Neidio i'r prif gynnwy
Dilynwch ni ar:

Ein hymrwymiad i'w gael yn iawn i chi a'ch babi

Lansiwyd Cynllun Strategol Bwydo Babanod Betsi Cadwaladr ar Fawrth 25ain 2019

Nod Cynllun Strategol Bwydo Babanod Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yw hybu a chynorthwyo maeth optimaidd ar gyfer babanod a phlant bach a sicrhau bod teuluoedd yn cael cymorth i wneud dewisiadau doeth am fwydo a meithrin eu plentyn, gan arwain at welliannau i iechyd a lles. I weld y fersiwn rhyngweithiol, cliciwch yma. Fel arall, gallwch lawr lwytho fersiwn PDF drwy glicio yma.

Ffilmiau o'r lansiad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) hefyd yn cefnogi strategaeth Llywodraeth Cymru i hyrwyddo bwydo ar y fron ac yn cydnabod bod gan bob mam yr hawl i wneud penderfyniadau gwybodus ynglŷn â sut i fwydo a gofalu am ei babi. Polisi Bwydo ar y Fron BIPBC - Arweiniad i RieniGallwch ddarganfod mwy am yr hyn sy’n digwydd i gefnogi bwydo ar y fron yng Nghymru drwy fynd ar wefan Bwydo ar y Fron Llywodraeth Cymru.

Diweddariad gan Grŵp BIPBC Strategol Bwydo Babanod.

Mae dwy ­flynedd wedi mynd heibio ers i Strategaeth Bwydo Babanod BIPBC gael ei lansio, ac er gwaethaf yr heriau, mae cryn gynnydd wedi cael ei wneud i wella ein hymagwedd tuag at iechyd a lles ein babanod a'n plant bach yma yng Ngogledd Cymru.

Mae'r ­flwyddyn diwethaf wedi bod yn arbennig o anodd i lawer o bobl, ond mae'n amlwg bod bwydo babanod wedi parhau i fod yn flaenoriaeth, ac mae llawer o fentrau'n dal i gael eu datblygu.

Gweler yn y linc isod, ychydig o enghreifftiau o'r cynnydd sydd wedi cael ei wneud yn ystod y ddwy flynedd diwethaf.  Papur briffio Grwp Strategol Bwydo Babanod

Menter Cyfeillgar i Fabanod UNICEF

Mae Menter Cyfeillgar i Fabanod UNICEF yn cael ei gydnabod yn fyd-eang fel y safonau arfer gorau ar gyfer gofal mamolaeth a chymuned.

Mae BIPBC wedi ymrwymo i gyflawni a chynnal achrediad gyda Menter Cyfeillgar i Fabanod UNICEF am yr holl wasanaethau mamolaeth cymuned ac ysbyty ac mae wrthi'n gweithio tuag at gyrraedd y targed hwn:
 
  • Mae gwasanaethau mamolaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i gyd wedi'u hachredu'n llawn gydag UNICEF
  • Mae cwrs Baglor Bydwreigiaeth Prifysgol Bangor wedi'i achredu ag UNICEF
  • Mae timau Ymwelwyr Iechyd BIPBC i gyd wedi'u hachredu'n llawn ag UNICEF
  • Mae 3 uned newyddenedigol BIPBC wedi ymrwymo i gyflawni achrediad UNICEF

Gallwch ddarganfod mwy am bwysigrwydd bwydo ar y fron a'r Fenter Cyfeillgar i Fabanod ar Gofal Cyfeillgar i Fabanod UNICEF - arweiniad irieni.