Gwahardd Ymweld â'r Ysbyty

Diweddarwyd 30 Tachwedd 2020

Diweddarwyd y rheolau o ran ymweld ag ysbytai yn ystod yr achosion o COVID-19, yn dilyn y canllawiau a roddir gan Lywodraeth Cymru, ar 30 Tachwedd.

Mae ymweld ag ysbytai ar draws Cymru yn parhau i fod yn gyfyngedig.  Mae hyn er mwyn amddiffyn iechyd a diogelwch ein staff, cleifion a defnyddwyr gwasanaeth, a pharhau i gefnogi'r mesurau cadw pellter cymdeithasol ym mhob safle'r bwrdd iechyd. 

 

Dylid cytuno ar ymweliadau gyda phwrpas clir, wedi'i selio ar les pennaf y claf neu ddefnyddiwr gwasanaeth, yn ogystal â lles yr ymwelydd.

Gellir hwyluso ymweliadau, gyda chytundeb gan y prif nyrs/nyrs mewn gofal, fel a ganlyn; cyn belled nad oes gan ymwelwyr unrhyw symptomau o COVID-19 neu os ydynt wedi gwella o COVID-19 ac yn gwybod nad ydynt wedi cael eu hamlygu i rywun sydd â COVID-19 yn ystod y 14 diwrnod diwethaf.

 

Mewn ardaloedd a gwasanaethau nad ydynt yn rhai COVID-19:

 

 • Un rhiant, gwarcheidwad neu ofalwr ar ochr y gwely ar y tro ar gyfer cleifion mewnol paediatrig a'r newydd-anedig.
 • Cleifion sydd yn nyddiau olaf eu bywyd - gall hyn fod hyd at ddau ymwelydd ar y tro am gyfnod penodol, o'r un tŷ neu’n rhan o’r un cartref estynedig.  Os nad ydynt yn dod o’r un tŷ neu os nad ydynt yn rhan o gartref estynedig, dylent ymweld â’r gwely ar wahân a chadw pellter y tu allan i’r ardal glinigol.
 • Cynorthwyydd cymorth hanfodol ac un partner geni i ferched sydd yng ngham gweithredol yr esgor, yn ddelfrydol sydd o'r un tŷ neu’n rhan o’r un cartref estynedig. 
 • Yn gyffredinol, un ymwelydd ar y tro ar gyfer claf ag anghenion iechyd meddwl, dementia, anabledd dysgu neu nam gwybyddol, lle byddai peidio â  chael ymweliadau yn achosi gofid, neu ei fod yn ofynnol fel addasiad rhesymol i gefnogi mynediad at asesiad neu ymyriad iechyd.  Fodd bynnag, dylid ystyried nifer ac amlder yr ymwelwyr fesul achos unigol yn dibynnu ar anghenion y claf/defnyddiwr gwasanaeth, y cynllun gofal ac mewn ymgynghoriad â’i staff cymorth neu ei ofalwr.
 • Gall plant a phobl ifanc ymweld â rhiant, gwarcheidwad, gofalwr neu frawd neu chwaer mewn lleoliad gofal iechyd a dylent fod yng nghwmni un oedolyn priodol.
 • Pobl sydd â chyflyrau hirdymor sy’n gorfod aros am gyfnodau hirach mewn lleoliad gofal iechyd neu bobl sydd ag anghenion gofal a lles penodol y mae’r ymwelydd/gofalwr yn cyfrannu’n weithredol atynt, er enghraifft, bwydo, cefnogi anghenion cyfathrebu a chefnogi adsefydlu. Efallai y bydd iechyd a lles y cleifion hyn yn elwa o weld ymwelwyr priodol, gan fod eu cyfnod aros yn ymestyn am wythnosau lawer.  Dylid cofnodi hyn yn eu cynllun gofal.   

 

Mewn ardaloedd lle mae achos o COVID-19 wedi'i gadarnhau neu ardaloedd heintus posibl:

 

 • Gall cleifion COVID-19 sydd ar ddiwedd eu hoes gael ymwelwyr yn ystod eu dyddiau olaf, os ceir caniatâd o flaen llaw gan y prif nyrs/nyrs mewn gofal.  Gall hyn gynnwys hyd at ddau ymwelydd, un ar y tro wrth ymyl y gwely am gyfnod penodol o amser, yn ddelfrydol sydd o’r un tŷ neu’n rhan o’r un cartref estynedig.
 • Dylai pobl a oedd gynt yn gwarchod eu hunain neu sydd fel arall mewn mwy o berygl yn sgil y firws osgoi ymweliadau ysbyty lle bynnag y bo modd.  Os bernir bod ymweliad ysbyty yn hanfodol, er enghraifft i ymweld ag un annwyl yn nyddiau olaf ei fywyd, dylai ysbytai ddarparu masgiau meddygol. Rhaid i bob ymwelydd a ganiateir ddilyn rhagofalon hylendid dwylo a rheoli heintiau wrth gyrraedd a gadael yr ardal. 

 

Mynediad ar gyfer ymweld i bartneriaid ac ymwelwyr merched beichiog yng ngwasanaethau mamolaeth a gwasanaethau i'r newydd-anedig Cymru:

 

 • Un partner geni/unigolyn ag enwebir i roi cefnogaeth i ferch sy'n dod am sganiau uwchsain Asesiad Beichiogrwydd Cynnar a Meddygaeth y Ffetws.
 • Un partner geni ar gyfer merched sydd yng ngham gweithredol yr esgor, yn ddelfrydol sy'n dod o'r un tŷ neu'n rhan o'r un cartref estynedig.
 • Un partner geni/unigolyn ag enwebir i roi cefnogaeth i ferched sy'n dod am sgan dyddio-beichiogrwydd cynnar (11 wythnos + 2 ddiwrnod - 14 wythnos + 1 diwrnod o'r cyfnod cario).
 • Un partner geni/unigolyn ag enwebir i roi cefnogaeth i ferched sy'n dod am sgan anomaledd y ffetws (18-20 wythnos o'r cyfnod cario).

 

Bydd y Gyfarwyddiaeth Merched yn adolygu'r sefyllfa i ymestyn ymweliadau yn fisol.  Fel y mae, mae'r angen parhaus i gadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol a chyffredinolrwydd y firws o fewn cymunedau ar draws Gogledd Cymru yn golygu na allwn godi'r cyfyngiadau ar ymweld yn ddiogel o fewn y gwasanaethau mamolaeth. 

 

Mynediad i ymwelwyr ar gyfer gwasanaethau i'r newydd-anedig:

 • Gall y ddau riant fod yn bartneriaid yng ngofal eu babi. 
 • Ni chaniateir ymwelwyr eraill yn yr Unedau i'r Newydd-anedig, yn cynnwys brodyr a chwiorydd. 
 • Gofynnir i rieni fynychu'r uned un ar y tro er mwyn helpu i gadw at y mesurau cadw pellter cymdeithasol. 
 • Ni chaniateir i unrhyw rieni sydd wedi cael symptomau o COVID-19 neu sydd wedi cael prawf positif am COVID-19 ymweld ac mae gofyn iddynt ddilyn y canllawiau cwarantin.
 • Mewn achosion o brofedigaeth/terfynu gofal dwys, rhoddir arferion diogel ar waith i ganiatáu i'r teulu fod gyda'i gilydd.

 

Mae'n bwysig fod pob ymwelydd yn cael cytundeb gan y prif nyrs/nyrs mewn gofal cyn teithio ar gyfer pob ymweliad.  Efallai na fydd yn bosibl i ymwelwyr weld y rhai sy'n annwyl iddynt bob dydd ac ni ddylid cymryd bod cytundeb am un ymweliad yn golygu cytundeb am fwy o ymweliadau.  

Dylai ymwelwyr gyda chyflwr iechyd gwaelodol fod yn ymwybodol o'r peryglon i'w hunain a thrafod y rhain gyda'r prif nyrs/nyrs mewn gofal cyn ymweld.

 

Rhaid i bob ymwelydd:

 • Wisgo masg neu orchudd wyneb
 • Cadw at y canllawiau cadw pellter cymdeithasol cyn belled ag y bo modd
 • Cadw at ragofalon hylendid dwylo a rheoli heintiau llym wrth gyrraedd a gadael

Ni ddylai ymwelwyr ymweld ag unrhyw glaf neu gyfleuster ysbyty arall ar y ffordd.

Mae’r Bwrdd Iechyd hefyd yn annog teulu a ffrindiau cleifion sydd o dan ein gofal i ystyried ffyrdd eraill o gadw mewn cysylltiad, gan gynnwys defnyddio WiFi am ddim yn ein hysbytai i ddefnyddio FaceTime neu i wneud galwadau fideo.

Gallwch hefyd gadw mewn cysylltiad gyda'ch ffrindiau neu berthnasau yn yr ysbyty drwy ddefnyddio'r gwasanaeth Llythyr at eich Anwyliaid.

 

Mae ein Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion (PALS)  yma i'ch helpu chi.   Bydd ein Swyddogion PALS yn gwneud eu gorau i ddatrys problemau’n gyflym ac yn uniongyrchol gyda’r staff dan sylw.  Os bydd gennych unrhyw ymholiad am y cyfyngiadau ar ymweld neu bryder ynghylch ffrind neu berthynas sydd wedi’i dderbyn i’r ysbyty, cysylltwch â PALS (9am tan 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener ac eithrio gwyliau banc).

Rhannu: