Neidio i'r prif gynnwy

Cleifion Allanol

Mae’r pandemig COVID-19 wedi cael effaith sylweddol ar ein gwasanaethau ar draws Gogledd Cymru ac o ganlyniad, rydym wedi gorfod gohirio nifer sylweddol o apwyntiadau cleifion allanol. 

Mae COVID-19 yn parhau i gylchredeg yn ein cymuned ac rydym yn parhau i ddilyn canllawiau atal haint llym yn ein hysbytai. 

I gadw at y canllawiau pellhau cymdeithasol, rydym wedi addasu ein clinigau, sy’n golygu ein bod yn gweld llai o gleifion ym mhob sesiwn i’n galluogi ni i gadw pobl mor ddiogel â phosibl.  Gall y newidiadau hyn arwain at arhosiad hirach cyn i chi dderbyn apwyntiad.  Ymddiheurwn am yr oedi ac rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd yn ystod yr amser hwn.

Mae’r ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau cleifion allanol yn newid.  Yn dibynnu ar anghenion personol ein cleifion, yn lle ymweld â’r ysbyty, mae’n bosibl byddwn yn cynnig apwyntiad rhithwir i chi gyda chlinigwr.

Os byddwch yn cael cynnig apwyntiad wyneb yn wyneb, byddwn yn sicrhau eich bod yn cael eich gweld mewn lleoliad clinigol diogel. 

Rydym ar hyn o bryd yn y broses o gysylltu â’n holl gleifion sydd wedi bod yn aros am apwyntiad cyntaf fel claf allanol sydd wedi’i oedi oherwydd y pandemig COVID-19. 

Ar hyn o bryd mae 25,000 o gleifion ar ein rhestr aros sydd wedi bod yn aros dros flwyddyn am apwyntiad cyntaf; bydd y cleifion hyn yn derbyn llythyr a holiadur drwy’r post.  Bydd yr holiadur yn ein helpu i ddeall a yw amgylchiadau claf wedi newid ac os ydynt yn parhau i fod angen eu hapwyntiad, bydd hyn yn gwneud yn siŵr bod ein rhestrau aros yn gywir ac yn ein caniatáu i weld y cleifion sydd eisiau ac angen cael eu gweld. 

Byddwn yn annog bob claf sy’n derbyn llythyr ynghylch eu hapwyntiad i gwblhau’r holiadur a’i ddychwelyd cyn gynted â phosibl. 

Os ydych yn ymateb gan ddweud yr hoffech aros ar y rhestr aros a’ch bod wedi dewis derbyn negeseuon SMS gennym ni, byddwch yn derbyn neges destun i gadarnhau.  Byddwch yn cael cynnig apwyntiad yn unol â blaenoriaeth glinigol ac amser aros, ond oherwydd y nifer o bobl sy’n aros, mae’n bosibl na fyddwch yn clywed gennym yn syth. 

Os ydych eisoes wedi cael eich apwyntiad cyntaf a’ch bod nawr yn aros am apwyntiad dilynol, gallwn eich sicrhau y byddwch yn cael eich gweld yn unol â blaenoriaeth glinigol ac amser aros.  Ymddiheurwn yn fawr am yr oedi yr ydych wedi’i brofi ac rydym yn gwneud ein gorau i ddelio gyda phob claf ar ein rhestrau aros.

Os oes gennych unrhyw bryderon, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion ar BCU.PALS@wales.nhs.uk neu 03000851234.

Rhannu: