Gwahardd Ymweld â'r Ysbyty

Diweddarwyd 4 Medi 2020

Mae'r rheolau o ran ymweliadau ysbyty yn ystod yr achosion o COVID-19 wedi cael eu diweddaru.

Gellir hwyluso ymweliadau, gyda chytundeb gan y brif nyrs ward / nyrs gyfrifol / nyrs mewn gofal fel a ganlyn; cyn belled nad oes gan ymwelwyr symptomau o COVID-19 neu os ydynt wedi gwella o COVID-19 a heb fod yn ymwybodol eu bod wedi cael cysylltiad â rhywun sydd â COVID-19 yn ystod y 14 diwrnod diwethaf:

O fewn gwasanaethau a mannau lle nad oes COVID-19:

  • Un rhiant, gwarcheidwad, neu ofalwr wrth erchwyn gwely ar y tro i gleifion mewnol paediatrig a’r newydd-anedig.
  • Cleifion sydd yn eu dyddiau olaf eu bywyd- gallant gael hyd at ddau ymwelydd ar y tro, am gyfnod penodol o amser, sy'n byw yn yr un tŷ neu'n rhan o dŷ estynedig.  Os nad ydynt yn byw yn yr un tŷ neu ddim yn rhan o dŷ estynedig dylent ymweld wrth erchwyn gwely ar wahân a chadw pellter cymdeithasol y tu allan i'r ardal glinigol.
  • Partner geni i ferched sy'n esgor, yn ddelfrydol sy’n dod o'r un tŷ neu'n rhan o dŷ estynedig.
  • Yn gyffredinol, un ymwelydd ar y tro i gleifion ag anghenion iechyd meddwl, anabledd dysgu neu nam gwybyddol, lle byddai diffyg ymweld yn achosi trallod neu os yw'n angenrheidiol fel newid rhesymol i gefnogi mynediad at ymyriad neu asesiad iechyd.  Fodd bynnag bydd nifer ac amledd yr ymwelwyr yn cael ei ystyried ar sail unigol yng ngoleuni anghenion y claf/defnyddiwr gwasanaeth, cynllun gofal ac mewn ymgynghoriad â'u staff cefnogi neu ofalwr.
  • Gall plant a phobl ifanc ymweld â rhiant/ gwarcheidwad / gofalwr neu frawd/chwaer mewn lleoliad gofal iechyd a dylent fynd gydag oedolyn priodol.
  • Pobl â chyflyrau tymor hir sydd angen arhosiad hirach yn y lleoliad gofal iechyd neu bobl ag anghenion gofal a lles penodol y mae'r ymwelydd/gofalwr yn cyfrannu'n weithredol ato, er enghraifft, bwydo, cefnogi anghenion cyfathrebu a chefnogi adferiad. 

Gall cleifion COVID-19 diwedd oes gael ymwelwyr yn ystod eu dyddiau olaf eu bywyd, os ydynt yn cael caniatad o flaen llaw gan y prif nyrs ward / nyrs gyfrifol / nyrs mewn gofal.  Gall hyn fod hyd at ddau ymwelydd, un wrth erchwyn gwely ar y tro, ar gyfer cyfnod penodol o amser, yn ddelfrydol sy’n dod o'r un tŷ neu'n rhan o dŷ estynedig.

Mae'n bwysig bod yr holl ymwelwyr yn cael cytundeb gan y prif nyrs ward / nyrs gyfrifol / nyrs mewn gofal cyn teithio ar gyfer pob ymweliad.  Efallai na fydd yn bosibl i ymwelwyr weld y rhai sy'n annwyl iddynt bob dydd ac ni ddylid cymryd bod cytundeb am un ymweliad yn golygu cytundeb am fwy o ymweliadau.

Dylai ymwelwyr gyda chyflwr iechyd isorweddol fod yn ymwybodol o'r peryglon eu hunain a thrafod y rhain gyda phrif nyrs y ward neu'r nyrs mewn gofal cyn ymweld.

Rhaid i bob ymwelydd:

  • Wisgo masg neu orchudd wyneb
  • Cadw at y canllawiau pellhau cymdeithasol cyn belled ag y bo modd
  • Cadw at ragofalon hylendid dwylo a rheoli heintiau wrth gyrraedd a gadael

Ni ddylai ymwelwyr ymweld ag unrhyw glaf neu gyfleuster ysbyty arall ar y ffordd.

Mae’r Bwrdd Iechyd hefyd yn annog teulu a ffrindiau partneriaid sydd o dan ein gofal i ystyried ffyrdd eraill o gadw mewn cysylltiad, gan gynnwys defnyddio WiFi am ddim yn ein hysbytai i ddefnyddio FaceTime neu i wneud galwadau fideo.

Gallwch hefyd gadw mewn cysylltiad gyda'ch ffrindiau neu berthnasau yn yr ysbyty drwy ddefnyddio'r gwasanaeth Llythyr at eich Anwyliaid.

Mae ein Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt Cleifion (PALS) yma i’ch helpu chi. Bydd ein Swyddogion PALS yn gwneud eu gorau i ddatrys problemau’n gyflym ac yn uniongyrchol gyda’r staff dan sylw. Os bydd gennych unrhyw ymholiad am cyfyngiadau ar ymweld neu bryder ynghylch ffrind neu berthynas sydd wedi’i dderbyn i’r ysbyty, cysylltwch â PALS (ar agor rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener ac eithrio gwyliau banc).

Rhannu: