Pwyllgor Deddf Iechyd Meddwl

Diben Pwyllgor Deddf Iechyd Meddwl Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ydy sicrhau bod holl ofynion Deddf Iechyd Meddwl 1983 (fel y'i diwygiwyd) yn cael eu diwallu gan y Bwrdd Iechyd

Mae manylion rôl lawn y Pwyllgor yn y Cylch Gorchwyl gan gynnwys yr Is-bwyllgor Pŵer Rhyddhau (diweddarwyd Medi 2017)

Mae'r Cynllun Gwaith Blynyddol yn nodi arferion gwaith y Pwyllgor gan gynnwys y gofyniad am Gylch Busnes (CoB) sy'n cael ei adolygu'n rheolaidd.

Mae'r Pwyllgor yn creu adroddiad blynyddol o'i weithgareddau ar gyfer y Bwrdd

Cadeirydd y Pwyllgor: Mrs Lyn Meadows (dros dro)   

Aelodau Annibynnol y Pwyllgor: Cynghorydd Cheryl Carlisle a Mr Eifion Jones

Prif Swyddog Gweithredol: Mr Andy Roach, Cyfarwyddwr Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu

Ysgrifenyddiaeth: Jody Evans ac mae modd cysylltu â hi drwy: jody.evans@wales.nhs.uk / 01745 448 788 est 6362

Ar gyfer cofnodion a phapurau blaenorol, cysylltwch â’r Swyddog Ysgrifenyddol perthnasol a enwir uchod

2020

27.3.20

CYFARFOD WEDI'I GANSLO

O ganlyniad i'r sefyllfa barhaus a chyfnewidiol yn ymwneud â Covid-19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu gohirio cyfarfod.  Caiff dyddiadau newydd eu cyhoeddi a'u cadarnhau trwy'r tudalennau gwe hyn.

 2019
20.12.19
27.9.19
28.6.19
29.3.19
3.1.19
Rhannu: