Gwahardd Ymweld â'r Ysbyty

23 Ebrill 2020

Mae ymweld â holl ysbytai Gogledd Cymru wedi’i wahardd er mwyn helpu i atal rhag ymledu COVID-19.

Dim ond yn yr amgylchiadau canlynol y caniateir ymweld â chleifion nad ydynt wedi’u heintio â COVID-19:

  • Un rhiant neu warcheidwad ar gyfer cleifion mewnol paediatrig (Ward y Plant) a wardiau’r newydd-anedig;
  • Un ymwelydd ar y tro am gyfnod penodol ar gyfer cleifion sy’n derbyn gofal diwedd oes. Mae’n rhaid cael caniatâd prif nyrs y ward neu’r nyrs â chyfrifoldeb ymlaen llaw
  • Caniateir un partner geni o’r un cartref i gefnogi merched sy’n rhoi geni
  • Ar gyfer cleifion sydd â dementia neu anabledd dysgu, ble mae absenoldeb ymwelwyr yn achosi straen gormodol.  Bydd hyn yn ôl disgresiwn y Brif Nyrs neu'r Nyrs Mewn Gofal, yn dilyn asesiad risg a thrafodaethau â'u teulu / gofalwyr.

Efallai y bydd eithriadau eraill mewn amgylchiadau arbennig ar ddisgresiwn prif nyrs y ward/nyrsys â chyfrifoldeb neu reolwyr, yn unol â chyngor ein Tîm Rheoli Atal Heintiau.

Ni ddylai ymwelwyr a phartneriaid geni ddod i’r ysbyty os ydynt yn sâl neu’n dangos symptomau COVID-19, sef peswch parhaus newydd a thymheredd uchel.

Ni chaniateir unrhyw ymwelwyr sy’n feichiog, o dan 12 oed, neu’r rheiny a ystyrir eu bod mewn categori risg fawr.

Bydd caniatâd i ymweld ag unrhyw gleifion sy’n profi’n bositif am COVID-19 yn cael ei roi mewn amgylchiadau eithriadol yn unig, yn unol ag arweiniad ar y pandemig a chyngor gan ein tîm Rheoli Atal Heintiau. Ar gyfer cleifion sy’n bositif am COVID-19 sy'n derbyn gofal diwedd oes, ble bynnag y mae'n bosibl ac yn ddiogel gwneud hynny, gall anwyliaid ymweld i ffarwelio. Dylai caniatâd i ymweld gael ei gadarnhau, o flaen llaw, gan Brif Nyrs y Ward neu'r Nyrs Mewn Gofal. Os cytunir, caniateir un ymwelydd ar y tro am gyfnod cytunedig o amser. Bydd Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) yn cael ei ddarparu er mwyn gwarchod ymwelwyr, yn ogystal â chanllawiau gan staff am beth i'w ddisgwyl pan fyddwch yn ymweld â chlaf sydd wedi profi'n bositif am COVID-19.  

Dylai ymwelwyr gyda chyflwr iechyd isorweddol fod yn ymwybodol o'r peryglon eu hunain a thrafod y rhain gyda phrif nyrs y ward neu'r nyrs mewn gofal cyn ymweld.

Rhaid i bob ymwelydd gadw at y canllawiau pellhau cymdeithasol cyn belled ag y bo modd a rhaid iddynt gadw at ragofalon hylendid dwylo a rheoli heintiau wrth gyrraedd a gadael. Ni ddylai'r ymwelwyr ymweld ag unrhyw glaf neu gyfleuster ysbyty ar y ffordd.

Mae’r Bwrdd Iechyd hefyd yn annog teulu a ffrindiau partneriaid sydd o dan ein gofal i ystyried ffyrdd eraill o gadw mewn cysylltiad, gan gynnwys defnyddio WiFi am ddim yn ein hysbytai i ddefnyddio FaceTime neu i wneud galwadau fideo.

Gallwch hefyd gadw mewn cysylltiad gyda'ch ffrindiau neu berthnasau yn yr ysbyty drwy ddefnyddio'r gwasanaeth Llythyr at eich Anwyliaid.

Mae ein Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt Cleifion (PALS) yma i’ch helpu chi. Bydd ein Swyddogion PALS yn gwneud eu gorau i ddatrys problemau’n gyflym ac yn uniongyrchol gyda’r staff dan sylw. Os bydd gennych unrhyw ymholiad am cyfyngiadau ar ymweld neu bryder ynghylch ffrind neu berthynas sydd wedi’i dderbyn i’r ysbyty, cysylltwch â PALS (ar agor rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener ac eithrio gwyliau banc). Anfonwch e-bost at BCU.PALS@wales.nhs.uk, neu ffoniwch:

Dwyrain (Wrecsam a Sir y Fflint) – 01978 727 020

Canol (Conwy a Sir Ddinbych) – 01745 448 788 Est: 2736

Gorllewin (Gwynedd a Môn) – 03000 851 177

Rhannu: