Neidio i'r prif gynnwy

Digwyddiadau COVID-19 Nosocomiaidd

Dysgu o heintiadau COVID-19 a gafwyd mewn ysbytai yng Nghymru

Mae pandemig COVID-19 wedi cael effaith sylweddol ar iechyd y boblogaeth a systemau gofal iechyd ledled y byd. Fe wnaeth GIG Cymru addasu a newid ei ffocws gweithredol yn gyflym i leihau niwed cymaint â phosibl. Gweithiodd staff y GIG yn ddiflino i gynnal gwasanaethau gofal iechyd ar gyfer y rhai mwyaf anghenus. Fodd bynnag, roedd COVID-19 yn haint newydd ac anrhagweladwy a oedd yn ei gwneud yn anodd iawn ei reoli.

Oherwydd maint a difrifoldeb y pandemig, roedd yn anochel y byddai cleifion yr oedd angen gofal arnynt mewn ysbytai a lleoliadau cleifion mewnol eraill yn wynebu risg uwch o ddal COVID-19. Roedd rheoli lledaeniad COVID-19 mewn lleoliadau gofal iechyd yn heriol, yn enwedig pan oedd nifer yr achosion mor uchel yn y gymuned, ac mewn ysbytai, roedd lefelau uwch o gleifion difrifol wael, arhosiadau hwy a mwy o bobl mewn gwelyau ysbytai.

Mae natur y pandemig wedi golygu bod niferoedd uchel o ddigwyddiadau diogelwch cleifion o COVID-19 nosocomiaidd (a gafwyd yn yr ysbyty) wedi’u cofnodi, sydd wedi effeithio ar tua 18,000 o ddefnyddwyr gwasanaeth/teuluoedd ledled Cymru.

Rhaglen Genedlaethol COVID-19 Nosocomiaidd

Ym mis Ebrill 2022, sefydlwyd Rhaglen Genedlaethol COVID-19 Nosocomiaidd i gefnogi sefydliadau GIG Cymru yn eu dyletswydd i gynnal ymchwiliadau i ddigwyddiadau diogelwch cleifion o COVID-19 nosocomiaidd a ddigwyddodd rhwng mis Mawrth 2020 a mis Ebrill 2022. Weithiau mae heintiau sy'n deillio o ofal iechyd yn cael eu hystyried yn ddigwyddiad diogelwch cleifion, yn dibynnu ar sut a phryd y cafwyd yr haint.

Mae’r Rhaglen Genedlaethol COVID-19 Nosocomiaidd wedi gweithio gyda Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau i greu fframwaith i sicrhau bod sefydliadau GIG Cymru yn mabwysiadu dull mor gyson â phosibl at y broses ymchwilio, gyda’r nod o sicrhau bod ymchwiliadau’n cael eu cynnal unwaith ac yn cael eu gwneud yn dda. Hyd yn hyn, mae’r rhaglen wedi cefnogi sefydliadau GIG Cymru i ymchwilio i dros 12,000 o achosion, gan ddarparu rhai atebion i anwyliaid, yn ogystal â chasglu dysgu a phrofiadau.

Gan gydnabod effaith COVID-19 ar ddefnyddwyr gwasanaethau, teuluoedd, gofalwyr a staff GIG Cymru, mae’r rhaglen wedi mabwysiadu dull dysgu sy’n ceisio peidio â rhoi’r bai, ond sy’n gwneud y mwyaf o’r cyfle i ddysgu a gwella ohono.

Ym mis Mawrth 2023, cyhoeddodd GIG Cymru ei Adroddiad Dysgu Interim ar y Rhaglen Genedlaethol COVID-19 Nosocomiaidd,a roddodd trosolwg o’r rhaglen a nodi rhai o’r themâu dysgu cynnar sy’n dod i’r amlwg drwy’r rhaglen. Disgwylir i adroddiad dysgu terfynol gael ei gyhoeddi ym mis Mawrth 2024.

Ein cynnydd

Wedi'i ddiweddaru ar: 20.11.2023

Rydym bellach wedi dechrau ysgrifennu at gleifion, neu berthynas agosaf cleifion a fu farw, a ddaliodd COVID-19 yn ein hysbytai yn ystod y pandemig i ddweud wrthynt am ganfyddiadau ein hymchwiliadau i'r gofal a ddarparwyd bryd hynny. Mae hyn yn rhan o'r broses i ymchwilio i bob achos o'r fath fel rhan o'r Rhaglen Genedlaethol COVID-19 Nosocomiaidd.

Bydd y llythyr yn rhoi gwybodaeth am ganlyniad unrhyw ymchwiliad i niwed posibl neu wirioneddol, yn ogystal ag ymddiheuriad a chydnabyddiaeth o'r hyn a ddigwyddodd, yr hyn a oedd yn hysbys ar y pryd a'r camau nesaf.

Yn 2023, anfonwyd llythyr at 1,594 o bobl i ddweud wrthynt y byddai adolygiad yn cael ei gynnal o'r holl gleifion a allai fod wedi dal COVID-19 yn yr ysbyty. I gefnogi pobl yn ystod y cyfnod anodd hwn, cawsant eu gwahodd i gysylltu â ni trwy ein gwasanaeth ffôn Heintiau Cysylltiedig â Gofal Iechyd COVID-19. Yn ogystal â darparu cymorth, roedd hyn yn caniatáu i ni nodi a chasglu themâu i helpu i ysgogi gwelliant yn ein gwasanaethau. Dim ond trwy fyfyrio ar y profiad y gall y sefydliad ddysgu. Fe wnaethom hefyd gynnig gwybodaeth ynglŷn â chymorth profedigaeth.

Bydd y Bwrdd Iechyd nawr yn ysgrifennu at y bobl hynny eto i ddweud wrthynt am ganlyniad yr adolygiad hwnnw a pha gamau y gellir eu cymryd os nad ydynt yn fodlon â'r canlyniad. ​ Rydym yn deall y gallai derbyn y llythyr hwn beth amser ar ôl eu profiad o effaith Covid-19 fod yn ofidus ac mae’n ddrwg gennym am y trallod ychwanegol y gallai hyn ei achosi. Unwaith eto, byddwn yn gwahodd y bobl hynny sydd â chwestiynau neu bryderon i gysylltu â ni drwy ein gwasanaeth ffôn Heintiau sy’n Gysylltiedig â Gofal Iechyd COVID-19 fel y gallwn gasglu eu profiadau a chynnig y cymorth angenrheidiol.

Ein manylion cyswllt

Rhif ffôn llinell gymorth Heintiau Cysylltiedig â Gofal Iechyd (HCAI) COVID-19: - 03000 846 992

Cyfeiriad e-bost: BCU.HCAICovid19@wales.nhs.uk

Dolenni ac adnoddau