwriadu cynyddu’r nifer sy’n cael y brechiadau allweddol drwy gydol oes. Er mwyn cael yr effaith fwyaf cadarnhaol, byddwn yn canolbwyntio ar gynyddu’r nifer sy’n cael y brechlyn Frech goch, Clwy'r pennau a Rwbela (MMR) a’r brechlyn ffliw.

Byddwn yn cyflawni hyn drwy:

  • Ganolbwyntio ar leihau amrywiaeth yn y nifer sy’n cael eu brechu rhwng gwahanol grwpiau ac ar draws ardaloedd gwahanol yng Ngogledd Cymru
  • Rhannu’r hyn a ddysgwn a gwreiddio diwylliant o wella ansawdd ymhellach
  • Gwella trefniadau llywodraethu
  • Gwella’r ffordd rydyn ni’n cyfathrebu ac yn ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys y cyhoedd, ar bwysigrwydd imiwneiddio a sut i gael mynediad at frechiadau
  • Cymryd pob cyfle i imiwneiddio ein cyhoedd, ein cleifion a’n staff.

Mae crynodeb dwy dudalen o Gynllun Imiwneiddio Strategol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar gael yma.