Gofal yr Henoed

27 Mawrth 2020

Oherwydd argyfwng COVID-19 a'r sefyllfa ddigynsail, mae'r rhan fwyaf o ymgynghoriadau cleifion allanol Gofal yr Henoed/ Meddygaeth Geriatreg wyneb wrth wyneb wedi dod i ben yn anffodus oni bai bod angen clinigol fel arall. Mae nifer o Feddygon Ymgynghorol Meddygaeth yr Henoed yn parhau i gynnig ymgynghoriadau clinig dros y ffôn fesul achos.

Mae Gofal Cleifion Mewnol y Wardiau Henoed yn y tri Ysbyty Cyffredinol Dosbarth ar draws Gogledd Cymru yn gwbl weithredol er bod ymweliadau wedi'u hatal. Yn yr un modd mae'r ysbytai cymunedol ar draws BIPBC hefyd yn gwbl weithredol. Fodd bynnag, efallai y bydd angen newidiadau i dderbyniadau i'r wardiau hyn yn y dyfodol yn dibynnu ar raddfa'r pandemig.

Mae Meddygon Ymgynghorol Gofal yr Henoed ar draws BIPBC yn darparu cyngor clinigol i feddygon teulu ar gleifion hŷn sydd gartref ac mewn cartrefi gofal os oes angen. Maent hefyd yn parhau i gymryd rhan yn y gwaith o reoli cleifion meddygol sy'n ddifrifol wael sy'n mynychu'r Adran Achosion Brys a'r rhai sydd angen eu derbyn i'r ysbyty. 

Mae gwybodaeth a chyngor ar y pandemig COVID-19, gan gynnwys gwybodaeth gan y GIG a Llywodraeth y DU ar gael ar wefan Cymdeithas Geriatreg Prydain.

Os oes arnoch angen mwy o wybodaeth, gallwch gysylltu ag ysgrifenyddion Adran Gofal yr Henoed yn eich ysbyty lleol trwy switsfwrdd yr ysbyty a fydd yn cymryd eich neges ac yn ei throsglwyddo i un o'r meddygon ymgynghorol. 

Rhannu: