Neidio i'r prif gynnwy
Dilynwch ni ar:

Gwybodaeth a Cwestiynau Cyffredin Lleol

04/04/22
Ail ddos ​​atgyfnerthu

Rydym wedi dechrau rhoi ail ddosiau atgyfnerthu i oedolion 75 mlwydd oed a hŷn sy'n gallu mynychu ein canolfannau brechu COVID-19.

Bydd y rhai sy'n gymwys yn derbyn gwahoddiad apwyntiad trwy lythyr neu byddwn yn cysylltu â nhw dros y ffôn. 

Mae meini prawf cymhwyster ar gyfer ail bigiadau atgyfnerthu wedi cael eu diffinio gan y Cydbwyllor ar Imiwneiddio a Brechu, os ydych o dan 75 oed ac nad oes gennych system imiwnedd wannach, fel y’i diffinnir yn y Llyfr Gwyrdd, ni fyddwn yn gallu cynnig ail ddos atgyfnerthu i chi.

27/01/22
Brechu plant rhwng 5 a 11 oed mewn grwpiau risg glinigol neu sy'n cael cyswllt ar yr aelwyd â rhywun sydd â system imiwnedd wannach

Rydym wedi brechu plant rhwng 5 a 11 oed sydd â chyflyrau iechyd isorweddol penodol a'r rhai sy'n cael cyswllt ar yr aelwyd â rhywun sydd â system imiwnedd wannach.

Yr wythnos hon, byddwn yn parhau i gysylltu â phlant sydd â chyflyrau iechyd isorweddol dros y ffôn er mwyn trefnu apwyntiad, nid oes angen cysylltu â'r Bwrdd Iechyd. Lle bo'n bosibl, caiff yr apwyntiadau hyn eu trefnu mewn lleoliad cyfarwydd, fel adran cleifion allanol i blant yn un o'n hysbytai.

Hyd yma, cafwyd ymateb da gan blant yn y garfan rhwng 5 a 11 oed sy'n byw gydag unigolyn sydd â system imiwnedd wannach am y rhan fwyaf o'r wythnos, h.y. pedwar diwrnod ym mhob 7 neu fwy. Gellir gwneud hyn ar adeg cysylltu i drefnu apwyntiad ar gyfer yr aelod o'r cartref sydd â system imiwnedd wannach, neu drwy gwblhau ein ffurflen ar-lein y byddwn yn ei dilysu a byddwn yn cysylltu â chi i drefnu apwyntiad.

Os bydd unrhyw un yn tybio bod eu plentyn mewn grŵp risg glinigol ac nad oes neb wedi cysylltu â nhw, gallant adael eu manylion gyda'n Canolfan Gyswllt ar 03000 840004 er mwyn i ni wirio'r cymhwyster hwnnw.

17/11/21
Ymestyn y cyfnod rhwng dal haint COVID-19 a brechu i unigolion o dan 18 oed nad oes ganddynt unrhyw ffactorau risg

Yn achos pobl iau sydd wedi dal COVID-19 yn ddiweddar, mae'r amddiffyniad yn debygol o fod yn uchel dros gyfnod o fisoedd, a gallai'r brechiad wella'r tebygolrwydd o sgil-effeithiau.

Felly mae JCVI wedi cynghori, yn dilyn haint COVID-19, y dylid gohirio brechu o ran unrhyw ddos yn ddelfrydol tan o leiaf 12 wythnos o'r adeg y dechreuodd y symptomau (neu ddyddiad eu prawf os nad oedd ganddynt symptomau). Mae'r arweiniad newydd hwn yn berthnasol i'r holl blant a phobl ifanc o dan 18 oed nad ydynt mewn grwpiau sydd mewn perygl.

Yn fyr, dylai'r holl unigolion sy'n iau na 18 oed nad ydynt mewn grwpiau sydd mewn perygl dderbyn brechiadau 12 wythnos yn dilyn unrhyw haint COVID-19, neu 12 wythnos yn dilyn ei ddos diwethaf o'r brechlyn - pa un bynnag sydd fwyaf diweddar.

Yn ddelfrydol, dylai unigolion iach o dan 18 oed nad ydynt mewn grŵp sydd mewn perygl ein ffonio i aildrefnu dos cyntaf neu ail ddos, os ydynt wedi cael prawf positif o fewn y 12 wythnos diwethaf,  a'u bod eisoes wedi derbyn llythyr apwyntiad trwy'r post.

I aildrefnu, ffoniwch ein Canolfan Gyswllt Brechu rhag COVID-19 ar rif ffôn: 03000 840004. Mae'r llinellau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, o 8am tan 7pm ac o ddydd Sadwrn hyd at ddydd Sul, rhwng 9am a 2pm.

Mae arweiniad cenedlaethol pellach ar y mater hwn yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd a chaiff ei rannu ar ein gwefan cyn gynted ag y bydd ar gael.

11/11/21
Trydydd dosiau ar gyfer y rhai sydd â system imiwnedd wannach

Mae'r Cydbwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) wedi cyhoeddi'n flaenorol y dylai unigolion sydd â system imiwnedd wannach dderbyn trydydd dos cychwynnol o'r brechiad. 

Rydym wedi bod yn gweithio'n agos gyda chlinigwyr i ganfod unigolion perthnasol ac i benderfynu pa un a oes angen i drydydd dos neu ddos atgyfnerthu gael ei roi ar adeg benodol o fewn eu cylchoedd triniaeth, neu p'un a oes angen peri oedi i feddyginiaeth er mwyn sicrhau'r ymateb imiwnyddol mwyaf positif i'r brechlyn.

Nid oes ar y rhan fwyaf o'r rhai a ganfyddir angen adeg benodol a byddant yn derbyn llythyr apwyntiad ar gyfer eu trydydd dos cychwynnol.

Os ydynt eisoes wedi derbyn pigiad atgyfnerthu, caiff hyn ei newid ar eu cofnod i drydydd dos cychwynnol a chânt eu gwahodd ar gyfer pigiad atgyfnerthu o leiaf chwe mis yn ddiweddarach.

Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'n clinigwyr i wahodd y rhai y mae arnynt angen adeg benodol yn seiliedig ar eu hamserlen triniaeth a/neu feddyginiaeth.

08/10/21
Cyrraedd am apwyntiad yn rhy gynnar

Peidiwch â chyrraedd ein safleoedd brechu yn gynharach na 5 munud cyn amser eich apwyntiad. Ni fyddwn yn gallu cynnig brechiad i chi yn gynt, ac oherwydd bod gofod cyfyngedig i aros y tu mewn, byddwn yn gofyn i chi ddychwelyd i’ch cerbyd neu aros y tu allan tan amser eich apwyntiad.

Mae cyrraedd ar amser yn ein galluogi i reoli llif y bobl i’n canolfannau brechu mewn ffordd sy’n ddiogel o ran COVID-19, gan leihau’r angen i giwio ar yr un pryd. Diolch am eich dealltwriaeth.

 

07/10/21
Oes angen i mi adael bwlch rhwng cael fy mrechlyn COVID-19 a'r brechiad rhag y ffliw?

Nid oes angen gadael bwlch nag oedi rhwng cael brechlyn COVID-19 a/neu frechiad rhag y ffliw. Yn debyg i’r rhan fwyaf o frechlynnau, mae’n ddiogel ac effeithiol i gael y naill frechlyn neu’r llall ar unrhyw adeg. Os oes gennych wrthimiwnedd difrifol byddwch yn derbyn llythyr yn eich cynghori ar y camau y dylech eu cymryd ar gyfer y dos atgyfnerthu COVID-19 a’r brechiad rhag y ffliw.

Cofiwch gael eich dos atgyfnerthu COVID-19 a’r brechiad rhag y ffliw cyn gynted â phosibl i gael yr amddiffyniad gorau’r gaeaf hwn.

06/10/21
Gyda phwy ddylem ni gysylltu os yw ein gwybodaeth am y Brechiad yn anghywir?

Os cawsoch eich brechu mewn meddygfa MT yna bydd angen i chi gysylltu â nhw’n uniongyrchol i gywiro eich statws.

Os cawsoch eich brechu yn un o’n canolfannau brechu COVID-19 yng Ngogledd Cymru, yna cysylltwch â’r cyfeiriad e-bost canlynol BCU.SROCovid19VaccinationProgramme@wales.nhs.uk gyda’ch enw llawn, dyddiad geni a llun o du blaen a chefn eich cerdyn brechu.

Os cawsoch eich brechu yn Lloegr yna ffoniwch 119.

Ym mhob achos mae angen iddynt anfon prawf gyda chopi o’u cerdyn brechu, y tu blaen a’r cefn sy’n rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen i ddiweddaru’r system.

19/08/21
Cyngor wrth fynychu eich apwyntiad ar gyfer eich brechiad
 • Gwnewch yn siŵr nad ydych yn hunan-ynysu ar hyn o bryd, gyda symptomau COVID nac wedi cael prawf positif yn y 28 diwrnod diwethaf.  
 • Cyrhaeddwch ar amser ar gyfer eich apwyntiad a gwisgwch lewys byr.  
 • Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cael rhywbeth i’w fwyta ac yfed cyn i chi gyrraedd i gael eich brechiad.  
 • Dewch a ffurf o ID gyda chi.
10/08/21
Brechiad COVID-19 yn ystod beichiogrwydd

Cyhoeddodd y Coleg Brenhinol yr Obstetryddion a'r Gynecolegwyr (RCOG) arweiniad newydd ar y 30ain o Fehefin ar gyfer brechiad COVID-19 yn ystod beichiogrwydd.  Mae’n nodi nad oes unrhyw bryderon diogelwch penodol wedi’u dynodi gydag unrhyw frand o’r brechlynnau COVID-19 mewn perthynas â beichiogrwydd.  Mae dros 120,000 o ferched beichiog o gefndiroedd ethnig amrywiol yn yr Unol Daleithiau wedi cael eu brechu’n ddiogel gyda’r brechlynnau COVID-19 Pfizer-BioNTech neu Moderna, heb unrhyw dystiolaeth o niwed yn cael ei gofnodi.  

Nid oes unrhyw risgiau gwybyddus o roi’r brechlynnau COVID-19 yn ystod beichiogrwydd, neu tra’n bwydo o’r fron.  Felly nid oes rheswm i dybio y dylai’r effeithiau croes o’r brechlynnau COVID-19 fod yn wahanol ar gyfer merched beichiog o’u cymharu â merched sydd ddim yn feichiog.    Mae effeithiau croes ysgafn a byrhoedlog megis dolur ym man y pigiad, cur pen a blinder yn gyffredin ymysg y boblogaeth gyffredinol ar ôl y brechlyn COVID-19.

Mae gwybodaeth RCOG, Brechiad Coronafirws (COVID-19) yn ystod Beichiogrwydd, Gwybodaeth ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol yn cynghori:

 • y gellir rhoi brechlynnau COVID-19 unrhyw adeg yn ystod beichiogrwydd.
 • Fe all rhai merched ddewis oedi brechiad hyd nes 12 wythnos o feichiogrwydd, gan anelu at gael eu brechu mor fuan â phosib wedi hynny.
 • Os oes siawns uwch o ddal yr haint, neu os yw merch â risg uwch o salwch difrifol o COVID-19, dylid cynnig y brechiad cyn gynted â phosib, gan gynnwys yn ystod y tri mis cyntaf.
 • Gall merched sy’n bwydo o’r fron dderbyn brechiad COVID-19; nid oes angen rhoi’r gorau i fwydo o’r fron i gael y brechiad.
 • Gall merched sy’n cynllunio beichiogrwydd neu driniaeth ffrwythlondeb hefyd dderbyn brechiad COVid-19 ac nid oes angen oedi beichiogiad.

Dylai merched barhau i drafod yr opsiynau o ran brechiad COVID-19 mewn beichiogrwydd gyda’u Obstetrydd, Bydwraig neu Feddyg Teulu.

Gwybodaeth gan y Coleg Brenhinol y Bydwragedd

  29/03/21
  Pa frechlyn byddwch yn ei gael

  Ar hyn o bryd nid yw dinesydd yn gallu dewis pa un o’r brechlynnau cymeradwy sy’n cael ei roi iddo, mae pob un wedi’u cymeradwyo gan y MHRA fel brechlynnau diogel ac effeithiol ac wedi’u hargymell gan y JCVI i unigolion mewn grŵp risg neu oed. Fodd bynnag, os ydych yn teimlo bod gennych reswm meddygol am fod angen cynnyrch un gwneuthurwr penodol dros y llall, cysylltwch â’ch Meddyg Teulu a byddant yn prosesu’r cyfeiriad angenrheidiol os bo’n briodol.

  Byddwch yn cael cynnig brechlyn sydd wedi’i gymeradwyo gan y MHRA fel un diogel ac effeithiol ac sydd wedi’i argymell gan y JCVI i unigolion yn eich grŵp risg neu oed.

  02/06/21
  Tystysgrif brechiad ar gyfer teithio rhyngwladol

  Beth sydd angen i chi wneud i gael tystysgrif brechiad ar gyfer teithio rhyngwladol.

  22/10/21
  Ymholiadau clinigol neu bryderon ynghylch cael brechiad

  Gellir trafod mwyafrif helaeth yr ymholiadau clinigol yn ein canolfannau brechu fel rhan o'ch apwyntiad. Gall ein staff clinigol profiadol dreulio amser yn trafod unrhyw bryderon neu gwestiynau sydd gennych cyn i chi wneud penderfyniad ynghylch a ddylid bwrw ymlaen â brechu ai peidio.

  Os oes gennych ymholiad clinigol na all aros tan ddiwrnod eich apwyntiad, cysylltwch â'n Cynghorwyr Clinigol Brechiadau COVID-19 yn BCU.CovidVaccineClinicalAdvisor@wales.nhs.uk

  Sylwer y dylid defnyddio'r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer ymholiadau clinigol yn unig. Gellir dod o hyd i wybodaeth am gymhwysedd, sut y cysylltir â chi, a beth ddylech chi ei wneud os yw'ch gwybodaeth frechu yn anghywir mewn man arall ar ein tudalennau Cwestiynau Cyffredin.