Neidio i'r prif gynnwy

Gwelliant wedi'i Dargedu

Roedd y Bwrdd Iechyd mewn Mesurau Arbennig am bum mlynedd tan fis Tachwedd 2020, pan gyhoeddodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol fod digon o welliannau wedi cael eu gwneud i gyfiawnhau dad-ddwysáu i statws Ymyriad wedi’i Dargedu (TI).Wrth i’r Bwrdd Iechyd fwrw ymlaen â’i agenda gwelliant wedi’i dargedu mewn ymateb i ymyriadau wedi’u targedu, bydd trawsnewid ac arloesi yn hanfodol er mwyn adeiladu ar lwyddiannau’r pum mlynedd diwethaf.

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu Fframwaith Gwella Ymyriad wedi’i Dargedu i gefnogi cynnydd yn y 4 parth ffocws canlynol:

  • Parth1: Iechyd Meddwl (Oedolion a Phlant)
  • Parth 2: Strategaeth, Cynllunio a Pherfformiad
  • Parth 3: Arweinyddiaeth (llywodraethu, trawsnewid a diwylliant)
  • Parth 4: Ymgysylltu (cleifion, y cyhoedd, staff a phartneriaid)

Gill Harris, Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth, yw Uwch Swyddog Cyfrifol y Bwrdd Iechyd dros Ymyriad wedi’i Dargedu. Mae trefniadau’r Arweinydd Gweithredol a’r Aelod Cyswllt Annibynnol ar gyfer pob maes fel a ganlyn:

Parth

Uwch Swyddog Cyfrifol

Aelod Annibynnol Cyswllt (a Chymorth Annibynnol Cyswllt)
Arweinwyr is-barth
Iechyd Meddwl (Oedolion a Phlant)

Teresa Owen

Cheryl Carlisle (Lucy Reid)
Chris Stockport (Plant)
Strategaeth, Cynllunio a Pherfformiad

Mark Wilkinson

Nicky Callow (Lyn Meadows)
Sue Hill (Ystyriaethau cyllid)
Arweinyddiaeth (gan gynnwys llywodraethu, trawsnewid a diwylliant)

Sue Green

Linda Tomos (John Cunliffe)
Simon Evans-Evans (Llywodraethu)
Ymgysylltiad (cleifion, y cyhoedd, staff a phartneriaid)

Gill Harris

Eifion Jones (Jackie Hughes)
Sue Green (staff a’r cyhoedd) and Mark Wilkinson (partneriaid)

Bydd fframwaith yr Ymyriad wedi’i Dargedu yn seiliedig ar fatrics aeddfedrwydd ar gyfer pob un o’r pedwar Parth a restrir uchod. Profwyd bod defnyddio matrics aeddfedrwydd yn ffordd effeithiol o gefnogi newidiadau arloesol a thrawsnewidiol, gan alluogi sefydliad i ganolbwyntio ar wella. Mae'r matrics aeddfedrwydd yn golygu y gellir tynnu sylw at themâu cyffredin ar hyd taith drawsnewid ac yn nodi'n gryno yr elfennau hanfodol ar gyfer llwyddiant, yn rhoi sicrwydd bod y ffocws ar y blaenoriaethau priodol ac yn amlygu'r meysydd y mae angen mwy o sylw arnynt.

Bydd y Bwrdd yn cynnal hunanasesiadau o’u cynnydd yn erbyn y matricsau yn rheolaidd. Mae Grŵp Llywio Fframwaith Gwella Ymyriadau wedi’u Targedu wedi cael ei sefydlu i oruchwylio’r daith tuag at welliant.

Papurau’r Bwrdd Iechyd:

  • Cyfarfod y Bwrdd Iechyd, Mai 2021 (hunanasesiad Ymyriad wedi’i Dargedu cyntaf – eitem 3.3)

Papurau’r Grŵp Llywio’r Fframwaith Gwella Ymyriad wedi’i Dargedu (TIIF):

Matricsau Aeddfedrwydd ar gyfer Ymyriad wedi’i Dargedu:

Dogfennau Ymyriad wedi’i Dargedu ychwanegol::

Cysylltwch â ni os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y gwaith Gwella Ymyriad wedi’i Dargedu:

Simon Evans-Evans, Cyfarwyddwr Llywodraethu Dros Dro – simon.evans-evans@wales.nhs,uk

Liz Jones, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Llywodraethu Corfforaethol– liz.jones5@wales.nhs.uk

Laura Jones, Swyddog Llywodraethu Corfforaethol– laura.jones12@wales.nhs.uk

Rhannu: