Neidio i'r prif gynnwy

Fforwm Partneriaeth Leol (LPF)

Diben Fforwm Partneriaeth Leol (LPF) Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ydy:

 • Sefydlu deialog reolaidd a ffurfiol rhwng Swyddogion Gweithredol y Bwrdd a sefydliadau staff ar faterion sy'n ymwneud â'r gweithlu a gwasanaethau iechyd.
 • Galluogi cyflogwyr a sefydliadau staff i sôn am faterion sy'n effeithio ar y gweithlu.
 • Rhoi cyfleoedd i sefydliadau staff a rheolwyr gyfrannu at gynlluniau i ddatblygu'r gwasanaeth ar gam cynnar.
 • Ystyried goblygiadau adolygiadau gwasanaeth ar staff a chanfod a cheisio cytuno ar ffyrdd newydd o weithio.
 • Ystyried y goblygiadau i staff o ganlyniad i ad-drefnu'r GIG ar lefel genedlaethol neu leol a gweithio mewn partneriaeth i weithredu mewn modd sy'n llwyddiannus i bawb.
 • Arfarnu a thrafod mewn partneriaeth berfformiad ariannol y sefydliad yn rheolaidd.
 • Arfarnu a thrafod mewn partneriaeth wasanaethau a gweithgareddau'r Bwrdd a'r goblygiadau.
 • Darparu cyfleoedd i adnabod a cheisio cytuno ar faterion ansawdd, gan gynnwys llywodraethu clinigol, yn enwedig pan fydd gan faterion o'r fath oblygiadau i staff.
 • Sicrhau bod partneriaid staff yn cael gwybod am benderfyniadau allweddol sydd wedi cael eu cymryd gan y Bwrdd a'r uwch reolwyr.
 • Ystyried datblygiadau cenedlaethol yn Strategaeth Gweithlu a Sefydliadol GIG Cymru a'r goblygiadau i'r Bwrdd gan gynnwys materion sy'n ymwneud â newid proffil gwasanaethau.
 • Trafod materion y penderfynir arnyn nhw'n lleol.
 • Sicrhau bod cynrychiolwyr sefydliadau staff yn cael amser rhesymol o'r gwaith gyda thâl i gyflawni dyletswyddau undebau llafur. 
 • Mewn partneriaeth datblygu cyfleusterau priodol drwy ddefnyddio Cytundeb Cyfleusterau A4C fel safon sylfaenol.

Mae manylion llawn rôl y Fforwm yn y Cylch Gorchwyl V7.0

Mae'r Fforwm yn cyflwyno adroddiad blynyddol ar ei weithgareddau i'r Bwrdd

Cadeiryddion mewn Cylchdro: Mrs Jo Whitehead, Prif Weithredwr / Mrs Jan Tomlinson, Cadeirydd ar ochr y Staff
Prif Gyfarwyddwr:  Mrs Sue Green, Cyfarwyddwr Gweithredol Datblygu'r Sefydliad a'r Gweithlu

Ysgrifenyddiaeth : Fiona Lewis 01745 586 468  

Mae'r cofnodion ar gael drwy'r dolenni isod ar ôl iddyn nhw gael eu cymeradwyo. Bydd agendâu ar gael o 2019 ymlaen.

Dyddiad Cofnodion cymeradwy
2021  
12.10.21  
13.7.21  
13.4.21  
19.1.21  
2020  
20.10.20  
7.7.20  
7.4.20

CYFARFOD WEDI'I GANSLO

O ganlyniad i'r sefyllfa barhaus a chyfnewidiol yn ymwneud â Covid-19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu gohirio cyfarfod.  Caiff dyddiadau newydd eu cyhoeddi a'u cadarnhau trwy'r tudalennau gwe hyn.

7.1.20  
2019  
8.10.19  
9.7.19 9.7.19
25.4.19 (dyddiad diwygiedig) 25.4.19
8.1.19 8.1.19

Ar gyfer cofnodion a phapurau blaenorol, cysylltwch â’r Swyddog Ysgrifenyddol perthnasol a enwir uchod