Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

23/07/20
Canmoliaeth i'r Tîm Awdioleg am eu 'caredigrwydd' a 'thosturi' tuag at ddynes 98 oed

Mae’r Tîm Awdioleg wedi derbyn cryn ganmoliaeth wedi iddynt helpu dynes 98 oed a gafodd drafferthion gyda’i diffyg clyw yn ystod y pandemig.

20/07/20
Gweithredwr switsfwrdd Ysbyty Gwynedd yn paratoi ar gyfer naid awyren er cof am ei bartner

Mae gweithredwr switsfwrdd yn Ysbyty Gwynedd yn gwneud naid awyren er cof am ei bartner a fu farw.

17/07/20
Datganiad - Llywodraeth Cymru wedi diweddaru canllawiau ar ymweld ag ysbytai

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru eu harweiniad i GIG Cymru ynghylch ymwelwyr yn dod i’n safleoedd yn cynnwys y rhai sy’n dod gyda chleifion i apwyntiadau megis sganiau.

17/07/20
Busnesau yn cael gwahoddiad i gystadlu mewn cystadleuaeth i roi brechiadau'n ddiogel

Mae mentrau ar draws Cymru yn cael gwahoddiad i feddwl am ffordd arloesol i ddatrys yr heriau i frechu'r cyhoedd yn ddiogel ac effeithiol fel rhan o'r Fenter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI) diweddaraf

16/07/20
Unigolyn sydd wedi goroesi ataliad y galon yn ymuno â thîm nyrsio i dynnu sylw at arwyddion trawiad ar y galon ymysg merched

Mae unigolyn a oroesodd drawiad ar y galon ac ataliad y galon am i ferched fod yn ymwybodol o’r arwyddion sy’n dangos y gallai fod ganddynt drafferthion o ran y galon.

15/07/20
Ysbyty Maelor Wrecsam yn defnyddio ffyrdd arloesol i helpu cleifion fod yn ffit ar gyfer llawfeddygaeth yn ystod COVID-19

Er y pandemig cyfredol, mae staff yn Ysbyty Maelor Wrecsam wedi dod o hyd i ffyrdd newydd i barhau i helpu cleifion fod yn ffit ar gyfer llawfeddygaeth er mwyn lleihau'r risg o gael cymhlethdodau yn dilyn eu llawdriniaeth. 

15/07/20
Ymestyn rhaglen cymorth cyflogaeth sy'n unigryw i Ogledd Cymru, yn wyneb pryder ynghylch effeithiau economaidd ac iechyd meddwl COVID-19

Mae pobl sy'n cael anhawster i ddod o hyd i swydd neu i'w chadw oherwydd anawsterau iechyd meddwl yn cael eu hannog i fanteisio ar raglen MI FEDRAF Weithio, sy'n rhoi cymorth dwys gan arbenigwyr cyflogaeth a gweithwyr iechyd proffesiynol.

10/07/20
Gwasanaeth Fasgwlaidd unedig Gogledd Cymru yn lleihau amseroedd aros ar gyfer llawdriniaeth

Mae gwaith tîm gwell a dull Gogledd Cymru gyfan i drefnu llawdriniaethau wedi gweld gwelliannau sylweddol ar gyfer cleifion gyda methiant yr arennau.

09/07/20
Canmol Llawfeddyg Orthopaedig yn Ysbyty Gwynedd am ddarparu rhaglen hyfforddiant ardderchog

Mae llawfeddyg yn Ysbyty Gwynedd wedi cael ei gydnabod am ddarparu cyfleoedd dysgu ardderchog ac am wella sgiliau llawfeddygol y rheiny sydd yno dan hyfforddiant. 

06/07/20
Anesthetydd o Ysbyty Gwynedd yn cael ei benodi i rôl newydd o fri i helpu i hyfforddi'r gweithlu gofal iechyd ar gyfer y dyfodol

Mae Meddyg o Ysbyty Gwynedd wedi cael ei benodi ar gyfer rôl newydd o fri gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), i oruchwylio darparu hyfforddiant efelychiad ymysg gweithwyr gofal iechyd.

02/07/20
Tîm Endosgopi Ysbyty Gwynedd yn cael eu canmol i'r cymylau gan glaf

Mae tîm Endosgopi Ysbyty Gwynedd wedi cael canmoliaeth fawr gan glaf ar ôl iddi gael 'gofal gwych' yn dilyn ymweliad diweddar â'r uned. 

30/06/20
Enillwyr digwyddiad Hacio Iechyd ar-lein cyntaf y DU yn dod o hyd i atebion arloesol i argyfwng COVID-19

Er gwaethaf yr heriau y mae COVID-19 wedi'u creu, mae achosion o'r firws wedi ysbrydoli clinigwyr i ddatblygu prosiectau arloesol er mwyn eu helpu i gyfathrebu'n well rhwng ei gilydd a'u cleifion.

29/06/20
Gwaith adeiladu'n dechrau ar gam cyntaf y gwaith mewnol fel rhan o ail ddatblygiad Ysbyty Rhuthun.

Mae'r gwaith ail ddatblygu i ddod ag ystod o wasanaethau iechyd o dan un to yn Ysbyty Rhuthun wedi dechrau.

22/06/20
Staff arlwyo a gafodd eu hanfon i'r ysbyty oherwydd COVID-19 yn diolch i'w cydweithwyr clinigol am achub eu bywydau

Bu i’r staff yn Ysbyty Gwynedd glapio a chymeradwyo wrth i ddau o’u cydweithwyr gael eu rhyddhau o’r ysbyty’r mis hwn ar ôl trechu COVID-19.

21/06/20
Goleuo Ysbyty Glan Clwyd gyda lliwiau'r enfys i ddathlu staff ac i nodi 40 mlynedd ers ei agor

Cafodd Ysbyty Glan Clwyd ei oleuo gyda lliwiau'r enfys ddoe i ddathlu ymdrechion staff y GIG i fynd i'r afael â COVID-19 ac i nodi 40 mlynedd ers agor yr ysbyty. Cafodd y safle ei oleuo am 9.44pm, hirddydd yr haf, i nodi pedwar degawd o ofal yn yr ysbyty ym Modelwyddan.

21/06/20
Mae'n iawn i beidio â bod yn iawn: anogir darpar dadau a thadau newydd i estyn allan am gefnogaeth

Anogir darpar dadau a thadau newydd sy'n cael trafferth gyda'u hiechyd meddwl i estyn allan am gefnogaeth gan eu bydwraig, ymwelydd iechyd neu eu Meddyg Teulu.

19/06/20
Prawf syml nad yw'n ymwthiol i helpu i roi diagnosis o broblemau gyda'r coluddyn ar gael i gleifion yng Ngogledd Cymru

Mae prawf newydd nad yw'n ymwthiol yn awr yn cael ei gynnig i gleifion gan eu Meddyg Teulu i'w gwblhau gartref, a all helpu i ddiystyru problemau difrifol gyda'r coluddyn yn effeithiol, megis canser.

19/06/20
Fferyllydd Gwrthficrobau yn datblygu adnodd dysgu ar-lein i helpu rhieni sy'n addysgu plant gartref i addysgu plant am atal haint a gwrthfiotigau.

Mae fferyllydd yng Ngogledd Cymru yn helpu rhieni sy'n addysgu plant gartref i gael mynediad at ddeunydd am atal haint, micro-organebau a defnydd o wrthfiotigau.

17/06/20
Canmoliaeth am y gefnogaeth anableddau dysgu 'anhygoel' yn ystod cyfnod cyfyngiadau symud COVID-19

Mae pobl sydd ag anableddau dysgu a’u teuluoedd wedi canmol y gefnogaeth a dderbyniwyd gan staff y GIG a’r gwasanaethau cymdeithasol i’r cymylau yn ystod y cyfnod cyfyngiadau symud COVID-19.

17/06/20
Ymgyrch gwasanaethau canser hanfodol yn rhoi neges i gleifion: Peidiwch ag aros, peidiwch â'i gadael yn rhy hwyr

Mae gwasanaethau canser yn dal i fod ar gael yn ystod pandemig COVID-19 ac mae pobl sydd â symptomau canser posibl yn cael eu hannog i ofyn am gymorth a chyngor, meddai’r Gweinidog Iechyd heddiw.