Cyngor Iechyd Cymuned

Mae yna adegau pan fyddwn ni angen cymorth i siarad am bryderon/cwynion os ydym – yn gleifion, yn ofalwyr, yn berthnasau  - ac yn teimlo ein bod wedi cael cam gan ein bwrdd iechyd lleol neu’r gwasanaeth gofal cymdeithasol. Mae'n gallu bod yn anodd gwybod at bwy neu ble i droi neu beth i’w wneud. Efallai, nad ydym bob amser yn teimlo’n ddigon hyderus i gysylltu â’r awdurdod iechyd lleol neu’r ysbyty; gwybod pwy i gysylltu â nhw; gofyn y cwestiynau cywir neu beth yn union rydym eisiau ei ddweud neu sut i’w ddweud.

Mae ein Gwasanaeth Eiriolaeth yn gallu helpu i ddod â’r pryderon/cwynion hynny i sylw drwy ddarparu gwasanaeth rhad ac am ddim, annibynnol, cyfrinachol, nad yw’n gyfreithiol ac sy’n cael ei arwain gan y cwsmer. Rydym yn gallu helpu cleifion neu eu cynrychiolydd i wneud cwyn o dan Weithdrefn Gwynion y GIG.

Mae ein staff eiriolaeth yn gymwys ac yn ymroddedig i brif egwyddorion annibyniaeth, cyfrinachedd, buddiannau gorau a galluogi.  Mae’r holl wasanaethau yn cael eu cynnal mewn modd cyfeillgar a phroffesiynol a’r nod yw datrys materion yn foddhaol, ond hefyd annog y bwrdd iechyd i ddysgu o’r profiadau a gaiff eu rhannu ac i wella ei wasanaethau.

Rôl yr Eiriolydd a’r Ystod o Wasanaethau

  • Esbonio, arwain a chefnogi drwy gydol y Weithdrefn Gwynion.
  • Cynnig gwybodaeth ar yr opsiynau sydd ar gael.
  •  Cynorthwyo gyda gohebiaeth.
  •  Cynnig cefnogaeth mewn cyfarfodydd.
  •  Esbonio sut i gael mynediad i gofnodion iechyd.
  •  Gweithredu dim ond gyda chaniatâd.

Bydd lefel y gefnogaeth yn cael ei theilwra yn ôl anghenion yr unigolyn.

Os ydych yn credu y gallem eich helpu chi cysylltwch â’r swyddfa yn Wrecsam neu ym Mangor ar y ffôn neu ar e-bost.

Rhannu: