Mamolaeth

Er bod dosbarthiadau Cyn-geni wedi’u canslo oherwydd yr achosion o COVID-19, gall trigolion Gogledd Cymru gael mynediad at Gwrs Dull Solihull ar-lein am ddim. 

1 Gorffennaf 2020

Os ydych chi'n feichiog, yn rhoi genedigaeth, neu wedi rhoi genedigaeth gyda'n gwasanaeth mamolaeth yn BIPBC yn ddiweddar, hoffem roi cymaint o wybodaeth â phosib i chi fod mor wybodus, dibryder a diogel â phosib.

Bydd newidiadau dros dro i'n gwasanaethau a'r ffordd yr ydych yn cael mynediad atynt. Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru'n rheolaidd.

Gofal Cyn-geni

Os oes gennych unrhyw bryder am eich apwyntiadau cyn-geni, ffoniwch eich bydwraig gymunedol fel bod eich gofal yn cael ei gydlynu'n ddiogel. Mae rhif ffôn y fydwraig yn eich Cofnod Mamolaeth.

Ydw i'n gorfod mynychu fy apwyntiadau cyn-geni?
Ydych. Bydd eich gofal cyn-geni’n parhau i gael ei ddarparu drwy gydol yr amser hwn. Rydym eisiau gwybod eich bod chi a'ch babi'n iach felly bydd eich bydwraig neu feddyg eisiau eich gweld.

Rydym yn adolygu ein gwasanaethau bydwreigiaeth cymunedol yn barhaus rhag ofn bod meddygfeydd yn cau a bod newidiadau yng ngwasanaethau ysbytai cymunedol. Oherwydd hyn gofynnir i chi fynd i fan gwahanol ar gyfer eich apwyntiad cyn geni. Bydd eich bydwraig gymunedol yn eich ffonio i roi gwybod os mai dyna fydd yn digwydd.         

Rwyf wedi trefnu sgan. A allaf i ddod â fy mhartner gyda mi i'r apwyntiad?
Ewch i'ch apwyntiad sgan neu dywedwch wrthym os na allwch fynychu. Yn anffodus, er mwyn lleihau amlygiad posibl a throsglwyddiad y firws rydym yn gofyn ichi ddod ar eich pen eich hun. Mae Sgrinio Cyn Geni Cymru wedi cyhoeddi rhai cwestiynau cyffredin am sganiau yn ystod y pandemig COVID-19.

Os ydw i'n bryderus am fy meichiogrwydd, a allaf i ddod i'r Uned Asesu?
Mae'r Uned Asesu ar agor 24 awr y dydd fel arfer. Fodd bynnag, i leihau amlygiad posibl a throsglwyddiad y COVID-19, rydym eisiau cyfyngu'r nifer o ferched sy'n aros i gael eu gweld ar y tro. 

Os ydych chi'n bryderus am eich beichiogrwydd, ffoniwch eich bydwraig gymunedol a bydd yn eich cynghori ynghylch a oes angen i chi ddod i'r Uned Asesu.

Os ydych chi angen mynychu'r Uned Asesu, bydd gofyn i chi ffonio'r Uned i wneud apwyntiad.

Os ydw i'n cael fy nerbyn i'r ysbyty yn ystod fy meichiogrwydd, a allaf i gael ymwelwyr?
Na. Mae ymwelwyr wedi eu hatal dros dro hyd nes bydd rhybudd pellach i leihau'r amlygiad posibl a throsglwyddiad y firws.

Rwyf wedi trefnu i Gymell Geni. A allai fy mhartner ddod gyda mi?
Na. Rydym yn gofyn i chi ddod ar eich pen eich hun ar i Gymell Geni. Unwaith y byddwch wedi dechrau esgor, ac yn derbyn gofal ar y ward, gall eich partner genedigaeth ddod i'r ysbyty i fod gyda chi drwy gydol yr esgor a'r enedigaeth.

Yr Enedigaeth

A yw'n cael ei hystyried yn daith hanfodol os byddaf yn mynd â fy mhlant i gartref fy nheulu pan fyddaf yn esgor?
Mae hyn yn anodd oherwydd byddwch eisiau gadael eich plant gyda rhywun yr ydych yn ymddiried ynddo. Fodd bynnag, efallai y bydd yn fwy diogel gofyn i rywun sydd wedi bod yn cadw pellter cymdeithasol ac sydd heb unrhyw symptom i ddod i'ch cartref i ofalu am eich plentyn/plant fel bod llai o bobl yn cael eu heffeithio. 

Mae pobl dros 70 mlwydd oed mewn mwy o berygl ac wedi cael eu cynghori i hunan-ynysu, felly cynghorwn i chi ofyn i ffrind neu aelod o'r teulu sy'n iau na 70 mlwydd oed.

A fyddaf yn cael prawf COVID-19?
Rydym yn awr wedi cyflwyno prawf COVID-19 ar gyfer bob dynes:

  • Wrth i chi gyrraedd yr ysbyty yn y broses esgor
  • O leiaf 72 awr cyn llawdriniaeth Caesarean wedi’i drefnu
  • O leiaf 72 awr cyn cymell geni

Bydd eich bydwraig yn rhoi taflen wybodaeth i chi yn egluro’r prawf mewn mwy o fanylder.

Os oes gen i symptomau COVID-19 pan fyddaf yn esgor, sut byddaf yn cael gofal?
Pan fyddwch yn ffonio'r ysbyty wrth esgor, byddwn yn eich cyfeirio at fynediad yn yr ysbyty ble bydd bydwraig yn cwrdd â chi a'ch partner genedigaeth. Bydd hi'n gwisgo masg a bydd gofyn i chi a'ch partner genedigaeth wisgo masg.

Bydd y fydwraig yn mynd â chi i ystafell ar y ward esgor a bydd hi'n gofalu amdanoch yno. Ni fyddwch yn cael eich gadael ar eich pen eich hun a bydd un partner genedigaeth yn cael aros gyda chi drwy'r amser.

Byddwn yn cymryd swab o'r gwddwf i weld a oes gennych y firws a ac ar gyfartaledd dylech gael y canlyniadau rhwng 2-24 awr.

Ar ôl yr enedigaeth, byddwch yn gallu mynd gartref os ydych chi a'ch babi'n ddigon iach i wneud hynny.

Os nad ydych yn iach a bod gennych symptomau COVID-19, byddwch chi a'ch babi'n aros yn yr ysbyty mewn ward oddi ar yr uned mamolaeth hyd nes y byddwch yn ddigon iach i fynd adref. 

Pwy all ddod gyda fi pan fyddaf yn esgor?
Rydym yn gofyn eich bod yn dod gydag un partner genedigaeth a bod eich partner genedigaeth yn byw yn eich cartref. Bydd hyn yn cyfyngu'r amlygiad posibl a throsglwyddiad y COVID-19.

Unwaith y byddwch yn rhoi genedigaeth, byddwn yn gofyn i'ch partner genedigaeth fynd adref oherwydd bod ymwelwyr wedi eu hatal ar bob ward mamolaeth.        

Ydy'r Unedau Mamolaeth o dan Arweiniad Bydwragedd (MLU) ar agor?
Ydyn, mae'r Unedau Mamolaeth o dan Arweiniad Bydwragedd sydd ochr yn ochr â ni ar agor ym mhob un o'n unedau mamolaeth. Mae pob merch sy'n bwriadu rhoi genedigaeth mewn MLU a'r merched sy'n bwriadu rhoi genedigaeth yn y cartref, sydd ddim â symptomau’r COVID-19, yn gallu dod i'r MLU. Byddwn yn cefnogi eich dewisiadau genedigaeth mewn amgylchedd cartref oddi cartref a byddwch yn gallu mynd gartref yn fuan ar ôl rhoi genedigaeth os ydych chi a'ch babi'n iach.

Os oes gennych symptomau’r COVID-19, byddwch yn cael gofal ar yr Uned o Dan Arweiniad Meddyg Ymgynghorol.

A allaf roi genedigaeth gartref o hyd?
Gallwch. Ar ddechrau’r achosion nid oeddem yn gallu cynnig genedigaethau gartref oherwydd gwasanaeth ambiwlans cyfyngedig a’r posibilrwydd o lai o fydwragedd.

Mae gwasanaethau ambiwlans yn rhedeg fel yr arfer felly gellir ail gychwyn gwasanaethau genedigaeth gartref.

Rwyf eisiau defnyddio pwll genedigaeth. A yw hyn yn bosibl?
Os oes arnoch eisiau defnyddio’r pwll yn ystod y cyfnod esgor, trafodwch hyn gyda’ch bydwraig cymuned yn eich Apwyntiad Cynllunio’r Geni (wythnos 34-36). Bydd yn gallu eich helpu i gynllunio i gefnogi eich dewis, eich cadw’n ddiogel a defnyddio’r pwll.

Beth sy'n digwydd os ydw i'n cael genedigaeth Cesaraidd?
Os ydych chi'n cael genedigaeth Cesaraidd wedi ei gynllunio, gallwch chi a'ch partner genedigaeth deithio gyda'ch gilydd i'r ysbyty. Bydd gofyn i chi fynd i'r ysbyty i baratoi ar gyfer yr enedigaeth Cesaraidd a bydd gofyn i'ch partner genedigaeth eistedd yn y car. Unwaith y byddwch yn barod am eich genedigaeth Cesaraidd, bydd aelod o staff yn ffonio eich partner a bydd yn cael ei dywys i'r theatr ar gyfer yr enedigaeth. Bydd eich partner yn cael aros am awr yn dilyn yr enedigaeth ac yna bydd gofyn iddo ef/hi fynd gartref.

Os ydych yn cael genedigaeth Cesaraidd heb ei gynllunio, fel arfer bydd eich partner genedigaeth yn cael ei annog i aros gyda chi. 

Beth sy'n digwydd os oes angen defnyddio gefel yn ystod yr enedigaeth?
Nid yw'r sefyllfa hon wedi newid ac oni bai ei bod yn achos brys eithafol gall eich partner aros gyda chi drwy gydol yr enedigaeth.

Gofal Ôl-enedigol

Os yw fy mabi a mi'n iach, a allaf i fynd gartref yn syth ar ôl yr enedigaeth?
Gallwch, rydym yn eich annog i aros yn yr ysbyty am gyn lleied o amser â phosib, er bydd eich babi angen ei archwilio cyn i chi adael. Gall hyn olygu aros am hyd at chwe awr.

Ydy ymwelwyr wedi eu hatal?
Do. Ar hyn o bryd, nid ydym yn caniatáu ymwelwyr ar y wardiau mamolaeth. Mae hyn yn cynnwys eich partner, eich plant a'ch teulu. 

Pan fyddwch yn barod i fynd adref, gall eich partner, neu aelod o'ch teulu, ddod i gwrdd â chi yn fynedfa'r ward mamolaeth i fynd â chi gartref.

A fydd fy mydwraig gymunedol yn ymweld â fi gartref ar ôl yr enedigaeth?
Bydd yr holl apwyntiadau gwirio ôl-enedigol yn cael eu cynnal dros y ffôn, gan gynnwys y gwiriad diwrnod cyntaf. Rhwng pump ac wyth niwrnod ar ôl yr enedigaeth, bydd eich bydwraig yn gofyn i chi ddod i'r clinig cymunedol fel eich bod yn gallu gwneud prawf sgrinio newydd-anedig (prawf gwaed).  Bydd eich babi'n cael ei bwyso hefyd. 

Os ydych yn hunan-ynysu neu'n meddwl bod gennych y firws, bydd yr apwyntiad hwn yn cael ei gynnal cyn gynted ag yr ydych yn rhoi'r gorau i ynysu. Bydd yr holl archwiliadau babi newydd-anedig yn cael eu gwneud cyn i chi adael yr ysbyty. Os yw ymweliad â'r cartref yn hanfodol, bydd hyn yn cael ei asesu'n unigol.

Pan fyddaf gartref gyda fy mabi, a all Nain neu Taid ymweld i ofalu am fy mhlant eraill?
Na. Rydym yn eich cynghori'n gadarn eich bod yn dilyn canllawiau'r Llywodraeth a pheidio cwrdd ag eraill, hyd yn oed teulu a ffrindiau.

Gallwch gadw mewn cysylltiad dros y cyfryngau cymdeithasol ond rydych yn rhoi eich hun, eich teulu a'ch cymuned mewn perygl os nad ydych yn dilyn y canllawiau.

Ble allaf i gael Gwybodaeth Gyffredinol am y COVID-19 yn ystod Beichiogrwydd?
Am wybodaeth gyffredinol a chyngor am y COVID-19 a beichiogrwydd, cliciwch ar y ddolen isod.  Mae'r safle hwn yn cael ei ddiweddaru'n rheolaidd, pryd bynnag y bydd unrhyw wybodaeth newydd i'w rhannu. COVID-19 a beichiogrwydd.

Gallwch gael mwy o wybodaeth ar ein Poster Beichiogrwydd.

Rhannu: