Podiatreg ac Orthotig

5 Mai 2020

Diolch am eich amynedd tra mae cyfyngiadau ar bwy yr ydym yn gallu ei weld wedi bod ar waith dros yr wythnosau diwethaf.

Nid oes dyddiad ffurfiol wedi ei gyhoeddi ynglŷn â phryd fydd ein gwasanaeth yn ailagor fel yr arfer eto.

Peidiwch â ffonio i drefnu apwyntiadau i geisio achub y blaen cyn i ni agor eto, oherwydd mae'n atal eraill sydd â galwadau brys allu cysylltu â ni.

Pan fyddwn yn agor i dderbyn galwadau i drefnu apwyntiadau, byddwch yn gallu gweld y wybodaeth ar y dudalen hon yn gyntaf.

Pan fyddwn yn ailagor rhoddir blaenoriaeth i'r rhai sydd â'r risg podiatreg fwyaf, e.e. cleifion diabetig risg uwch, gyda phawb arall yn gallu trefnu apwyntiadau ar ôl hynny.

19 Mawrth 2020

Yn unol â chyfarwyddyd y llywodraeth, mae’r Adran Podiatreg ac Orthoteg yn awr ar gau ar gyfer apwyntiadau dilynol arferol. Bydd hyn yn wir nes bod cyfyngiadau ar weithgaredd yn cael eu codi.

Byddwn yn cysylltu ag unrhyw gleifion a asesir mewn mwy o berygl neu y cyfeirir atynt fel rhai brys i drafod sut y gallwn eu cynorthwyo yn ystod y cyfnod anodd hwn.

A fyddech cystal â monitro’r dudalen hon am wybodaeth a fydd yn rhoi gwybod i chi pryd fydd y llinellau ffôn yn cael eu hail agor er mwyn i chi drefnu apwyntiadau adolygu/dilynol. Bydd hyn yn dibynnu ar gyngor y llywodraeth.

Os oes gennych broblem frys, neu os ydych yn dymuno trafod eich pryderon, ffoniwch y rhif ffôn arferol ble bydd gofynnir i chi am natur eich pryder a bydd uwch glinigydd yn eich ffonio’n ôl.

Gofal Traed

Wlserau Traed

Diabetes

Rhannu: