Y Diweddaraf ar Wasanaethau

Yn ystod y pandemig COVID-19 rydym wedi parhau i ddarparu triniaeth a gofal brys fel yr arfer i'n cleifion, er bod llawer o'n triniaethau a'n hapwyntiadau rheolaidd wedi cael eu gohirio. 

Gan ein bod yn gweld llai o achosion o COVID-19 yn ein hysbytai, byddwn yn ailddechrau llawer o'n gwasanaethau rheolaidd sydd wedi cael eu gohirio, er y byddwch yn gweld bod y ffordd yr ydym yn cynnal y rhain yn awr wedi newid i hwyluso'r rheoliadau cadw pellter cymdeithasol.  

Yn unol â sefydliadau eraill y GIG, byddwn yn trefnu triniaethau cleifion yn nhrefn blaenoriaeth. Fodd bynnag, bydd ar gleifion angen bod yn barod i aros yn hirach na’r disgwyl cyn y pandemig COVID-19.

Os bydd eich apwyntiad yn newid, neu os oes newid i’r ffordd y darperir y gwasanaeth, byddwn yn cysylltu â chi’n uniongyrchol.

Sylwer - os ydych yn cael llawfeddygaeth ddewisol yn un o'n hysbytai, byddwch yn cael prawf COVID-19 ac wedyn bydd gofyn i chi hunan-ynysu cyn i chi gael eich derbyn i'r ysbyty. 

Os oes unrhyw newid wedi bod yn eich cyflwr clinigol, cysylltwch â’ch Meddyg Teulu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach defnyddiwch y wybodaeth a ddarperir ar eich llythyr(au) i gysylltu â’r gwasanaeth perthnasol. Os nad oes gennych fynediad at y wybodaeth hon cysylltwch â’r Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion (PALS) a fydd yn gallu eich helpu.

Cliciwch ar wasanaeth isod i wirio'r wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau. 

 

Rhannu: