Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

23/12/20
Bellach mae gan Ogledd Cymru 11 canolfan brofi COVID-19 sy'n gwasanaethu cymunedau ar draws y rhanbarth

Mae gan bob un o’r chwe sir yng Ngogledd Cymru o leiaf un safle profi erbyn hyn, sydd ar agor saith niwrnod yr wythnos a gyda rhai ohonynt ar agor rhwng 8am a 8pm.

21/12/20
Canolfannau brechu torfol i agor ar draws Gogledd Cymru yr wythnos hon

Bydd y Bwrdd Iechyd yn defnyddio tair canolfan frechu torfol yr wythnos hon fel bod modd i staff cartrefi gofal ar draws Gogledd Cymru dderbyn y brechlyn.

21/12/20
Prosiect newydd i wella cefnogaeth i gleifion canser Gogledd Cymru sy'n byw gyda blinder

Mae prosiect newydd yn ceisio mynd i'r afael ag effaith blinder a brofir gan bobl sy'n byw â chanser.

18/12/20
Ansawdd bywyd dyn o Dreffynnon wedi ei adfer yn dilyn llawdriniaeth fasgwlaidd yn Ysbyty Glan Clwyd.

Mae beiciwr a heiciwr brwd nad oedd yn gallu cerdded mwyach oherwydd salwch gwanychol yn ôl ar ei draed yn dilyn llawdriniaeth fasgwlaidd yn Ysbyty Glan Clwyd.

18/12/20
Deg awgrym da: Gofalu am eich iechyd meddwl y Nadolig hwn

Mae ein Seiciatrydd Ymgynghorol, Dr Alys Cole-King wedi rhannu ei hawgrymiadau am sut mae gofalu am eich iechyd meddwl a'ch lles dros dymor yr ŵyl.

17/12/20
Prosiect Canolfan Gofal Cychwynnol Brys newydd i gefnogi meddygon teulu a'r Adran Achosion Brys

Bydd prosiect newydd yn helpu i wella amseroedd triniaeth a lleihau'r pwysau ar feddygon teulu a gwasanaethau Gofal Brys y gaeaf hwn.

16/12/20
Effeithiolrwydd a phrofiad cleifion gwell yn yr Ystafelloedd CT cyntaf o'u bath yng Nghymru yn Ysbyty Glan Clwyd

Mae gwaith ailwampio yn yr ystafelloedd sganio CT yn Ysbyty Glan Clwyd wedi creu cyfleusterau gwell a'r dechnoleg gyntaf o'i bath yng Nghymru

16/12/20
Mae brechiadau COVID-19 yn cychwyn ar gyfer staff Glan Clwyd

Mae dros 200 o staff risg uchel yr Adran Achosion Brys yn Ysbyty Glan Clwyd yn cael eu brechiadau COVID-19

15/12/20
Venue Cymru yn agor ei Ddrysau i Staff Cartrefi Gofal ar gyfer Brechiadau COVID-19

Dechreuodd staff cartrefi gofal ledled Gogledd Cymru dderbyn eu brechiadau rhag COVID-19 yn Ysbyty Enfys Llandudno heddiw.

04/12/20
Ward Ysbyty Gwynedd Alaw yn defnyddio technoleg monitro o bell yn ystod pandemig

Mae technoleg newydd bellach yn caniatáu i staff ysbytai fonitro rhai cleifion canser sydd ar gemotherapi adref yn eu cartrefi eu hunain trwy oriawr glyfar (smart watch).

03/12/20
Arweinydd Nyrsys Ardal yn ennill gwobr iechyd fawreddog y Deyrnas Unedig gyfan

Mae uwch nyrs sy'n arwain Nyrsys Ardal Abergele wedi ennill un o wobrau iechyd gorau’r Deyrnas Unedig gyfan.

01/12/20
Ystafell therapïau newydd wedi'i chwblhau fel rhan o ailddatblygiad Ysbyty Rhuthun

Bydd ystafell therapi newydd yn Ysbyty Rhuthun yn helpu pobl yn yr ardal gyfagos i gael mynediad at ofal yn agosach at y cartref.

27/11/20
Mae'r Ffliw yn Lladd - Rhod Gilbert yn Annog Staff Cartrefi Gofal i Gael eu Pigiad

Mae'r digrifwr o Gymru, Rhod Gilbert, yn annog staff cartrefi gofal i gael eu brechlyn ffliw ar ôl gweld yr effaith ddinistriol y gall y firws ei chael.

26/11/20
Gŵr o Gricieth yn diolch i dîm Wroleg Ysbyty Gwynedd am eu gofal â rhodd hael

Mae gŵr o Gricieth, sy’n gwella ar ôl canser y bledren, wedi rhoi dros £5,500 i dîm Wroleg Ysbyty Gwynedd i ddiolch iddynt am eu gofal.

26/11/20
Claf yn diolch i dîm o Ysbyty Gwynedd a achubodd ei law ar ôl anaf dinistriol

Mae gweithiwr hunangyflogedig ffitio caeadau rholer oedd yn poeni na fyddai'n gallu gweithio eto ar ôl anafu ei law yn ddrwg, wedi canmol y tîm yn Ysbyty Gwynedd am y gofal rhagorol a gafodd.  

24/11/20
Y Bwrdd Iechyd yn dod allan o Fesurau Arbennig

Rydym yn falch o rannu’r newyddion bod y Gweinidog Iechyd Vaughan Gething wedi cyhoeddi y prynhawn yma y bydd y Bwrdd Iechyd yn dod o Fesurau Arbennig ar unwaith.

23/11/20
Dathlu gweithwyr cefnogi nyrsys yn Ysbyty Llandudno

Mae cyfraniad staff cefnogi nyrsys wedi cael ei ganmol yn Ysbyty Llandudno.

19/11/20
Cynlluniau ar gyfer Uned Hyfforddiant Deintyddol cyntaf Gogledd Cymru

Bydd Uned Hyfforddiant Deintyddol yng Ngogledd Cymru yn cael ei sefydlu fel rhan o gynlluniau amrywiol i wella mynediad at wasanaethau deintyddol yn y rhanbarth.

18/11/20
Cefnogaeth newydd, ychwanegol i gleifion canser ar Ward Alaw - diolch i Dîm Irfon

Mae #TîmIrfon, rhan o elusen GIG Gogledd Cymru, Awyr Las, yn falch o gyhoeddi y bydd swydd newydd sbon ar ffurf nyrs iechyd meddwl yn dod i fodolaeth ar Ward Alaw. 

18/11/20
25 mlynedd o wasanaeth gwirfoddolwr llinell gymorth iechyd meddwl yn cael ei gydnabod gyda gwobr arbennig

Mae gwirfoddolwr sydd wedi rhoi chwarter canrif o wasanaeth i linell gymorth iechyd meddwl yng Ngogledd Cymru wedi ei gydnabod gyda gwobr arbennig.