Gohirio Triniaethau Cwestiynau Cyffredin

Mawrth 2020

Rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i ddechrau gohirio llawer o lawdriniaethau, triniaethau ac apwyntiadau cleifion allanol nad ydynt yn rhai brys, er mwyn canolbwyntio adnoddau ar ofalu am gynnydd disgwyliedig mewn cleifion COVID-19 y mae arnynt angen gofal yn yr ysbyty.

Gallwch gael atebion i lawer o gwestiynau cyffredin am effaith y penderfyniad hwn isod.

Sut ydw i'n gwybod a yw fy nhriniaeth wedi'i gohirio?

Byddwn yn cysylltu â phob claf y mae eu gofal, triniaeth neu apwyntiad disgwyliedig wedi'u gohirio. Hoffem roi sicrwydd i gleifion nad oes angen iddynt gysylltu â'r Bwrdd Iechyd er mwyn canfod p'un a yw eu triniaeth wedi'i gohirio.

Sut ydych yn penderfynu pa driniaethau i’w gohirio?

Bydd capasiti llawfeddygol ar draws Gogledd Cymru yn canolbwyntio ar gleifion sydd â'r angen mwyaf brys am ofal. Mae hyn yn golygu y bydd pobl sydd ag angen llawdriniaeth ar gyfer canser, gofal brys, a thriniaeth frys neu therapi parhaus, yn cael eu blaenoriaethu.

Yn ogystal, bydd cleifion sydd ag angen difrifol am ymyriadau'n cael eu blaenoriaethu gymaint â phosibl, gan ddibynnu ar gapasiti.

Byddwn yn parhau i edrych ar y capasiti sydd ar gael i ni, ac i asesu ein gallu'n barhaus i drin cynifer o gleifion â phosibl yn ddiogel.

Beth os bydd fy nghyflwr yn gwaethygu?

Yn y lle cyntaf, dylai cleifion gysylltu â'u meddyg teulu. Dim ond os yw'n achos meddygol brys y dylech ffonio 999. 

Rydym wrthi'n sefydlu gwasanaeth newydd er mwyn helpu cleifion y mae eu hapwyntiadau cleifion allanol wedi'u gohirio. Byddwn yn darparu rhagor o wybodaeth unwaith y caiff ei sefydlu.

Sut ydw i'n cael gwybod pa bryd fydd fy nhriniaeth wedi cael ei haildrefnu?

Byddwn yn cadw mewn cysylltiad â'r cleifion hynny y mae eu triniaethau wedi'u gohirio, ac yn rhoi diweddariad cyn gynted ag y bydd dyddiad newydd ar gael.

Pryd fyddaf yn cael gwybod p'un a yw fy nhriniaeth wedi'i gohirio?

Byddwn yn cysylltu â chleifion i roi gwybod iddynt am unrhyw newid i'w llawdriniaeth neu eu triniaeth ddisgwyliedig o ddydd Iau, 19 Mawrth ymlaen.

Pryd fyddaf yn cael gwybod am y dyddiad newydd?

Rydym yn asesu'r adnoddau sydd ar gael i ni'n gyson, ond yn ystod y cyfnod hwn, bydd angen i ni fod yn hyblyg er mwyn mynd i'r afael â'r heriau cynyddol sy'n codi o ganlyniad i COVID-19. Rydym yn gweithio hyd eithaf ein gallu er mwyn gwneud y mwyaf o'r capasiti sydd ar gael i ni.

Nid ydw i wedi cael unrhyw wybodaeth bod fy apwyntiad disgwyliedig wedi'i gohirio. Beth ddylwn i wneud?

Dylech barhau i ddod i'r apwyntiad, fel y trefnwyd. Byddwn yn cysylltu â phob claf y mae eu gofal, triniaeth neu apwyntiad disgwyliedig wedi'u gohirio.

Rydw i eisoes yn aros cryn amser am fy nhriniaeth, onid yw hynny'n cael ei ystyried?

Bydd hyd amser aros cleifion ers cael eu cyfeirio am eu triniaeth yn cael ei ystyried.

Gwyddom fod llawer o bobl yn disgwyl cael triniaeth neu archwiliad dros yr wythnosau sydd i ddod, ac mewn rhai achosion, maent eisoes wedi bod yn aros cryn amser. Mae'n wirioneddol ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra, gofid neu anghysur a allai gael eu hachosi gan y penderfyniad hwn. Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i flaenoriaethu cleifion sydd â'r angen mwyaf brys am ofal.

Rydw i'n poeni ac yn bryderus, i ble ddylwn i droi am gymorth?

Deallwn fod yr ansicrwydd presennol ynghylch achosion COVID-19 yn anodd ac yn gythryblus. Ond mae llawer o bethau y gallwch roi cynnig arnynt a allai helpu eich lles. 

Mae elusen iechyd meddwl Mind wedi cyhoeddi cyngor buddiol i'ch helpu i ymdopi.

Ewch i: https://www.mind.org.uk/information-support/coronavirus-and-your-wellbeing/

Mae llinell gymorth a gwefan C.A.L.L Cymru Gyfan, sy'n rhad ac am ddim ac yn gyfrinachol, yn cynnig cymorth emosiynol a gwybodaeth am iechyd meddwl, gan gynnwys rhestr gynhwysfawr o wasanaethau cymorth yn eich ardal leol a gwybodaeth am ffyrdd o fanteisio arnynt.

Gall unrhyw un sy'n poeni am ei iechyd meddwl ei hun neu iechyd meddwl perthynas neu ffrind fanteisio ar wefan Llinell Gymorth C.A.L.L. Ffoniwch  0800 132 737 (24 awr y dydd - 365 diwrnod o'r flwyddyn) neu Tecstiwch 'CALL' i 81066.

Wefan Llinell Gymorth C.A.L.L.: http://www.callhelpline.org.uk/defaultW.asp?

Rydw i'n derbyn triniaeth ar gyfer canser - a fydd hyn yn dod i ben?

Bydd hyn yn dibynnu ar y math o driniaeth yr ydych yn ei derbyn. Bydd y tîm sy'n gyfrifol am eich gofal yn cysylltu â chi'n uniongyrchol.  Nid oes angen i chi gysylltu â nhw.

Beth am fy meddyginiaeth? A fydd effaith arni?

Yn y lle cyntaf, ffoniwch eich fferyllydd lleol neu'ch meddyg teulu am gyngor. Mae'r gweithwyr gofal iechyd proffesiynol hyn yn gyfrifol am reoli meddyginiaethau.

Rydw i am wneud cwyn am hyn, beth mae angen i mi ei wneud?

Mae ein dulliau rheoli o ran gohirio triniaethau yn ystod achosion COVID-19 wedi'u seilio ar arweiniad gan gyrff cenedlaethol a Llywodraeth Cymru. Rydym yn deall ac yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra, gofid neu anghysur a allai gael eu hachosi gan y penderfyniadau hyn.

Os hoffech wneud cwyn, gallwch gael rhagor o arweiniad ar wefan y Bwrdd Iechyd.

 

Rhannu: