Neidio i'r prif gynnwy

Ymweld â'r Ysbyty

Diweddaru Canllawiau Ymweld – 11 Mawrth 2021

Diweddarwyd y rheolau o ran ymweld ag ysbytai yn ystod yr achosion o COVID-19, yn dilyn y canllawiau a roddir gan Lywodraeth Cymru, ar 30 Tachwedd 2020.

Mae ymweld ag ysbytai ar draws Cymru yn parhau i fod yn gyfyngedig. Mae hyn er mwyn amddiffyn iechyd a diogelwch ein staff, cleifion a defnyddwyr gwasanaeth, a pharhau i gefnogi'r mesurau cadw pellter cymdeithasol ym mhob safle'r bwrdd iechyd. 

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn datgan y dylid cytuno ar ymweliadau gyda phwrpas clir, wedi'i selio ar les pennaf y claf neu’r defnyddiwr gwasanaeth, yn ogystal â lles yr ymwelydd. Mae angen hefyd i ni gadw ein staff yn ddiogel. Mae hyn yn golygu na ellir ymweld fel mater o drefn, a hynny mewn amgylchiadau eithriadol yn unig. Mae ar yr holl ymwelwyr angen asesiad risg unigol a ddylai gael ei gwblhau, yn ddelfrydol, cyn ymweliad cytunedig, er mwyn cadw staff, cleifion ac ymwelwyr yn ddiogel.

Byddwn yn caniatáu ymweliadau, gyda chytundeb y prif nyrs/nyrs mewn gofal/nyrs â chyfrifoldeb, mewn amgylchiadau eithriadol yn unig a chyn yr ymweliad.

Mae gweithdrefnau atal a rheoli heintiau ar waith a chaiff ymwelwyr wybod am y risgiau a’u cynghori ynghylch y mesurau y bydd yn rhaid iddynt eu dilyn cyn eu hymweliad, yn ystod yr ymweliad ac ar ei ôl. Mae hyn yn cynnwys defnyddio cyfarpar diogelu personol, golchi’r dwylo, cadw pellter cymdeithasol, peidio â dod â bwyd i mewn ac ati. Mae’n rhaid i ymwelwyr wisgo masgiau wyneb ac nid gorchuddion wyneb. Fel bwrdd iechyd, rydym yn disgwyl i’n hymwelwyr weithio gyda ni fel partneriaid er mwyn cynnal diogelwch ein cleifion ac i barchu’r mesurau yr ydym yn gofyn iddynt eu dilyn. Gellir dod ag ymweliadau i ben ar unrhyw adeg er mwyn cynnal diogelwch.  

 

Mewn ardaloedd a gwasanaethau nad ydynt yn rhai COVID-19

 • Un rhiant, gwarcheidwad neu ofalwr ar ochr y gwely ar y tro ar gyfer cleifion mewnol paediatrig a'r newydd-anedig.
 • Cleifion sydd â salwch critigol/yn nyddiau olaf eu bywyd - gall hyn fod hyd at ddau ymwelydd ar y tro am gyfnod penodol, o'r un tŷ neu’n rhan o’r un cartref estynedig.  Os nad ydynt yn dod o’r un tŷ neu os nad ydynt yn rhan o gartref estynedig, dylent ymweld â’r gwely ar wahân a chadw pellter y tu allan i’r ardal glinigol.
 • Cynorthwyydd cymorth hanfodol ac un partner geni i ferched sydd yng ngham gweithredol yr esgor, yn ddelfrydol sydd o'r un tŷ neu’n rhan o’r un cartref estynedig. 
 • Yn gyffredinol, un ymwelydd ar y tro ar gyfer claf ag anghenion iechyd meddwl, dementia, anabledd dysgu neu nam gwybyddol, lle byddai peidio â chael ymweliadau yn achosi gofid, neu ei fod yn ofynnol fel addasiad rhesymol i gefnogi mynediad at asesiad neu ymyriad iechyd.  Fodd bynnag, dylid ystyried nifer ac amlder yr ymwelwyr fesul achos unigol yn dibynnu ar anghenion y claf/defnyddiwr gwasanaeth, y cynllun gofal ac mewn ymgynghoriad â’i staff cymorth neu ei ofalwr.
 • Gall plant a phobl ifanc ymweld â rhiant, gwarcheidwad, gofalwr neu frawd neu chwaer mewn lleoliad gofal iechyd a dylent fod yng nghwmni un oedolyn priodol.
 • Pobl sydd â chyflyrau hirdymor sy’n gorfod aros am gyfnodau hirach mewn lleoliad gofal iechyd neu bobl sydd ag anghenion gofal a lles penodol y mae’r ymwelydd/gofalwr yn cyfrannu’n weithredol atynt, er enghraifft, bwydo, cefnogi anghenion cyfathrebu a chefnogi adsefydlu. Efallai y bydd iechyd a lles y cleifion hyn yn elwa o weld ymwelwyr priodol, gan fod eu cyfnod aros yn ymestyn am wythnosau lawer.  Dylid cofnodi hyn yn eu cynllun gofal.   

 

Mewn ardaloedd lle mae achos o COVID-19 wedi'i gadarnhau neu ardaloedd heintus posibl

 • Gall cleifion COVID-19 sydd ar ddiwedd eu hoes gael ymwelwyr yn ystod eu dyddiau olaf, os ceir caniatâd o flaen llaw gan y prif nyrs/nyrs mewn gofal/nyrs â chyfrifoldeb.  Gall hyn gynnwys hyd at ddau ymwelydd, un ar y tro wrth ymyl y gwely am gyfnod penodol o amser, yn ddelfrydol sydd o’r un tŷ neu’n rhan o’r un cartref estynedig.
 • Dylai pobl a oedd gynt yn cysgodi neu sydd fel arall mewn mwy o berygl yn sgil y firws (gweler arweiniad Llywodraeth Cymru am feini prawf), osgoi ymweliadau ysbyty lle bynnag y bo modd.  Os bernir bod ymweliad ysbyty yn hanfodol, er enghraifft i ymweld ag un annwyl yn nyddiau olaf ei fywyd, dylai ysbytai ddarparu masgiau meddygol. 

 

Mynediad ar gyfer ymweld i bartneriaid ac ymwelwyr merched beichiog yng ngwasanaethau mamolaeth yng Nghymru

 

 • Un partner geni/unigolyn a enwebir i roi cefnogaeth i ferched sy'n dod am sganiau uwchsain Asesiad Beichiogrwydd Cynnar a Meddygaeth y Ffetws.
 • Un partner geni ar gyfer merched sydd yng ngham gweithredol yr esgor, yn ddelfrydol sy'n dod o'r un tŷ neu'n rhan o'r un cartref estynedig.
 • Un partner geni/unigolyn a enwebir i roi cefnogaeth i ferched sy'n dod am sgan dyddio-beichiogrwydd cynnar (11 wythnos + 2 ddiwrnod - 14 wythnos + 1 diwrnod o'r cyfnod cario).
 • Un partner geni/unigolyn a enwebir i roi cefnogaeth i ferched sy'n dod am sgan anomaledd y ffetws (18-20 wythnos o'r cyfnod cario).

Mynediad i ymwelwyr ar gyfer gwasanaethau i'r newydd-anedig

 • Gall y ddau riant fod yn bartneriaid yng ngofal eu babi. 
 • Ni chaniateir ymwelwyr eraill yn yr Unedau i'r Newydd-anedig, yn cynnwys brodyr a chwiorydd. 
 • Gofynnir i rieni fynychu'r uned un ar y tro er mwyn helpu i gadw at y mesurau cadw pellter cymdeithasol. 
 • Ni chaniateir i unrhyw rieni sydd wedi cael symptomau COVID-19 neu sydd wedi cael prawf positif am COVID-19 ymweld ac mae gofyn iddynt ddilyn y canllawiau cwarantin.
 • Mewn achosion o brofedigaeth/terfynu gofal dwys, rhoddir arferion diogel ar waith i ganiatáu i'r teulu fod gyda'i gilydd.

 

Gofynnwn i chi gofio y gallai fod gan unrhyw un afiechyd heintus. Mae’n rhaid i’r holl ymwelwyr a ganiateir gydymffurfio â rhagofalon atal heintiau bob amser. Mae hyn yn cynnwys golchi’r dwylo (dan oruchwyliaeth) wrth gyrraedd ac wrth adael yr ardal. Mae'n bwysig bod pob ymwelydd yn cael cytundeb gan y prif nyrs/nyrs mewn gofal/nyrs â chyfrifoldeb cyn teithio ar gyfer pob ymweliad. Bydd yr asesiad risg wedi’i gwblhau cyn yr ymweliad, yn ddelfrydol. Bydd rheolwr y ward / nyrs â chyfrifoldeb yn mynd trwy’r rhestr wirio atodedig wrth drafod ymweliadau posibl ac unwaith eto, wyneb yn wyneb, os yw caniatâd i ymweld wedi’i roi. Bydd gofyn i’r ymwelydd lofnodi ei fod wedi deall ac y bydd yn cydymffurfio fel y’i disgrifiwyd. Caiff y ddwy ddogfen eu ffeilio gyda nodiadau’r claf. 

Mae’r Bwrdd Iechyd yn annog teuluoedd a ffrindiau cleifion sydd o dan ein gofal i ystyried ffyrdd eraill o gysylltu. Mae hyn yn cynnwys defnyddio gwasanaeth WiFi am ddim yn ein hysbytai i ddefnyddio FaceTime neu alwadau fideo. Gallwn roi cymorth er mwyn hwyluso hyn.

 

Gallwch hefyd gysylltu â ffrindiau neu berthnasau mewn ysbytai trwy ddefnyddio ein gwasanaeth Llythyr at Anwyliaid 

 

Mae ein Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion (PALS)  yma i'ch helpu chi. Bydd ein Swyddogion PALS yn gwneud eu gorau i ddatrys problemau’n gyflym ac yn uniongyrchol gyda’r staff dan sylw. Os bydd gennych unrhyw ymholiad am y cyfyngiadau ar ymweld neu bryder ynghylch ffrind neu berthynas sydd wedi’i dderbyn i’r ysbyty, cysylltwch â PALS (9am tan 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener ac eithrio gwyliau banc).

Rhannu: