Neidio i'r prif gynnwy
Dilynwch ni ar:

Offthalmoleg

Statws Cyfredol - 13 Ebrill, 2022

Rydym yn cynnig apwyntiadau Offthalmoleg i'n cleifion sydd wedi bod yn aros hiraf ac sydd â'r angen mwyaf amdanynt. I leihau amseroedd aros, rydym yn cynnig clinigau ychwanegol dros y penwythnos gyda'r nos mewn ysbytai ac mewn partneriaeth â gwasanaethau Glawcoma a Retinopatheg Ddiabetig gyda phum practis Optometreg ar draws Gogledd Cymru.

I leihau amseroedd aros ar gyfer Cataractau, rydym yn gweithio gyda'r darparwr preifat SpaMedica, sydd wedi'i leoli yng Nghilgwri yng Ngogledd-orllewin Lloegr.

Mae COVID-19 yn dal i gael effaith enfawr ar sut rydym yn darparu ein gwasanaethau gofal wedi'i gynllunio ac mae cael y contract hwn â SpaMedica yn golygu y bydd llawer o'n cleifion yn gallu elwa ar fynediad at lawdriniaeth a gweithredoedd eraill yn gynt dros y misoedd sydd i ddod.

Dechreuodd y gwasanaeth hwn ym mis Rhagfyr 2021 ac rydym yn cysylltu â chleifion a allai gael budd o’r opsiwn hwn. Gellir darparu cludiant ar gyfer cleifion a allai ei chael hi'n anodd teithio. 

Gwyddom pa mor anodd ydyw i bobl sydd wedi aros yn amyneddgar, weithiau mewn amgylchiadau anodd iawn, a byddem yn gofyn i bobl barhau i fod yn amyneddgar ac yn barchus tuag at ein staff wrth i ni wneud ein gorau i gyrraedd cynifer o bobl cyn gyflymed â phosibl.

3 Mawrth, 2022

Ar hyn o bryd rydym yn cynnig llai o glinigau ar gyfer yr holl gyfeiriadau offthalmoleg brys wyneb yn wyneb.  Bydd pob claf arferol yn cael ei drin yn ei dro, gyda'r rhai sy'n aros hiraf yn cael eu trin yn gyntaf.  Rydym yn cynnal clinigau ychwanegol ar benwythnosau i leihau ein hamseroedd aros.

Ar hyn o bryd mae dros 40,000 o gleifion ledled Gogledd Cymru yn aros am driniaeth Offthalmoleg, gyda dros 5000 o bobl yn aros am lawdriniaeth cataract.  

Er mwyn ein helpu i glirio'r ôl-groniad, rydym yn gweithio gyda'r darparwr preifat SpaMedica, sydd wedi'i leoli yng Nghilgwri yng Ngogledd-Orllewin Lloegr, i'n helpu i leihau amseroedd aros.

Rydym yn y broses o gysylltu â chleifion, yn nhrefn yr angen clinigol, i gynnig yr opsiwn iddynt gael eu triniaeth yn yr ysbyty hwn.  Darperir cludiant i gleifion a allai ei chael yn anodd teithio i'r lleoliad hwn.  

Mae COVID-19 yn dal i gael effaith enfawr ar sut rydym yn darparu ein gwasanaethau gofal a gynlluniwyd ac mae sicrhau'r contract hwn gyda SpaMedica yn golygu y bydd llawer o'n cleifion yn gallu elwa o fynediad cyflymach i lawdriniaeth a thriniaethau eraill dros y misoedd nesaf. 

Rydym yn gwybod pa mor anodd y bu hyn i bobl sydd wedi aros yn amyneddgar, weithiau mewn amgylchiadau anodd iawn, a byddem yn gofyn i bobl barhau i fod yn amyneddgar a pharchus tuag at ein staff wrth i ni wneud ein gorau i gyrraedd cymaint o bobl cyn gynted â phosibl.