Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

07/10/2020
Cefnogi bwyta'n iach yn ein cymunedau

Mae cannoedd o brydau iach wedi eu gweini wrth i’r Bwrdd Iechyd gyflwyno ei fenter bwyta’n iach yn ystod y pandemig COVID-19.

04/10/2020
Tîm Dermatoleg Ysbyty Gwynedd wedi'u henwebu am brif wobr y DU

Mae'r tîm Dermatoleg yn Ysbyty Gwynedd, sydd wedi trawsnewid eu gwasanaeth dros y ddwy flynedd ddiwethaf, ar restr fer am wobr genedlaethol fawreddog. 

02/10/2020
Nyrs Gofal Critigol a gollodd ei nain i COVID-19 yn annog y cyhoedd i ddilyn y canllawiau er mwyn atal y firws rhag lledaenu

Mae nyrs Gofal Critigol a gollodd ei nain, yn anffodus, i COVID-19 yn annog eraill i ddilyn y canllawiau er mwyn atal rhag lledaenu'r firws.

02/10/2020
Gofyn i gleifion ffonio o flaen llaw ar gyfer Gwasanaeth MIU ardal y Canol i gefnogi'r mesurau pellhau cymdeithasol

Gofynnir i bobl sy'n dymuno cael triniaeth yn Unedau Mân Anafiadau Llandudno, Dinbych a Threffynnon ffonio'r uned cyn ei mynychu.

28/09/2020
Dynes o Lŷn yn canmol y gofal a gafodd gan dîm yn Ysbyty Gwynedd yn ystod y pandemig COVID-19

Mae dynes o Lŷn wedi canmol staff yn Ysbyty Gwynedd am drawsnewid ei bywyd a'i helpu i gael ei thraed 'tani.

23/09/2020
Mae'r Ffliw yn Lladd - amddiffynnwch eich hun, eich cymuned a'r GIG.

Actor Gymru Michael Sheen yn apeilio arnom fobl Gogledd Cymru i gael y brechlyn Fliw.

22/09/2020
Ysbyty Maelor Wrecsam yw'r cyntaf yng Nghymru i lansio Rhaglen Rheoli Poen Rhithwir

Y Tîm Poen Cronig yn Ysbyty Maelor Wrecsam yw'r cyntaf yng Nghymru i ddarparu rhaglen rheoli poen rhithwir ar gyfer eu cleifion.

22/09/2020
Arweinydd Tîm Nyrsio wedi cyrraedd y rhestr fer am wobr genedlaethol

Mae uwch nyrs sy'n arwain Nyrsys Ardal Abergele wedi cyrraedd y rhestr fer am wobr y Deyrnas Unedig gyfan. Mae Amanda Hughes, sy'n Arweinydd Tîm, yn y ras i ennill gwobr Rheolwr Nyrsio’r Flwyddyn yng ngwobrau Gweithlu'r Nursing Times.

16/09/2020
Y gwasanaethau ysbyty cyntaf i gynnig ymgynghoriadau fideo yn dilyn treial llwyddiannus

Mae gwasanaeth ymgynghori newydd, Attend Anywhere, yn cael ei ddefnyddio er mwyn helpu cleifion o Ogledd Cymru i gael apwyntiadau heb adael eu cartrefi

15/09/2020
Mygydau wyneb clir i'w treialu i gefnogi pobl sydd wedi colli clyw

Mae mygydau wyneb clir yn cael eu treialu ar draws y Bwrdd Iechyd, i gefnogi gwell gofal i bobl â chyflyrau penodol megis colli clyw a dementia. 

11/09/2020
Staff Nyrsio'n mynd gam ymhellach i ddarparu cefnogaeth lles i'w cydweithwyr

Gall staff yn Uned Gofal Dwys Ysbyty Gwynedd yn awr ymweld ag ystafell dawel arbennig i gymryd eiliad iddyn nhw ei hunain diolch i roddion hael gan y gymuned.

08/09/2020
Tîm Ffisioleg Resbiradol Ysbyty Gwynedd yn cyflwyno clinig apnoea cwsg gyrru drwodd newydd

Mae clinig apnoea cwsg gyrru drwodd arloesol wedi cael ei gyflwyno i sicrhau bod cleifion yn parhau i gael mynediad at brofion diagnostig a thriniaethau CPAP yn ystod y pandemig COVID-19.

08/09/2020
Mam o Dreffynnon yn canmol triniaeth newydd sy'n 'trawsnewid bywyd' a'i cynorthwyodd i oresgyn dibyniaeth

Mae mam o Sir y Fflint oedd yn ofni y byddai ei dibyniaeth ar boen laddwyr yn ei lladd, wedi canmol effaith triniaeth newydd sy’n ‘trawsnewid bywyd’.

04/09/2020
Atgoffa unrhyw gyswllt ag achos o Coronafirws i aros gartref am y bythefnos lawn o hunan ynysu

Dymuna’r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu Gogledd Cymru ddiolch i bob achos a chyswllt o Coronafirws (COVID-19) sy’n aros gartref ac yn dilyn cyngor hunan ynysu Llywodraeth Cymru. Drwy aros gartref gallwch helpu i atal yr haint rhag lledaenu.

03/09/2020
Meddygon teulu'n manteisio ar ap newydd i osgoi teithiau diangen i'r ysbyty ar gyfer cleifion

Mae meddygon teulu ar draws Gogledd Cymru'n manteisio ar gyngor meddygol arbenigol ychwanegol ac yn osgoi teithiau diangen i'r ysbyty, diolch i ap newydd

02/09/2020
Nyrsys Gofal Critigol yn Wrecsam yn cynnig cymorth ychwanegol i gyn gleifion a'u teuluoedd

Mae tîm o nyrsys gofal critigol o Ysbyty Maelor Wrecsam yn rhoi cymorth ychwanegol i gleifion sy'n gadael yr ysbyty ar ôl gwella o COVID-19.

27/08/2020
Gwaith adeiladu gwerth £1.3m yn ailddechrau ar ganolfan cymorth iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau newydd Caergybi

Mae gwaith adeiladu wedi ailddechrau ar ailddatblygu canolfan cymorth iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau gwerth £1.3m yng Nghaergybi, ar ôl yr oedi a achoswyd gan y pandemig COVID-19.

26/08/2020
Ailddechrau ein gwasanaethau yn ddiogel yn ystod COVID-19

Yn ystod y pandemig COVID-19 rydym wedi parhau i ddarparu triniaeth a gofal brys i'n cleifion, er bod llawer o'n triniaethau a'n hapwyntiadau rheolaidd wedi cael eu gohirio. 

25/08/2020
Gofal Llawfeddygol Brys yr un Diwrnod newydd yn Ysbyty Gwynedd i wella amser triniaeth i bobl sydd angen gofal brys

Bydd Uned Gofal Llawfeddygol Brys yr un Diwrnod newydd (SDEC) yn Ysbyty Gwynedd yn sicrhau bod cleifion yn cael y gofal sydd ei angen arnynt yn y lle cywir ar yr adeg gywir.

24/08/2020
Dweud eich dweud am yr uned iechyd meddwl newydd arfaethedig yn Ysbyty Glan Clwyd

Mae cynlluniau ar gyfer uned iechyd meddwl newydd i gleifion mewnol yn Sir Ddinbych yn awr ar gael i’w gweld i’r cyhoedd.