Neidio i'r prif gynnwy

Brechlyn COVID-19 a beichiogrwydd

Pigiad Atgyfnerthu ar gyfer yr Hydref 2022

Mae’r Cydbwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) wedi cynghori bod merched beichiog bellach yn gymwys i dderbyn y Pigiad Atgyfnerthu ar gyfer yr Hydref. Maent yn atgoffa merched beichiog i dderbyn eu brechlynnau rhag COVID-19 cyn gynted â phosibl. Ni ddylent ohirio eu brechiad tan ar ôl iddynt roi genedigaeth. Mae hyn er mwyn eu hamddiffyn nhw eu hunain a’u babanod.

I drefnu eich apwyntiad, ffoniwch y ganolfan Gyswllt Brechiadau Covid-19 ar 03000 840004. Mae’r Ganolfan Gyswllt Brechiadau ar agor rhwng 8am a 7pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 9am a 2pm ar benwythnosau.

 

 

Os ydych chi'n feichiog bydd y brechlyn COVID-19 yn helpu i'ch amddiffyn chi a'ch babi rhag niwed y gellir ei osgoi a gellir ei roi ar unrhyw adeg yn ystod beichiogrwydd. 

  • Mae menywod beichiog yn fwy tebygol o gael eu derbyn i’r ysbyty neu gael salwch difrifol (o gymharu â’r rhai nad ydynt yn feichiog), yn enwedig yng nghamau diweddarach beichiogrwydd.
  • Mae menywod beichiog â chyflyrau iechyd sylfaenol yn wynebu risg uwch o salwch difrifol.
  • Mae tua dwy ran o dair o fenywod sy’n profi’n bositif ar gyfer COVID-19 yn ystod beichiogrwydd heb unrhyw symptomau o gwbl. Fodd bynnag, mae rhai menywod beichiog yn mynd yn ddifrifol wael ac yn cael eu derbyn i’r ysbyty gyda COVID-19, yn enwedig os oes ganddynt gyflyrau meddygol sylfaenol.
  • Yng nghamau diweddarach beichiogrwydd, mae menywod yn wynebu risg uwch o fynd yn ddifrifol wael gyda COVID-19. Os yw hyn yn digwydd, mae tua thair gwaith yn fwy tebygol y bydd eich babi’n cael ei eni’n gynamserol, sy’n gallu effeithio ar ei iechyd hirdymor.
  • Fel brechlynnau eraill a roddir yn ystod beichiogrwydd fel mater o drefn, nid yw'r brechlyn COVID-19 yn cynnwys unrhyw firws byw.  Mae'n ddiogel i ferched beichiog a'u babanod.  Yng Nghymru, yr Alban a Lloegr mae dros 100,000 o ferched beichiog wedi cael brechlyn COVID-19. Nid oes unrhyw bryderon diogelwch wedi'u nodi o ganlyniad i gael y brechlyn tra'n feichiog.

Cwestiynau Cyfredin

Mae gwybodaeth am y risgiau haint COVID-19 yn ystod beichiogrwydd, beth mae hynny'n ei olygu i chi os yn beichiog, os allwch gael y brechlyn os ydych yn bwydo ar y fron, y brechlyn a ffrwythlondeb ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Canllawiau a gwefannau defnyddiol ar fwydo ar y fron yn ystod pandemig COVID-19