Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Cymuned newydd Gogledd Sir Ddinbych, Rhyl

Bydd yr ysbyty newydd, a fydd yn cael ei adeiladu wrth ochr yr Ysbyty Brenhinol Alexandra presennol, yn cynnwys cyfleusterau modern, addas i bwrpas ar gyfer gwasanaethau newydd a gwasanaethau cyfredol ar y safle.

Mae gwasanaethau newydd yn cynnwys:

  • Gwelyau cleifion mewnol
  • Gwasanaethau ar gyfer trin mân anafiadau ac anhwylderau
  • Ystafell therapi mewnwythiennol
  • Canolfan lles cymunedol a chaffi cymunedol

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi cymeradwyaeth i ni fynd ymlaen at gam nesaf y prosiect datblygu, a elwir yn Achos Busnes Llawn. Mae hyn yn cynnwys datblygu manylion ystafelloedd manwl, a gweithio drwy ganiatâd cynllunio ar gyfer y prosiect.

Mae gwaith ar y gweill yn awr i symud ymlaen ag Achos Busnes Llawn terfynol y prosiect, sy’n cynnwys cynllunio ar gyfer symud rhai gwasanaethau cyfredol dros dro yn ystod y cyfnod adeiladu.

Ein nod yw cyflwyno Achos Busnes Llawn ym mis Medi 2020, gyda'r bwriad o ddechrau adeiladu yn gynnar yn 2021.

Diweddaraf ar y Prosiect

Hydref 2020
Caiff cynlluniau terfynol i ailddatblygu gwasanaethau iechyd yn Y Rhyl eu cyflwyno i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr y mis nesaf.

Caiff Achos Busnes Llawn y prosiect i ailwampio gwasanaethau a ddarperir ar gyfer trigolion yn Y Rhyl a Gogledd Sir Ddinbych ei gyflwyno yng nghyfarfod y Bwrdd Iechyd ar 12 Tachwedd.

Gorffennaf 2020
Ymatebodd mwy na 200 o bobl i'n hapêl am adborth ar ail-ddatblygiad safle Ysbyty Brenhinol Alexandra.

Rydym wedi casglu'r holl adborth a gawsom drwy ein harolwg a'r sylwadau a wnaed ar y cyfryngau cymdeithasol, ac rydym wedi datblygu dogfen cwestiynau cyffredinol sy'n crynhoi'r mwyafrif o'r cwestiynau yr ydym wedi eu cael. 

Roedd rhai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin am feysydd parcio, ein cynlluniau ar gyfer yr adeiladau presennol ar y safle, a manylion ar ba wasanaethau a chyfleusterau fydd yn yr ysbyty newydd.

Gallwch ddod o hyd i'r cwestiynau mwyaf cyffredin yma.

Mai 2020
Bydd cynlluniau ar gyfer yr ysbyty newydd ac ailwampio Ysbyty Brenhinol Alexandra yn cael eu cyflwyno i Gyngor Sir Ddinbych ym Mehefin.

Cynhyrchwyd fideo hedfan drwodd i roi syniad o sut bydd yr ysbyty yn edrych wedi iddo gael ei gwblhau. 

Tachwedd 2019
Penodi Kier fel partner cadwyn gyflenwi ar gyfer Ysbyty Cymuned newydd Gogledd Sir Ddinbych

Gorffennaf
Mae gwaith yn mynd rhagddo i ddatblygu'r Ysbyty Cymuned Gogledd Sir Ddinbych newydd yn Y Rhyl

Cylchlythyr 

Cylchlythyr un

Newyddlen 2