Therapi Iaith a Lleferydd

1 Mai 2020

Oherwydd yr achosion o COVID-19, mae cyfyngiadau dros dro wedi'u gosod ar y gwasanaeth therapi iaith a lleferydd.

Gwasanaethau Therapi Iaith a Lleferydd Paediatreg:

Nid yw apwyntiadau wyneb yn wyneb ar gyfer cyfeiriadau newydd arferol ac apwyntiadau dilynol yn cael eu cynnal ar hyn o bryd. Fodd bynnag, bydd cyfeiriadau newydd yn cael eu blaenoriaethu ac fe roddir cyngor dros y ffôn pan yn briodol. Gellir gofyn am gyngor ar gyfer plant sydd eisoes yn agored i ni trwy gysylltu â'n llinell gymorth ar y rhifau isod.

Caiff cyfeiriadau brys ar gyfer babanod a phlant ag anawsterau bwyta ac yfed eu brysbennu drwy ymgynghoriad dros y ffôn â rhieni/ gofalwyr. Yn dilyn ymgynghoriad ffôn, fe ellir darparu asesiad wyneb yn wyneb os bydd angen.

Os oes gennych fater brys ynglŷn â’ch plentyn yr hoffech ei drafod gyda therapydd iaith a lleferydd cysylltwch â'r rhifau ffôn isod gan ddewis y rhif cywir ar gyfer ble rydych yn byw (Y Dwyrain: Wrecsam a Sir y Fflint; Y Canol: Conwy a Sir Ddinbych; Y Gorllewin: Gwynedd a Môn).

DWYRAIN
Ffôn: 07554 110499
Dydd Mawrth (9am - 12pm) a Dydd Iau (1pm - 4.30pm)

Am bob ymholiad arall ar gyfer Tîm Therapi Iaith a Lleferydd Paediatreg y Dwyrain, cysylltwch â: 01978 727 077

CANOL
Ffôn: 03000 855 968 rhwng 9.30am a 10.30am neu 03000 855 478 rhwng 1pm a 2pm
Dydd Llun - Dydd Gwener

Am bob ymholiad arall ar gyfer Tîm Therapi Iaith a Lleferydd Paediatreg y Canol, cysylltwch â: 03000 855 975

GORLLEWIN
Ffôn:
07826 953970
Dydd Llun/Dydd Mawrth 1-3 yp a dydd Iau/Gwener – 9-11yb

Gwasanaeth Therapi Iaith a Lleferydd Oedolion:

Nid yw apwyntiadau wyneb yn wyneb ar gyfer cyfeiriadau newydd arferol ac apwyntiadau dilynol yn cael eu cynnal ar hyn o bryd. Fodd bynnag, bydd cyfeiriadau newydd yn cael eu blaenoriaethu ac fe roddir cyngor dros y ffôn pan yn briodol. Gellir gofyn am gyngor ar gyfer cleifion sydd eisoes yn agored i ni trwy gysylltu â'r rhifau cymorth isod.

Caiff cyfeiriadau brys am anawsterau llais a/neu llwnc eu blaenoriaethu trwy ymgynghoriad ffôn gyda’r asiant/ cleient/ teulu/ gofalydd. Yn dilyn yr ymgynghoriad ffôn fe ellir trefnu asesiad wyneb yn wyneb os bydd angen. 

Os oes gennych fater brys amdanoch chi eich hun, neu rywun yr ydych yn gofalu amdano, a'ch bod am siarad â therapydd iaith a lleferydd, cysylltwch â'r tîm yn yr ardaloedd isod. (Y Dwyrain: Wrecsam a Sir y Fflint; Y Canol: Conwy a Sir Ddinbych; Y Gorllewin: Gwynedd a Môn).

Gwiriwch y dudalen hon yn rheolaidd i weld unrhyw ddiweddariadau a phryd y bydd y gwasanaethau arferol yn ailddechrau.

DWYRAIN
Tîm Gweinyddol: (9am - 4pm, Dydd Llun i Ddydd Gwener):
01978 726 267 / 01978 727 074

CANOL
Tîm Gweinyddol: (9.30am - 2.30pm, Dydd Llun i Ddydd Gwener):
03000 855 972

GORLLEWIN
Tîm Gweinyddol: (8am - 4pm, Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Iau a Dydd Gwener)
03000 851 566

Os nad oes neb ar gael i gymryd eich galwad, gadewch eich rhif ffôn ac enw a dyddiad geni'r person yr ydych yn ffonio amdano.

Bydd eich neges yn cael ei hanfon at therapydd iaith a lleferydd a fydd yn dychwelyd eich galwad cyn gynted ag y bo modd.

Gwiriwch y dudalen hon yn rheolaidd i weld unrhyw ddiweddariadau a phryd y bydd y gwasanaethau arferol yn ailddechrau.

Rhannu: