Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

26/02/21
Astudiaeth fawr yn ymwneud ag effeithiau iechyd hirdymor COVID-19

Mae clinigwyr ac ymchwilwyr ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cymryd rhan mewn astudiaeth genedlaethol yn ymwneud ag effeithiau iechyd hirdymor COVID-19 i gleifion a dderbyniwyd i'r ysbyty gyda'r clefyd.

26/02/21
Bydd yr holl safleoedd ysbyty ar draws Gogledd Cymru yn ddi-fwg o'r wythnos nesaf

Mae pobl sy'n byw ar draws ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cael eu hatgoffa y bydd yr holl diroedd ysbyty'n ddi-fwg o ddydd Llun.

25/02/21
Oedi llawdriniaethau wedi'u cynllunio yn Ysbyty Gwynedd

Bydd mwyafrif y llawdriniaethau a gynlluniwyd yn cael eu gohirio yn Ysbyty Gwynedd yr wythnos hon a’r nesaf ac eithrio rhai achosion dydd, mamolaeth a phaediatreg.

24/02/21
Bwrdd Iechyd yn lansio digwyddiad iechyd a lles rhithiol

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) yn cynnal stondin rhithiol sy’n canolbwyntio ar y rhaglenni profi a brechu COVID-19 yn ei ddigwyddiad iechyd a lles dydd Iau, 25 Chwefror. 

22/02/21
Datblygu cyn Ysbyty Cymuned y Fflint

Bydd cynlluniau i ddatblygu cartref gofal newydd ar gyfer Y Fflint yn symud gam ymlaen wrth i waith ddechrau ar ddymchwel cyn Ysbyty Cymuned y Fflint.

19/02/21
Peidiwch ag anwybyddu arwyddion cynnar o ganser y fron yn ystod COVID-19

Mae dynes o Wrecsam yn gwella o lawdriniaeth canser y fron yn annog pobl i beidio ag oedi cyn cysylltu â'u Meddyg Teulu yn ystod y pandemig COVID. 

19/02/21
Nyrsys Iechyd Meddwl yn rhannu eu profiadau am flwyddyn eithriadol, ar Diwrnod Nyrsys Iechyd Meddwl

Mae nyrsys iechyd meddwl sy'n gweithio ar reng flaen y pandemig COVID-19 wedi rhannu eu profiadau o ddarparu gofal yn ystod y flwyddyn fwyaf heriol o'u gyrfa.

18/02/21
Nyrs 'Gofalgar' yn Ysbyty Gwynedd wedi helpu wyres i ffarwelio â'i thaid am y tro olaf drwy alwad ffôn rhithiol

Mae myfyriwr nyrsio wedi cael ei chanmol am ei gofal a’i thosturi ar ôl iddi drefnu galwad ffôn rhithiol i ganiatáu i wyres ffarwelio â’i thaid.

12/02/21
Dros 2,000 o breswylwyr Ynys Môn i gael eu brechlyn COVID-19 yn Ysbyty Penrhos Stanley

Bydd oddeutu 2,000 o bobl yn cael eu brechlyn COVID-19 yn Ysbyty Penrhos Stanley dros y diwrnodau nesaf.

12/02/21
Dietegwyr yn lansio prosiect lleol i helpu teuluoedd gael mynediad at fitaminau hanfodol

Mae prosiect newydd i gefnogi teuluoedd i gael mynediad at fitaminau am ddim yn Wrecsam a Sir y Fflint yn cael ei lansio'r wythnos hon.

10/02/21
Cyhoedd yng Ngogledd Cymru yn cael eu hannog i lynu at y rheolau yn dilyn ymddangosiad straen newydd o COVID-19

Mae dyfodiad straeniau newydd COVID-19 wedi ysgogi Meddyg Gofal Dwys a Phrif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru i annog y cyhoedd i barhau i ddilyn canllawiau'r llywodraeth i ddiogelu eu hunain a'u hanwyliaid.

05/02/21
Uned arbenigol newydd i gleifion ar ôl llawfeddygaeth yn agor yn Ysbyty Gwynedd

Mae uned arbenigol newydd gyda thri gwely sy’n gwasanaethu anghenion dwys cleifion ar ôl triniaeth lawfeddygol fawr wedi agor yn Ysbyty Gwynedd.

05/02/21
Canmol staff meddygfeydd Gogledd Cymru, wrth i'r rhaglen frechu COVID-19 gynyddu

Mae Meddyg sy'n arwain y rhaglen frechu COVID-19 yng Ngogledd Cymru wedi talu teyrnged i'r rôl hanfodol y mae meddygfeydd a fferyllfeydd cymuned yn ei chwarae wrth gyflwyno’r rhaglen.