Neidio i'r prif gynnwy

Clefyd Parkinson

Yn anffodus, oherwydd yr achosion o COVID-19 rydym yn dal yn gorfod gohirio’r rhan fwyaf o apwyntiadau rheolaidd wyneb wrth wyneb hyd y gellir rhagweld, er hynny rydym yn ymdrechu i adolygu pobl dros y ffôn yn lle gwneud hynny wyneb wrth wyneb lle bo’n briodol.

Rydym yn gobeithio os yw nifer yr achosion o COVID-19 yn aros yn isel, y byddwn mewn sefyllfa i ailddechrau apwyntiadau wyneb wrth wyneb yn ddiogel ar gyfer rhai pobl sydd â Parkinson’s yn y dyfodol agos, er hynny bydd yr amseroedd aros ar gyfer apwyntiadau yn debygol o fod yn hirach nag oeddent yn flaenorol gan fod angen i ni leihau faint o bobl sy’n dod i mewn i bob clinig er mwyn cydymffurfio â’r rheolau cadw pellter cymdeithasol yn ein mannau cyffredin. 

Rydym yn deall bod hyn yn gallu bod yn rhwystredig ond rydym yn gobeithio eich bod yn gwerthfawrogi nad oes modd osgoi hyn gyda’r sefyllfa bresennol. Byddwn yn trefnu apwyntiad arall i chi unwaith byddwn mewn sefyllfa i wneud hynny wrth gwrs, ond ar hyn o bryd nid ydym yn sicr pryd fydd hynny.

Yn y cyfamser, petai gennych unrhyw gwestiynau brys neu bryderon am eich cyflwr, cysylltwch â’ch ymarferydd neu’ch nyrs arbenigol Parkinson’s lleol yn gyntaf. Fel arall, bydd eich Meddyg Teulu yn gallu cysylltu â’r tîm Parkinson’s lleol os bydd angen adolygiad brys arnoch.

Mae canllawiau ar gyfer pobl sy'n byw gyda Chlefyd Parkinson a allai gael eu heffeithio gan COVID-19 hefyd ar gael ar wefan Parkinson's UK.

Rhannu: