Neidio i'r prif gynnwy
Dilynwch ni ar:

Ffisiotherapi

Mae ffisiotherapi’n helpu rhywun a effeithiwyd gan anaf, salwch neu anabledd datblygiadol neu anabledd arall i symud a gweithredu eto a hynny mor agos i normal â phosib.

Fel proffesiwn gofal iechyd, mae sylfaen wyddonol ffisiotherapi’n ymwneud ag amrywiaeth eang o waith sy’n golygu gweithio â phobl i hybu eu hiechyd a’u lles. Mae ffisiotherapyddion yn cyfuno eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u dull o weithio er mwyn gwella ystod eang o broblemau corfforol sy’n gysylltiedig â gwahanol ‘systemau’r’ corff.

Mae ffisiotherapyddion yn gweithio gyda thimau amlbroffesiynol ar draws ysbytai cymuned, safleoedd yn y gymuned ac yng nghartrefi cleifion, yn ogystal â chlinigau cleifion allanol.

Mae ffisiotherapyddion yn gweithio mewn amryw o sefyllfaoedd iechyd gwahanol fel:

  • Gofal Dwys
  • Salwch Meddwl
  • Adferiad wedi Strôc
  • Iechyd Galwedigaethol
  • Gofal yr Henoed

Mae ffisiotherapyddion yn cyfuno eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u dull o weithio er mwyn gwella ystod eang o broblemau corfforol sy’n gysylltiedig â gwahanol ‘systemau’r’ corff. Yn fwyaf arbennig maent yn trin:

  • Niwrogyhyrol (yr ymennydd a’r system nerfol)
  • Cyhyrysgerbydol (meinweoedd meddal, cymalau ac esgyrn)
  • Systemau resbiradol a chardiofasgiwlar (calon ac ysgyfaint)

Cyfeirir pobl yn aml am ffisiotherapi gan feddygon neu weithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol eraill. O ganlyniadau i newidiadau mewn gofal iechyd, mae mwy a mwy o bobl yn cyfeirio’u hunain yn uniongyrchol at ffisiotherapyddion heb weld unrhyw weithiwr proffesiynol gofal iechyd o’r blaen.

Mae ffisiotherapyddion yn gweithio'n annibynnol, rhan amlaf fel aelod o dîm gyda gweithwyr proffesiynol iechyd neu ofal cymdeithasol eraill. Nodweddion ffisiotherapi ydy myfyrio a rhesymu’n glinigol yn systematig, gan gyfrannu at a gosod sylfaen i ddull datrys problemau wrth ddarparu gofal sy'n canolbwyntio ar y claf.

Taflen Wybodaeth i Gleifion

Hunan Gyfeirio ar gyfer Ffisiotherapi Cyhyrysgerbydol

Mae Ffisiotherapi Cyhyrysgerbydol yn ymwneud â ffisiotherapi'r system cyhyrysgerbydol. Mae hyn yn golygu cyhyrau, esgyrn, cymalau, nerfau, gewynnau, cartilag a disgiau asgwrn y cefn.

Os ydych yn teimlo eich bod yn dioddef o anhwylder cyhyrysgerbydol a allai gael budd o ffisiotherapi, bellach gallwch wneud cyfeiriad uniongyrchol i'ch ardal ffisiotherapi lleol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Mae hyn yn cynnig mwy o ddewis i gleifion a mynediad cyflymach at wasanaethau ysbyty heb fod angen ymweld â'r meddyg teulu.

Sylwch nad yw'r opsiwn cyfeirio hwn ar gael i gleifion dan 18 oed neu ar gyfer problemau niwrolegol, resbiradol neu gynaecolegol.

Taflen Wybodaeth ar gyfer Hunan Gyfeirio at Ffisiotherapi