Neidio i'r prif gynnwy

Mam yn canmol tîm bydwreigiaeth Ysbyty Gwynedd ar ôl i'w babi gyrraedd yn ddiogel

Mae mam a wynebodd enedigaeth drawmatig yn ystod geni ei mab wedi cymeradwyo’r bydwragedd a’i cefnogodd a’i helpu i eni ei mab.

Roedd Amy Eve Macdonald, o Fangor, sy'n fam i bedwar o blant, yn disgwyl genedigaeth gymharol normal ar ôl dim cymhlethdod gyda'i phlant blaenorol.

Fodd bynnag, ar 19 Hydref 2021, dechreuodd Amy esgor a chafodd ei derbyn i Ward Llifon yn Ysbyty Gwynedd lle cafodd wybod oherwydd lleoliad y babi nad oedd yn gallu cael genedigaeth naturiol ac y byddai angen toriad cesaraidd brys.

Ganed ei babi, Charlie Alex Emlyn Lewis, yn ddiogel ac yn iach ond yn anffodus, roedd angen dau drallwysiad gwaed ar Amy ar ôl colli dau litr a hanner o waed yn ystod y llawdriniaeth.

Wrth siarad am ei hamser yn yr ysbyty, dywedodd Amy: “Er ei bod yn enedigaeth drawmatig iawn ni allaf ganmol y tîm yn Ysbyty Gwynedd am y gofal a’r gefnogaeth a roddwyd i mi.

“Roedd holl staff y theatr yn wych ac fe wnaethant dawelu fy meddwl a fy nghysuro drwy’r broses gyfan.

“Glynodd Hannah, fy mydwraig, at fy ochr drwy’r cyfan a rhoddodd nerth i mi, yn feddyliol a chorfforol. Daeth hi i ymweld â ni y diwrnod canlynol i weld sut oedd y ddau ohonom er ei bod yn gweithio ar ward arall - mae hi'n ddynes wych.

“Roedd y bydwragedd yn Ysbyty Gwynedd yn hollol anhygoel, yn ystod ysgogi'r enedigaeth, yr enedigaeth ei hun, yn ystod y toriad cesaraidd ac ar ôl i’r ddau ohonom gyrraedd yn ôl ar y ward.

“Cefais gymorth o'r radd flaenaf ganddynt gyda Charlie ac roeddent yn sicrhau ein bod yn cael gofal da bob amser, gan gymryd yr amser i wrando arnaf a rhoi hwb i mi'n aml.

“Fe wnaethom aros ar y ward am wythnos a gallaf ddweud yn onest nad oedd un diwrnod pan oeddwn yn siomedig gyda’r gofal a gefais. Hyd yn oed pan oedd y bydwragedd yn brysur iawn roedden nhw bob amser yn llwyddo i wneud amser i ni os oedd angen unrhyw beth arnom.

“Byddaf yn ddyledus iddynt am byth am y gofal gwych a gawsom ni’n dau.”

Bob blwyddyn ar 5 Mai, mae’r byd yn dod ynghyd i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Fydwraig (IDM) ac i gydnabod y rôl hollbwysig y mae bydwragedd yn ei chyflawni.

Dywedodd Fiona Giroud, Cyfarwyddwr Nyrsio a Bydwreigiaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr:

“Mae Diwrnod Rhyngwladol y Fydwraig yn gyfle gwych i ni ddweud pa mor eithriadol o falch yr ydym o’r ffordd mae ein timau mamolaeth yn parhau i ddarparu gofal gwych i’n mamau a’n babanod yn y ffordd fwyaf diogel posib.

“Er ein bod wedi gorfod gwneud llawer o newidiadau i sut rydym yn darparu gwasanaethau mamolaeth yn ystod y pandemig, mae ymroddiad a brwdfrydedd ein bydwragedd yn ysbrydoledig.

“Diolch i bob un ohonyn nhw a Diwrnod Rhyngwladol y Fydwraig Hapus.”