Offthalmoleg

Mae'r rhan fwyaf o'n 88 practis optometreg wedi ail agor ac maent yn blaenoriaethu apwyntiadau cleifion ac yn ceisio dychwelyd at apwyntiadau arferol yn ystod mis Medi ble y bydd ymbellhau cymdeithasol yn caniatáu hynny.

Ble nad yw practis wedi gallu ail agor, maent yn gallu eich cynghori ar ddarpariaeth amgen drwy Wasanaethau Gofal y Llygaid Cymru. Mae bob practis yn cynnig cyngor dros y ffôn ac yn trefnu apwyntiadau wyneb yn wyneb ble bo angen.

Mae gwasanaethau y llygaid canlynol wedi parhau i gael eu cynnal drwy gydol y pandemig, fodd bynnag mae'r ffordd y maent yn gweithredu wedi'i addasu i gynnwys rheoliadau ymbellhau cymdeithasol:

Offthalmoleg / Clinigau Brys y Llygaid yn Ysbyty Gwynedd, Ysbyty Abergele ac Ysbyty Maelor Wrecsam.

Mae pigiadau IVT ar gyfer cyflyrau megis AMDgwlyb yn parhau ar y tri safle.

Mae triniaethau ar gyfer cyflyrau brys all fod yn gofyn am lawdriniaeth megis datgysylltiad retinol yn parhau.

Mae'r gwasanaethau canlynol yn gweithredu gyda llai o gapasiti yn ein tri ysbyty:

  • Rhestr Llawfeddygaeth Cataract

Ail ddechreuwyd llawfeddygaeth cataract yn ystod mis Awst ac rydym wedi adolygu a blaenoriaethu'r rhestr aros yn glinigol i ail ddechrau rhestrau llawfeddygol yn Ysbyty Gwynedd, Ysbyty Abergele ac Ysbyty Maelor Wrecsam bob wythnos.

Rydym yn gweithio i ail sefydlu ein canolfannau diagnosteg a thriniaeth offthalmoleg cymuned i gefnogi monitro cleifion sydd â glawcoma yn barhaus. Fodd bynnag nid yw'r rhain ar agor ar hyn o bryd felly rydym yn adolygu cleifion sydd mewn perygl uchel drwy glinigau dros y ffôn ac wyneb wrth wyneb ar ein tri phrif ysbyty, gyda chefnogaeth ychwanegol yn cael ei ddarparu ar gyfer diagnosteg gyfredol gan chwe phractis optometreg gofal cychwynnol. Ar ôl i feddyg ymgynghorol adolygu eich cofnodion efallai y cewch eich cyfeirio am archwiliad y llygaid yn y practis hwn neu efallai y gofynnir i chi fynd i ysbyty i gael adolygiad wyneb wrth wyneb.

Rydym yn parhau i adolygu cofnodion cleifion a chynnig apwyntiadau rhith ac wyneb wrth wyneb ar gyfer y rhai sydd â'r angen clinigol fwyaf yn ein tri ysbyty.

Rhannu: