Gweithio i Ni

Ewch i'n Gwefan Hyfforddi Gweithio Byw Gogledd Cymru yma a dechrau eich gyrfa gyda ni heddiw! 

Yng Ngogledd Cymru mae rhai o gostau byw isaf y DU, ac mae llawer o'r boblogaeth yn mwynhau safon byw uchel. Mae prisiau eiddo, treth cyngor a hanfodion sylfaenol yn is na chyfartaledd y DU, sy’n golygu y gallwch wneud i’ch cyflog fynd ymhellach yng ngogledd Cymru. Os ydych wedi canfod eich bod wedi’ch prisio allan o'r farchnad eiddo mewn mannau eraill yn y DU, yna gallai symud i ogledd Cymru eich helpu i gychwyn ar yr ysgol eiddo, neu fyw mewn tŷ llawer mwy na’r hyn y mae’ch cyllideb yn ei ganiatáu yn eich lleoliad presennol.

Gweithio yn y lle rydych eisiau byw!

Mae BIPBC yn darparu amrywiaeth lawn o wasanaethau sylfaenol, cymunedol, iechyd meddwl ac ysbytai acíwt ar draws tri ysbyty dosbarth, 22 ysbyty cymuned a rhwydwaith o dros 90 o ganolfannau iechyd, clinigau, canolfannau tîm iechyd cymuned ac unedau iechyd meddwl. Rydym hefyd yn cydlynu gwaith 113 o feddygfeydd a gwasanaethau’r GIG sy’n cael eu darparu gan ddeintyddion, optegwyr a fferyllwyr ar draws y rhanbarth.

Arbedion gwych

Gwnewch i'ch arian fynd ymhellach. Mae gweithio i’r GIG yn arwain at lu o arbedion gwych ar draws brandiau mawr sy'n cynnwys adwerthwyr, cwmnïau teithio, darparwyr ffonau symudol ac yswiriant. Rydym hyd yn oed yn cynnig gostyngiadau i’n staff sydd wedi ymddeol, Aelodau Ymddiriedolaeth Sefydledig, gwirfoddolwyr, elusennau sy'n gysylltiedig â’r GIG, gofalwyr a'ch ffrindiau a'ch teulu. 

Profiad Gwaith

Cred Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr bod lleoliadau profiad gwaith yn chwarae rhan bwysig wrth helpu i ddenu pobol a fydd yn arwain a chyflwyno darpariaeth iechyd yn y dyfodol.  Mae lleoliadau ar profiad gwaith yn rhoi cyfle i ddarganfod mwy am y bobl yr ydym yn gofalu am, y sefydliad, ei hadrannau a gwahanol broffesiynau.

Rhannu: