Neidio i'r prif gynnwy

Llawfeddygaeth/triniaeth ddewisol

Wrth i ni flaenoriaethu a darparu triniaethau angenrheidiol, efallai y cewch gynnig apwyntiad y tu allan i'ch ardal. Gofynnwn am eich cefnogaeth wrth i ni geisio rheoli'r pwysau cynyddol sy'n ymwneud â'r gaeaf a covid, yn ogystal â pharhau i gynnal darpariaeth llawdriniaeth brys.

Os ydych chi'n cael llawfeddygaeth/triniaeth ddewisol yn un o'n hysbytai, byddwch yn cael prawf COVID-19 ac yna bydd gofyn i chi hunan ynysu cyn i chi gael eich derbyn i'r ysbyty. Bydd cyfnod yr ynysu'n benodol i'ch cyflwr neu eich llawdriniaeth ac felly gall fod yn wahanol o un claf i'r llall.

Gofynnwn i chi ddilyn bob canllaw a roddir i chi'n ofalus, er mwyn cadw ein cleifion mor ddiogel â phosibl, a'n staff a fydd yn eich trin.

Cysylltir â'r bob claf sy'n mynychu'r ysbyty dros y ffôn o leiaf 1 diwrnod cyn iddynt ddod i’r ysbyty a byddwn yn gofyn y cwestiynau sgrinio canlynol:

  1. Ydych chi wedi bod â gwres yn 48 awr ddiwethaf (dros 37.8°C)?
  2. A oes gennych chi beswch newydd, parhaus
  3. Ydych chi wedi colli neu a yw eich synnwyr o arogl neu flas wedi newid?
  4. Ydych chi'n aros am ganlyniadau prawf COVID-19?
  5. Ydych chi'n byw gyda rhywun sydd wedi bod â’r symptomau uchod yn y 14 diwrnod diwethaf neu wedi cael canlyniad prawf COVID-19 positif?

Bydd hyn yn caniatáu i ni asesu p'un a ddylai eich apwyntiad neu driniaeth barhau. Os ydych yn cael unrhyw un o'r uchod cyn eich apwyntiad neu driniaeth, yna cysylltwch â'r adran fel y gallwn drafod hyn gyda chi.

Os oes newid yn eich cyflwr clinigol cyffredinol cysylltwch â'ch swyddfa trefnu apwyntiadau neu cysylltwch â'r rhifau ffôn canlynol.

Os oes gennych symptom sy'n eich poeni, ac yn meddwl efallai mai canser ydyw, cysylltwch â'ch Meddyg Teulu ar unwaith.  Os oes gofyn i chi fynd i'r ysbyty am archwiliad pellach neu am driniaeth os ydych wedi cael diagnosis o ganser, mae'n bwysig eich bod yn mynychu.

Mae gan yr adran ganser isod rai cwestiynau cyffredin defnyddiol i'ch helpu chi

Os yw eich cyflwr yn benodol i iechyd merched, mae adran isod i'ch helpu chi.

O ran Cleifion Allanol, mae rhai gwasanaethau wedi'u hadleoli i safleoedd eraill lle credwn y bydd y risg yn is i chi. Rydym yn parhau i ofyn i gleifion ddod i apwyntiadau Cleifion Allanol wyneb yn wyneb pan fo'n angenrheidiol yn glinigol i wneud hynny a lle gellir ei wneud yn ddiogel. 

 Efallai y cewch hefyd eich gwahodd i fynychu ‘Clinig Rhithiol’ un ai dros fideo neu’r ffôn. Mae hyn yn caniatáu i chi gael eich gweld mewn amgylchedd diogel ac yna bydd y clinigwr yn gwneud penderfyniad ynghylch a oes angen i chi ddod i apwyntiad wyneb yn wyneb ai peidio neu eich anfon yn uniongyrchol am brawf penodol.

Wrth gysylltu â chi bydd ein staff bob amser yn mynd trwy gwestiynau diogelwch i sicrhau eich hunaniaeth ac ni fyddant byth yn gofyn am unrhyw fath o fanylion banc neu daliad, gan fod y GIG yn wasanaeth rhad ac am ddim.

Os cewch eich gwahodd i unrhyw un o'r apwyntiadau hyn, mae'n bwysig eich bod yn mynd iddynt. Os na allwch fynd i’r apwyntiad, gofynnwn ichi roi gwybod i'r ysbyty cyn gynted â phosibl fel y gellir cynnig yr apwyntiad i rywun arall. 

I ganiatáu i ni gadw at reolau ymbellhau cymdeithasol, peidiwch â dod i'r clinig nes 5 munud cyn amser eich apwyntiad oni eich bod wedi cael gwybod fel arall.

Er mwyn cadw cleifion a staff yn ddiogel mae'n bwysig cydymffurfio â’r rheolau ymbellhau cymdeithasol.  Os bydd rhaid i chi ddod i'r ysbyty, gofynnwn ichi fynychu ar eich pen eich hun ble bo'n bosibl oni bai ei fod yn angenrheidiol i ofalwr ddod gyda chi. 

Os oes gennych chi ymholiad penodol ynghylch pa mor hir y byddwch yn aros, cysylltwch â'r rhifau a restrir uchod gan na fydd eich Meddyg Teulu'n gallu rhoi'r manylion hynny i chi.

Os nad oes arnoch angen eich triniaeth mwyach, wedi cael eich trin yn rhywle arall neu os yw'r mater hwn wedi'i ddatrys, yna cysylltwch â ni fel y gallwn ddefnyddio'ch apwyntiad ar gyfer claf arall sy'n aros.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, defnyddiwch y wybodaeth a ddarperir ar eich llythyr (au) apwyntiad i gysylltu â'r gwasanaeth perthnasol. Os nad oes gennych fynediad at y wybodaeth hon, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion (PALS)  a fydd yn gallu eich helpu chi.

Gweler isod restr o nifer o wasanaethau, sy'n cael eu diweddaru'n rheolaidd ac sy'n benodol i'r arbenigedd hwnnw, a fydd yn darparu mwy o wybodaeth i chi.  Cliciwch ar wasanaeth isod i wirio’r wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau.

Rhannu: