Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

22/03/20
Nyrs 'ysbrydoledig' wedi'i chydnabod gyda gwobr Seren Betsi

Mae nyrs Gofal Critigol o Ysbyty Maelor Wrecsam a ddisgrifiwyd gan ei chydweithwyr fel 'ysbrydoliaeth' wedi derbyn gwobr arbennig.

 

19/03/20
Sefydlu Unedau Profi i roi profion blaenoriaeth i staff y GIG am y Coronafeirws Newydd

Mae Unedau Profi Covid-19 newydd drwy ffenest y car wedi eu sefydlu mewn tri lleoliad ar draws Gogledd Cymru i gefnogi'r ymateb i fynd i’r afael â’r Coronafeirws Newydd (COVID 19).

 

Ar hyn o bryd, bydd yr Unedau Profi ond yn rhoi profion blaenoriaeth i weithwyr y GIG sy'n ymwneud â'r ymateb i achosion Covid-19.

18/03/20
Gohirio apwyntiadau cleifion allanol a llawdriniaethau nad ydynt yn frys fel rhan o gynllun i reoli achosion Covid-19

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi gwneud y penderfyniad anodd i ddechrau gohirio llawdriniaethau, triniaethau ac apwyntiadau cleifion allanol nad ydynt yn rhai brys, er mwyn canolbwyntio adnoddau ar ofalu am gynnydd disgwyliedig mewn cleifion Covid-19 y mae arnynt angen gofal ysbyty. Bydd yr holl bethau hyn yn dechrau cael eu gohirio ar draws Gogledd Cymru o ddydd Iau 19 Mawrth.

15/03/20
Prosiect bywydau iachach, hapusach yn ganolog mewn ysgol gynradd yn Sir y Fflint

Mae codi ymwybyddiaeth am fywydau iachach a hapusach wedi'i osod yn gadarn ar gwricwlwm ysgol yn Sir y Fflint diolch i brosiect dan arweiniad tîm Atal Codymau Ysbyty Maelor Wrecsam.

13/03/20
Dynes o Fangor mewn adferiad o ddibyniaeth ar gyffuriau'n talu teyrnged i raglen therapi a newidiodd ei bywyd.

Mae dynes o Fangor a ddihangodd rhag bywyd o drais a bod yn gaeth i gyffuriau, diolch i raglen therapi a newidiodd ei bywyd, yn dweud ei bod am roi gobaith i eraill bod adferiad yn bosibl.

 

10/03/20
Cynlluniau i ymestyn gwasanaeth Parcio a Theithio Ysbyty Glan Clwyd am 12 mis arall

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn ymestyn y gwasanaeth Parcio a Theithio yn Ysbyty Glan Clwyd am 12 mis ychwanegol wrth i gynlluniau ar gyfer gwelliannau hir dymor i’r ddarpariaeth parcio yn yr ysbyty gael eu datblygu.

10/03/20
Sefydlu Unedau Profi Cymunedol i helpu i gefnogi diagnosis o Coronavirus Newydd

Mae tair Uned Profi Cymunedol (CTU) wedi cael eu sefydlu yng Ngogledd Cymru i gefnogi’r ymateb i fynd i’r afael â Coronavirus Newydd (COVID 19). Bydd yr unedau gyrru i mewn yn helpu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr fodloni’r galw am brofion dros yr wythnosau nesaf.

06/03/20
Cyflwyno gwobr iechyd i weithredwr switsfwrdd Glan Clwyd a helpodd glaf pan oedd ei angen fwyaf

Mae gweithredwr switsfwrdd a feddyliodd yn gyflym a helpu galwr i gael mynediad at ofal a chymorth pan oedd ei angen arno fwyaf wedi cael canmoliaeth ar ffurf gwobr arbennig y Bwrdd Iechyd.

28/02/20
Cydnabuwyd Therapydd Iaith a Lleferydd 'Tosturiol' gyda gwobr Seren Betsi

Mae Therapydd Iaith a Lleferydd sydd wedi mynd gam ymhellach ar gyfer un o'i chleifion yn HMP Berwyn wedi cael gwobr arbennig.

27/02/20
Anturiaethwr yn diolch i Dîm Orthopaedig Ysbyty Gwynedd am lawdriniaeth a newidiodd ei fywyd

Mae cyn ddarlithydd o Brifysgol Bangor yn ôl ar ei draed ac wedi dod yn ôl ar ôl bod yn hyfforddi cwrs arweinyddiaeth mynyddoedd yn India yn dilyn cael llawdriniaeth i'w glun a newidiodd ei fywyd y llynedd.

26/02/20
Clinig dysffagia un stop yn darparu gwasanaeth mwy effeithlon yn Ysbyty Gwynedd

Mae clinig dysffagia un stop yn Ysbyty Gwynedd yn darparu gwasanaeth mwy effeithlon i gleifion, gan roi diagnosis yn gynt a'r amseroedd aros lleiaf posibl ar gyfer apwyntiadau. 

26/02/20
Nofel gyntaf awdur o Fôn yn anelu at amlygu iechyd meddwl, hunanladdiad a phrofedigaeth

Mae dynes o Fôn a brofodd drasiedi colli plentyn oherwydd hunanladdiad wedi ysgrifennu llyfr er mwyn helpu eraill trwy eu gofid.

21/02/20
Rhybudd i rieni am duedd beryglus ar y cyfryngau cymdeithasol

Mae rhieni a phlant yn cael eu rhybuddio am beryglon jôc cyfryngau cymdeithasol sy'n arwain at anafiadau difrifol i blant a phobl ifanc.

20/02/20
Mwy o bobl yn cael eu hannog i ystyried gyrfa 'wobrwyol iawn' mewn nyrsio iechyd meddwl

Mae uwch nyrs o Ogledd Cymru yn annog mwy o bobl i ystyried gyrfa 'wobrwyol iawn' mewn nyrsio iechyd meddwl.

17/02/20
Ystafell perthnasau wedi'i hagor yn swyddogol yn Adran Achosion Brys Ysbyty Gwynedd

Mae staff yn Adran Achosion Brys Ysbyty Gwynedd wedi gweithio mewn partneriaeth gyda'r elusen 2 Wish Upon a Star i agor ystafell deulu newydd ar gyfer rhieni mewn profedigaeth.

17/02/20
Mae'r GIG yng Ngogledd Cymru wedi cael ei gydnabod unwaith eto am ei ymrwymiad i gefnogi cydraddoldeb a chynhwysiad ar draws ei weithlu

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi dod y cyflogwr iechyd yng Nghymru â'r safle uchaf unwaith eto gan Stonewall, sef yr elusen gydraddoldeb lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn ei rhestr o'r 100 o Gyflogwyr Gorau ar gyfer 2020.

11/02/20
Imiwneiddiad - ffordd syml i atal lledaenu clefydau marwol posibl ar draws Gogledd Cymru

Anogir pobl i gymryd camau syml i helpu i atal lledaenu clefydau marwol posibl ar draws Gogledd Cymru.

06/02/20
Cyfnod newydd i endosgopi wrth i gamera ar ffurf pilsen gael ei gyflwyno mewn ysbytai yng Ngogledd Cymru

Mae technoleg o'r radd flaenaf er mwyn canfod abnormaleddau yn y coluddyn bach ar gael erbyn hyn i gleifion yng Ngogledd Cymru.

05/02/20
Canolfannau galw heibio iechyd meddwl a lles yn agor yng Nghonwy a Sir Ddinbych

Bydd canolfannau galw heibio'n ei gwneud hi'n haws i bobl yng Nghonwy a Sir Ddinbych gael mynediad at gymorth ar gyfer eu hiechyd meddwl a’u lles

04/02/20
Rhaglen Ddogfen yn rhoi cipolwg o fywydau prysur nyrsys llawfeddygol Ysbyty Gwynedd

Mae Nyrsys sy'n gweithio ar ddwy ward llawfeddygol yn Ysbyty Gwynedd yn gobeithio ysbrydoli eraill i'r alwedigaeth drwy raglen ddogfen newydd.